Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Umowy

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a MPWiK wynika z przepisów prawa. Zobacz szczegóły:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2021 poz. 2105):

  • Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:
    • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
    • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
    • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, 
    • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, które celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
  • Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie."

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków będący załącznikiem do uchwały Nr XV/375/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019)

§ 11. „1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między Dostawcą Usług a odbiorcą usług, zawierającej w szczególności postanowienia zgodne z art. 6 ust. 3 Ustawy.

2. Podpisanie Umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie Umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

3. Dostawca Usług udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie Umowy, w szczególności dokumentu wykazującego tytuł prawny
do nieruchomości, o ile nieruchomość ma uregulowany stan prawny.

4. Dostawca Usług ma prawo żądać dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia warunków przyszłej Umowy (…)”

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a