INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Dla klienta

Montaż wodomierzy odliczających w lokalach


Jesteś właścicielem mieszkania w budynku wielolokalowym? Możesz rozliczać się z nami indywidualnie - pod warunkiem, że na taką formę rozliczeń zgodzą się też właściciele pozostałych lokali. Wówczas możemy zawrzeć z każdym z lokatorów odrębne umowy. Dzięki temu rozwiązaniu zapłacisz tylko zużytą przez Ciebie wodę i odprowadzone ścieki.

Warunki rozliczeń reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

 

Co należy zrobić?

 • UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE

Kiedy wystąpić? 

Należy wystąpić o określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach, jeśli konieczne jest zawarcie indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali w obrębie budynku wielolokalowego.

Kto występuje? 

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego mogą być wydane na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali.

Jak to zrobić?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających, złóż zlecenie zawierające:

 1. dane Zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 2. telefon kontaktowy;
 3. adres nieruchomości, której dotyczy zlecenie wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

 1. zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku; 
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

 

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy. Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy.

 

Czas realizacji zlecenia i opłaty

 

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  - w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego jest odpłatne zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem.

Fakturę za opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze dokumentów. Opłacisz ją w Kasie Spółki (gotówką lub kartą).

Uzgodnij dokumentację techniczną

 1. Wybierz projektanta, który na podstawie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających wykona projekt modernizacji instalacji wodociągowej zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi.
   
 2. Złóż w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. 3 egzemplarze projektu, aby uzgodnić dokumentację techniczną.
  Projekty złóż w Dziale Obsługi Klienta w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5. Dołącz do nich:
  • warunki techniczne wydane przez MPWiK m. st. Warszawie S.A.;
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • kserokopię uprawnień projektanta.
    
 3. Uzgadniamy projekt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego złożenia

Kiedy dokumenty będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  - w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Uzgodniony projekt otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego jest odpłatne zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem opłat za uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej.

Fakturę za opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze dokumentów. Opłacisz ją w Kasie Spółki (gotówką lub kartą).

Zainstaluj wodomierze odliczające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969) wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń świadczonych usług powinny posiadać legalizację czyli być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar i mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

KLIENT - Zgłasza zainstalowanie wodomierzy odliczających.

Wszystkie lokale w obrębie jednej nieruchomości muszą posiadać zalegalizowane wodomierze odliczające tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego. 

Zamontowanie wodomierza odliczającego w lokalu można zgłosić korzystając z formularza Zgłoszenie zamontowania wodomierza odliczającego będącego własnością Odbiorcy Usług - WODOMIERZ W LOKALU

Pamiętaj!

przy wszystkich punktach czerpalnych (kranach) powinny zostać zamontowane identyczne wodomierze odliczające (tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego, zgodnie z obowiązującymi normami).  

Podpisz indywidualną umowę

Przygotujemy indywidualne umowy dla lokatorów, jeśli:

 1. wniosek o zawarcie indywidualnych umów złożył właściciel lub zarządca budynku po uzyskaniu wcześniejszej zgody od wszystkich właścicieli lokali;
 2. zostały spełnione warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających;
 3. został uzgodniony projekt modernizacji instalacji wewnętrznej wraz z obliczeniami sprawdzającymi średnicę przyłącza wody i doborem nowego wodomierza głównego. 

Druki umów dostarczymy klientom bezpośrednio do podpisu, jeżeli:

 1. przed złożeniem wniosku o zawarcie indywidualnych umów, właściciel lub zarządca poinformował lokatorów o zmianie sposobu rozliczeń za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, które nastąpią z chwilą zainstalowania wodomierzy odliczających;
   
 2. we wniosku o zawarcie umowy wskazał osoby, z którymi zostaną podpisane umowy;
   
 3. do wniosku o zawarcie umowy dołączył aktualne dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokali przez wszystkich użytkowników przyłącza wodociągowego oraz deklaracje zawarcia umowy na usługi świadczone przez MPWiK;

 W przypadku, gdy część lokatorów nie wyrazi zgody na wprowadzenie indywidualnych rozliczeń, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.

Pamiętaj!

Każdy najemca lub właściciel lokalu korzystający z rozliczeń na podstawie wskazań wodomierzy odliczających ponosi dodatkową opłatę abonamentową w wysokości 6,90 zł (brutto) zgodnie z obowiązującą w MPWiK Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Umowy indywidualne zostaną zawarte w chwili, gdy wszyscy lokatorzy zwrócą do MPWiK podpisane dokumenty. Wówczas będzie możliwe rozliczenie całej ilości wody wskazanej przez wodomierz główny. 

Dodatkowo przygotujemy odrębną umowę dla właściciela nieruchomości (zarządcy lub administratora), która ureguluje sposób rozliczania ewentualnej różnicy powstałej między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich odliczników zainstalowanych w lokalach.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a