Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 5 - Nadzór i odbiór przyłącza

Nadzór i odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

ETAP 1. Ustalenie daty rozpoczęcia wykonania przyłącza

Wybrany przez Ciebie Wykonawca kontaktuje się ze wskazanym w Zgodzie na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego Inspektorem Nadzoru, aby uzgodnić termin rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego.

ETAP 2. Zgłoszenie odbioru przyłącza

Po ułożeniu rur w wykopie, przed jego zasypaniem, Wykonawca zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru lub do Działu Obsługi Klienta (adres e-mail: dok@mpwik.com.pl) Zgłoszenie przyłącza do odbioru (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj) wraz z dokumentacją powykonawczą nowobudowanego przyłącza, w postaci następujących dokumentów:

 1. szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego;
 2. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego;
 3. szkic geodezyjny wykonanego przyłącza wodociągowego wraz z potwierdzeniem złożenia do ośrodka geodezyjnego;
 4. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

Jeśli masz pytania dotyczące dokumentacji powykonawczej nowobudowanego przyłącza, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

ETAP 3. Kontrola techniczna budowanego przyłącza

Inspektor Nadzoru na otwartym wykopie, który powinien być zabezpieczony i odwodniony, zgodnie z normami i dokumentacją techniczną, przed wcinką do sieci wodociągowej, sprawdza prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw nakazuje ich usunięcie.

ETAP 4. Próba szczelności przyłącza

Wykonawca wykonuje próbę szczelności oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego, która jest niezbędna przed wykonaniem wcinki do sieci wodociągowej.

ETAP 5. Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej

Wcinka jest wykonywana przez MPWiK. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do wykonania wcinki po zajęciu terenu, przygotowaniu i zabezpieczeniu wykopu. Materiał niezbędny do wykonania wcinki nowego przyłącza zapewnia Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonania przewodu wodociągowego i przyłącza wodociągowego wcinkę do sieci może zostać wykonana przez Wykonawcę po uzyskaniu zgody Spółki.

ETAP 6. Montaż wodomierza głównego na przyłączu

W dniu wykonania wcinki pracownicy Spółki płuczą przyłącze, a następnie montują wodomierz główny. W ciągu 3 dni od założenia wodomierza Wykonawca zobowiązany jest zasypać przyłącze oraz zagęścić grunt (prawidłowość zagęszczenia gruntu musi zostać udokumentowana przez uprawnionego geologa w terminie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego).

W przypadku przyłącza włączanego do sieci wodociągowej na trójnik, wodomierz główny jest montowany po uzyskaniu przez Spółkę pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody pobranej z przyłącza.

ETAP 7. Odbiór przyłącza

W dniu wykonania wcinki i montażu wodomierza dokonujemy odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w trzech egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, który jest podstawą do zawarcia z Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej.

W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, Spółka podjęła decyzję o wstrzymaniu do odwołania odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych włączanych do sieci na trójnik, które wiążą się z koniecznością wstrzymania dostaw wody dla okolicznych mieszkańców. Niezbędnych informacji w sprawie udzielają Inspektorzy Nadzoru wskazani w pismach wyrażających Zgodę na rozpoczęcie inwestycji budowy przyłącza wodociągowego.

ETAP 8. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, Inwestor powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

 1. wypełniony w dwóch egzemplarzach Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 2. oryginał powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki;
 3. protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

W przypadku niedostarczenia w terminie powyższych dokumentów zlecimy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i wcinki na Twój koszt.

ETAP 9. Protokół odbioru dokumentów przyłącza

Po dostarczeniu przez Inwestora powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w dwóch egzemplarzach zostaje spisany Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, z których jeden otrzymuje Inwestor.

 

Nadzór techniczny pełniony przez pracowników MPWiK nad budową, przebudową i odbiorem przyłączy wodociągowych jest nieodpłatny, w szczególności:
 • dojazd na teren budowy;
 • kontrole zgodności realizacji z uzgodnioną dokumentacją techniczną i wytycznymi Spółki;
 • odbiór próby szczelności;
 • włączenie przyłącza do sieci wodociągowej;
 • potwierdzanie odbioru technicznego przyłącza w protokole i przekazanie 2 egzemplarzy Inwestorowi lub Wykonawcy.

