Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Odbiór wody z odwadnianego wykopu

Jeśli jesteś w trakcie budowy inwestycji kubaturowych, tj. budynku o charakterze - mieszkalnym, usługowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, obiektu tymczasowego itp. i pojawi się konieczność odprowadzenia do kanalizacji miejskiej wód gruntowych gromadzących się w wykopach, powinieneś wystąpić do MPWiK ze Zleceniem na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu., otworzy się strona z pdf Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej, która powinna spełniać następujące wymagania:

  • skala mapy 1: 500 (1:1000 w przypadku braku podkładów geodezyjnych w skali 1:500 w zasobach Składnicy Map - adresy poniżej);
  • na mapie powinien być zaznaczony obrys nieruchomości, której dotyczy zlecenie na opracowanie warunków technicznych;
  • mapa powinna posiadać pieczątkę z datą wydania potwierdzającą jej aktualny stan;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

3. upoważnienie.

UWAGA!  Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas:

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 10 dni roboczych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Podpisanie umowy i odbiór warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

W trakcie jednej wizyty w Dziale Obsługi Klienta (pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie lub ul. Zaruskiego 4 w Warszawie) podpiszesz umowę oraz odbierzesz warunki techniczne. Podpisać umowę mogą osoby wpisane do właściwych rejestrów, ewidencji lub osoby posiadające stosowne upoważnienia dlatego posiadaj przy sobie stosowne dokumenty. Aby odebrać warunki techniczne okaż:

  • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

ETAP 4. Kontrola w terenie.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby uzgodnić termin kontroli w terenie podczas, której zostanie sprawdzona instalacja odwodnieniowa, a na jej okoliczność zostanie spisana część A Protokołu przejęcia nadzoru i przeglądu instalacji odprowadzającej wodę z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe do kanalizacji ogólnospławnej/deszczowej eksploatowanej przez dostawcę usług, otworzy się strona z pdf, który jest załącznikiem do umowy.

ETAP 5.  Protokół oraz wystawienie faktury za odbiór wody z odwadnianego wykopu.

Po zakończeniu prac w terenie związanych z odbiorem wody z odwadnianego wykopu otrzymasz od nas podpisany obustronnie Protokół (wypełniona części A i B), który jest załącznikiem do umowy.

Na podstawie otrzymanego Protokołu wystawimy i wyślemy za pośrednictwem operatora pocztowego fakturę za odbiór wody z odwadnianego wykopu. Należność ustalana jest jako iloczyn ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz ilości faktycznie odprowadzonej wody.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a