INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Dla klienta

Formy płatności

Polecenie zapłaty

1. Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Jeśli chcesz dokonywać płatności ze swojego rachunku bankowego wypełnij i podpisz formularz wydrukowany jednostronnie Zgoda na obciążenie rachunku i dostarcz do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt.

UWAGA! Dane wskazane w formularzu powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi do Twojego banku, a Twój podpis na formularzu powinien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Twoim banku, a jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna będzie również pieczątka - w przeciwnym razie, w trosce o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, bank nie zatwierdzi „Zgody na obciążenie rachunku".

2. Co powinieneś wiedzieć?

 1. Aby skorzystać z „Polecenia zapłaty” najpierw anuluj dotychczasowy sposób rozliczeń - zrezygnuj ze zlecenia stałego. Jeśli tego nie zrobisz, Twój bank odrzuci „Zgodę na obciążanie rachunku” i usługa nie zostanie uruchomiona. Takie rozwiązanie zapobiega ponownemu pobraniu opłaty za zrealizowaną usługę. 
 2. Aktywacją usługi zajmą się nasi pracownicy, którzy przekażą wszystkie niezbędne informacje do Twojego banku.
 3. Od chwili aktywacji usługi przez Twój bank, płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie. Kwota do zapłaty jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury, więc pieniądze na Twoim koncie będą tak długo jak to możliwe.
 4. Nadal otrzymujesz od nas faktury, żebyś mógł kontrolować poziom zużycia wody lub odprowadzania ścieków.
 5. Usługa działa od momentu, w którym otrzymasz od nas fakturę z adnotacją „Płatne: polecenie zapłaty".
 6. Jeśli nie masz na koncie wystarczającej ilości środków do opłacenia wystawionej przez nas faktury, pobranie należności zostanie jednokrotnie ponowione. Jeśli ponownie na koncie nie będzie wymaganej kwoty, fakturę będziesz musiał opłacić we własnym zakresie gotówką lub przelewem na wskazany numer konta.
 7. Usługa „Polecenie zapłaty” będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku do MPWiK.
 8. Regulując należności poprzez "Polecenie zapłaty" nie musisz obawiać się utraty kontroli nad swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Twoje wątpliwości, możesz ją zareklamować zgodnie z warunkami zawartej z nami umowy.

3. Jak odwołać polecenie zapłaty?

W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi, w tym celu wypełnij formularz Odwołanie zgody na obciążenie rachunku (wzór wypełnionego formularza znajdziesz tutaj) i dostarcz do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt.
 

Elektroniczne polecenie zapłaty

Jeśli jesteś naszym Klientem i posiadasz konto w Banku Pekao S.A., możesz aktywować zgodę na obciążanie Twojego rachunku jako „Polecenia zapłaty”, czyli e-zgody.
Usługa e-zgoda to:
- oszczędność czasu (Twoja zgoda jest aktywna już następnego dnia od jej wprowadzenia w bankowości elektronicznej);
- zminimalizowanie kosztów (zastąpienie wersji papierowej zgody usługą w pełni elektroniczną);
- bezpieczeństwo, które gwarantują systemy Banku Pekao S.A.
W procesie aktywacji „Pekao e-zgody” niezbędne jest przekazanie identyfikatora płatności, którym jest unikatowy numer Klienta, widoczny jednocześnie w numerze umowy i numerze faktury.
 

Płatności w kasie MPWiK

Faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków możesz opłacić w naszej kasie (gotówką lub kartą), bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, adres i godziny otwarcia kasy znajdziesz w zakładce Kontakt.
 

Płatności w dowolnym banku

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować w dowolnym banku zarówno w oddziale jak i przez Internet. Pamiętaj, że wysokość opłat za przelew każdy bank ustala indywidualnie. Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem przelewu bankowego, pamiętaj o prawidłowym opisie przelewu - powinien zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.
 

Płatności w placówkach Poczty Polskiej S.A. 

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Placówka pobiera za usługę opłatę wg cennika Poczty Polskiej S.A. Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem blankietu pocztowego, pamiętaj o prawidłowym opisie wpłaty - powinna zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a