Inspektor nadzoru w przypadku wprowadzonych istotnych odstępstw (tj. zmian wprowadzonych podczas realizacji inwestycji budowy przyłączy m.in. zmian miejsca i sposobu włączenia w sieć a także zmian średnicy, materiału czy trasy) podczas realizacji inwestycji budowy przyłączy w odniesieniu do uzgodnionej dokumentacji, wymaga ponownego uzgodnienia lub nakazuje ich usunięcie.

 

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.

[rozwiń]
Nadzór i odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

ETAP 1. Ustalenie daty rozpoczęcia wykonania przyłącza

Wybrany przez Ciebie Wykonawca kontaktuje się ze wskazanym w Zgodzie na rozpoczęcie budowy przyłącza kanalizacyjnego Inspektorem Nadzoru, aby uzgodnić termin rozpoczęcia wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

ETAP 2. Zgłoszenie gotowości wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej

Po przygotowaniu wykopu Wykonawca zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru lub do Działu Obsługi Klienta (adres e-mail: dok@mpwik.com.pl) gotowość wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej.

ETAP 3. Zgłoszenie odbioru przyłącza

Po ułożeniu rur w wykopie, przed jego zasypaniem, Wykonawca zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru lub do Działu Obsługi Klienta (adres e-mail: dok@mpwik.com.pl) Zgłoszenie przyłącza do odbioru (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj) wraz z dokumentacją powykonawczą nowobudowanego przyłącza, w postaci następujących dokumentów:

 1. szkic powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego;
 2. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
 3. szkic geodezyjny wykonanego przyłącza kanalizacyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia do ośrodka geodezyjnego;
 4. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

Jeśli masz pytania dotyczące dokumentacji powykonawczej nowobudowanego przyłącza, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

ETAP 4. Kontrola techniczna budowanego przyłącza

Inspektor nadzoru na otwartym wykopie sprawdza prawidłowość wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej oraz prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw nakazuje ich usunięcie.

ETAP 5. Monitoring przyłącza kanalizacyjnego

W ustalonym wcześniej z Wykonawcą terminie, po kontroli ułożenia i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonania przyłącza z uzgodnioną dokumentacją techniczną dokonujemy monitoringu TV przyłącza kanalizacyjnego, który ma na celu zweryfikowanie poprawności jego wykonania. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku monitoringu przyłącza kanalizacyjnego Wykonawca dokonuje zagęszczenia gruntu (jeśli budowa przebiega na odcinku od kanału ulicznego do granicy nieruchomości – prawidłowość zagęszczenia gruntu musi zostać udokumentowana przez uprawnionego geologa w terminie trzech miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego).

ETAP 6. Odbiór przyłącza

W dniu wykonania monitoringu przyłącza kanalizacyjnego z wynikiem pozytywnym dokonujemy odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w trzech egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, który jest podstawą do zawarcia z nami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela odpowiedniego Zakładu MPWiK (Zakład Sieci Kanalizacyjnej lub Zakład "Dębe").

ETAP 7. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, Inwestor powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

 1. wypełniony w dwóch egzemplarzach Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 2. oryginał powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki;
 3. protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

W przypadku niedostarczenia w terminie powyższych dokumentów zlecimy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i wcinki na Twój koszt.

ETAP 8. Protokół odbioru dokumentów przyłącza

Po dostarczeniu przez Inwestora powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w dwóch egzemplarzach zostaje spisany Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, z których jeden otrzymuje Inwestor.

Protokół odbioru dokumentów oraz Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego są podstawą do zwrotu Wykonawcy kosztów wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej.

 

Nadzór techniczny pełniony przez pracowników MPWiK nad budową, przebudową i odbiorem przyłączy kanalizacyjnych jest nieodpłatny, w szczególności:
 • dojazd na teren budowy;
 • kontrole zgodności realizacji z uzgodnioną dokumentacją techniczną i wytycznymi Spółki;
 • wykonanie monitoringu po włączeniu przyłącza do sieci kanalizacyjnej;
 • potwierdzanie odbioru technicznego przyłącza w protokole i przekazanie 2 egzemplarzy Inwestorowi lub Wykonawcy.

Inspektor nadzoru w przypadku wprowadzonych istotnych odstępstw (tj. zmian wprowadzonych podczas realizacji inwestycji budowy przyłączy m.in. zmian miejsca i sposobu włączenia w sieć a także zmian średnicy, materiału czy trasy) podczas realizacji inwestycji budowy przyłączy w odniesieniu do uzgodnionej dokumentacji, wymaga ponownego uzgodnienia lub nakazuje ich usunięcie.

 

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a