Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 3 - Nadzór nad budową/przebudową sieci

Jeśli posiadasz uzgodniony przez nas projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci sieć, złóż w MPWiK Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (plik PDF, 168 KB) lub Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (plik interaktywny WORD, 56 KB).

W przypadku przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przed złożeniem zgłoszenia podpisz z MPWIK Umowę w sprawie przełożenia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci (plik PDF, 6.5 MB) lub Umowę w sprawie przełożenia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci (plik interaktywny WORD, 68 MB). Dwa egzemplarze podpisanej przez Ciebie umowy złóż w Dziale Obsługi Klienta. Umożliwi nam to dalsze prowadzenie sprawy.

ETAP 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na adres MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Pion Rozwoju, Dział Realizacji Inwestycji i Remontów, ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa.

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. wypełnioną Kartę weryfikacji dokumentów - plik PDF 116 KB lub Kartę weryfikacji dokumentów - plik interaktywny WORD 40 KB;
 2. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy;
 3. oryginał uzgodnionego przez MPWIK projektu sieci;
 4. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej (dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku), odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, postanowienie sądu, itp.;
 5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 6. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS (jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla tych osób), NIP, REGON (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 7. w przypadku spółki cywilnej - NIP, REGON, umowa Spółki, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 8. pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisywania (w przypadku występowania pełnomocnika);
 9. porozumienie, w przypadku gdy:
  • nie zostało podpisane przez inwestora przed wydaniem warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych dla danej inwestycji;
  • wcześniej podpisane porozumienie zawiera nieaktualne dane;
 10. wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w przypadku gdy do nowo wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego zostanie włączona instalacja, do której wybudowane są w sposób legalny przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne do nieruchomości, które dotychczas nie korzystały z danej usługi świadczonej przez Spółkę (odpowiednio wodociągowej lub kanalizacyjnej);
 11. dane kierownika robót (imię i nazwisko, nr telefonu/e-mail) oraz wykonawcy (nazwa i adres siedziby firmy, NIP, nr telefonu/e-mail). Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności należącego do właściwej izby samorządu zawodowego.

ETAP 2. Wyznaczenie inspektora nadzoru.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia nam kompletu powyższych dokumentów, powiadomimy Cię pisemnie lub elektronicznie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie budowy/przebudowy sieci (i wyznaczymy inspektora nadzoru) lub o jej braku.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

 

ETAP 3. Wykonanie/przebudowa sieci.

Po otrzymaniu zgody na rozpoczęcie budowy/przebudowy sieci i wyznaczeniu inspektora nadzoru możesz już zlecić wybranemu wykonawcy budowę/przebudowę sieci.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a