INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Dla klienta

Umowy

WNIOSKI

1. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 375 KB

2. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 447 KB 

3. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 375 KB

4. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 387 KB

5. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 463 KB

6. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 387 KB

7. PRZEDSIĘBIORCA - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  dokument PDF, 233 KB 

8. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 121 KB

9. Wniosek o wydanie kopii umowy dokument PDF, 112 KB


UMOWY

1. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 346 KB

2. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 375 KB

3. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 415 KB

4. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 351 KB

5. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 4 dokument PDF, 519 KB

6. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 455 KB

7. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 495 KB 

8. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 6 dokument PDF, 432 KB

9. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 455 KB

10. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 430 KB

11. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 415 KB

12. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 355 KB

13. ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 399 KB

14. SPÓŁDZIELNIA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 399 KB

15. WSPÓLNOTA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 398 KB

16. Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej dokument PDF, 263 KB

17. Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe - dla spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność dokument PDF, 268 KB

18. Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe - dla spółek prawa handlowego, spółdzielni dokument PDF, 268 KB

19. Umowa na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej dokument PDF, 235 KB


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 192 KB

2. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków (ryczałt) dokument PDF, 300 KB

3. Załącznik do umowy Nr 2nk na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 219 KB

4. Oświadczenie o wielkości udziału procentowego w ogólnej ilości pobieranej wody/odprowadzanych ścieków dokument PDF, 62 KB


POZOSTAŁE

1. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z MPWiK na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 125 KB

2. Zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług dokument PDF, 39 KB

3. Protokół z odczytu wodomierzy stosowany przy przejęciu/przekazaniu nieruchomości PDF, 28 KB

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a