INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Dla klienta

SMS - odczyt wodomierza

Łatwo i wygodnie możesz przekazać nam wskazania Twojego wodomierza za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 664-077-088 (koszt SMS wg aktualnych stawek operatorów telefonii komórkowej). SMS możesz wysłać przez całą dobę, czyli także poza godzinami pracy Spółki. Z usługi SMS możesz skorzystać jeśli rozliczasz się z nami na podstawie wskazań wodomierzy głównych lub odliczających, zgodnie z zawartymi umowami na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Otrzymasz SMS zwrotny informujący o przyjęciu lub odrzuceniu podanego wskazania wodomierza.
 

Jak działa funkcja identyfikacji adresu?

Jeżeli korzystasz stale z tego samego numeru telefonu komórkowego, dokonaj aktywacji identyfikacji adresu. Dzięki uruchomieniu tej funkcji nie będziesz musiał za każdym razem podawać adresu swojej nieruchomości. Aby aktywować funkcję identyfikującą adres wyślij pod numer 664-077-088 SMS podając w treści numer punktu sieci, umieszczony na fakturach rozliczeniowych z lewej strony, tuż nad tabelką ze szczegółowym rozliczeniem. Numer poprzedź słowem KOD np. KOD 775151. System zapamięta przesłaną przez Ciebie informację i przypisze Twój  adres.
 

Jak prawidłowo wysłać wskazanie wodomierza?

Nasz system szybko i bezbłędnie zinterpretuje Twoją wiadomość, jeśli napiszesz ją wg poniższego szablonu. W treści SMS nie używaj znaku „ENTER” oraz polskich znaków diakrytycznych (tj. ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ź,ż itp.). Wiadomość możesz napisać dużymi, jak i małymi literami.

DATA 01-06-2016 ADRES Niska 2 ODCZYT 12456 NUMER 55555.

KROK 1 - DATA

Datę odczytu podaj tylko wówczas, jeżeli jest ona inna niż data wysłania SMS. Datę zapisaną w formacie dzień, miesiąc rok (DD-MM-RRRR) poprzedź słowem DATA np. DATA 01-06-2016

KROK 2 - ADRES

Podaj adres nieruchomości, w której zainstalowany jest wodomierz (nazwa ulicy i nr domu) poprzedzając je słowem ADRES np. ADRES Niska 2. Każdorazowe podawanie adresu nie jest konieczne, jeżeli uaktywnisz funkcję identyfikacji po numerze telefonu i korzystasz stale z tego samego numeru telefonu komórkowego.

KROK 3 - ODCZYT

Podaj wskazanie wodomierza ( informacje jak prawidłowo odczytać wskazania wodomierza znajdziesz tutaj) poprzedzając je wyrazem ODCZYT np. ODCZYT 12456

KROK 4 - NUMER

Jeżeli podajesz wskazania więcej niż jednego wodomierza prześlij nam także ich numery fabryczne. Numer wodomierza poprzedź słowem NUMER np. NUMER 55555.
 

Zobacz przykładowe SMS-y

- SMS w przypadku uaktywnienia funkcji identyfikującej adres Odbiorcy Usług po numerze telefonu:

 • treść wiadomości zawierająca odczyt jednego wodomierza dokonany w dniu wysłania SMS: ODCZYT 12345;
 • treść wiadomości zawierająca jeden odczyt wodomierza dokonany w innym dniu niż data wysłania SMS: DATA 01-06-2016 ODCZYT 12345;
 • treść wiadomości zawierająca odczyty dwóch wodomierzy dokonanych w dniu wysłania SMS: ODCZYT 12345 NUMER 55555 ODCZYT 54321 NUMER 66666;
 • treść wiadomości zawierająca kilka odczytów wodomierzy dokonanych w innym dniu niż data wysłania SMS: DATA 01-06-2016 ODCZYT 12345 NUMER 55555 ODCZYT 54321 NUMER 66666.

- SMS, w przypadku nieaktywnej funkcji identyfikującej adres odbiorcy usług po numerze telefonu:

 • treść wiadomości zawierająca odczyt jednego wodomierza dokonany w dniu wysłania SMS: ADRES Niska 2 ODCZYT 012345;
 • treść wiadomości zawierająca jeden odczyt wodomierza dokonany w innym dniu niż data wysłania SMS: DATA 01-06-2016 ADRES Niska 2 ODCZYT 12345;
 • treść wiadomości zawierająca odczyty dwóch wodomierza dokonanych w dniu wysłania SMS: ADRES Niska 2 ODCZYT 12345 NUMER 55555 ODCZYT 54321 NUMER 66666;
 • treść wiadomości zawierająca kilka odczytów wodomierzy dokonanych w innym dniu niż data wysłania SMS:DATA 01-06-2016 ADRES Niska 2 ODCZYT 12345 NUMER 55555 ODCZYT 54321 NUMER 66666.
   

Potwierdzenie otrzymania SMS-a

Po wysłaniu wiadomości ze wskazaniem stanu wodomierza, otrzymasz od nas zwrotnego SMS-a, w którym poinformujemy Cię, czy podane odczyty zakwalifikowaliśmy, jako poprawne. Wysyłamy dwa rodzaje wiadomości zwrotnych:

 • "Dziękujemy. Odczyt podany w sposób prawidłowy." (przesłane informacje umożliwiły nam zidentyfikowanie Nadawcy i przekazanie odczytu wodomierza do rozliczenia);
 • "Dziękujemy. Niestety podany odczyt jest nieprawidłowy. Prosimy o kontakt pod nr 22 445 68 77." (przesłane informacje uniemożliwiły nam zidentyfikowanie Nadawcy wiadomości ze względu na nieprawidłowe dane lub przesłana przez Ciebie wiadomośc zawiera błąd).

Jeśli nie otrzymasz wiadomości zwrotnej skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta:

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a