Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 2 - Warunki techniczne

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • planuje rozbudować istniejący budynek;
 • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku

powinien wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza w treści zlecenia projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Staży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
4. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 30 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych. 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia.               

[rozwiń]
2. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Każdy zainteresowany, który chce zamontować dodatkowy wodomierz główny na przyłączu wodociągowym powinien wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego. W zleceniu powinieneś określić aktualny stan zasilania obiektu (obiektów) w wodę wraz z określeniem stanu projektowanego (tj. dla kogo, dla jakiego obiektu/obiektów przewidywany jest dodatkowy wodomierz główny). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 30 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym, w celu uzgodnienia.

[rozwiń]
3. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego ze studni wodomierzowej do budynku;
 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego z budynku do studni wodomierzowej;
 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego w obrębie budynku 

powinien wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego. Na zleceniu określ propozycję nowej lokalizacji wodomierza (w przypadku zmiany lokalizacji wodomierza w obrębie budynku należy wykonać rzut kondygnacji wraz z pomieszczeniem, w którym będzie usytuowany wodomierz główny). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 30 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt na zmianę lokalizacji wodomierza głównego, w celu uzgodnienia.

[rozwiń]
4. Zmiana wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

O zmianę wydanych warunków technicznych, powinieneś wystąpić w przypadku:

 • zmiany właściciela nieruchomości;
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • zmiany zapotrzebowania na wodę lub zmiany ilości odprowadzanych ścieków;
 • zmiany planu zagospodarowania nieruchomości.

W tym celu wystąp do nas ze Zleceniem na zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza w treści zlecenia projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Straży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
4. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 30 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych. 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia.    

[rozwiń]
5. Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach.

Jeżeli zachodzi konieczność zawarcia indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali budynku wielolokalowego należy wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego. O przedmiotowe warunki powinien wystąpić właściciel lub zarządca budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali. W treści zlecenia powinny znajdować się następujące dane:

 • dane Zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 • telefon kontaktowy;
 • adres nieruchomości, której dotyczy zlecenie wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku;
2.
kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Więcej informacji na temat wodomierzy odliczających w lokalach znajdziesz tutaj.

[rozwiń]
6. Aktualizacja wydanych warunków technicznych.

Jeżeli posiadasz wydane przez nas warunki techniczne, które są starsze niż 2 lata należy je zaktualizować.

W zależności od tego czego dotyczyły wydane przez nas warunki należy postępować zgodnie z etapami zawartymi w poszczególnych zakładkach:

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

2. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

3. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a