Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Nadzór i odbiór - budowa rozpoczęta do 31.03.2020 r.

ETAP 1. Kontrola techniczna budowanego przyłącza.

Wykonawca robót kontaktuje się ze wskazanym w umowie o nadzór nad budową/przebudową przyłącza Inspektorem Nadzoru, aby uzgodnić termin kontroli technicznej budowanego przyłącza przed jego zasypaniem.

ETAP 2. Próba szczelności przyłącza.

Wykonawca wykonuje próbę szczelności przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, a w przypadku przyłącza wodociągowego również płukanie nowo wybudowanego przyłącza.

ETAP 3. Dokumentacja powykonawcza przyłącza.

Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowobudowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów:

  1. szkic polowy z pomiaru nowo wybudowanego przyłącza w terenie poświadczony przez geodetę wraz z poświadczeniem złożenia ww. szkicu do ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, na szkicu wymagane jest m.in. podanie całkowitej długości przyłącza, a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego - należy dodatkowo podać długość wykonanego odcinka od kanału do granicy nieruchomości;
  2. 3 egzemplarze szkicu powykonawczego przyłącza wodociągowego lub szkicu powykonawczego przyłącza kanalizacyjnego;
  3. w przypadku budowy przyłącza wodociągowego, wynik bakteriologiczny potwierdzający stan wody w wypłukanym wcześniej przyłączu. PRÓBKA WODY Z BUDOWANEGO PRZYŁĄCZA  DO BADANIA MUSI BYĆ POBRANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W OBECNOŚCI INSPEKTORA NADZORU MPWIK. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o planowanym terminie pobrania próbki na 48 godz. wcześniej przed jej pobraniem.

Jeśli masz pytania dotyczące dokumentacji powykonawczej nowobudowanego przyłącza, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

ETAP 4. Instalacja wodomierza głównego (przyłącze wodociągowe).

W przypadku budowy przyłącza wodociągowego, uzgadniamy termin instalacji wodomierza głównego, a następnie montujemy go na przyłączu. Montaż wodomierza następuje przed włączeniem przyłącza do istniejącej sieci (przed tzw. wcinką) lub w tym samym czasie. Wodomierz główny wraz z zaworami za i przed wodomierzem jest własnością naszej Spółki, a jego montaż jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dot. wodomierzy znajdziesz tutaj.

ETAP 5. Wcinka.

Wykonawca dokonuje wcinki, tj. włączenia nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

ETAP 6. Odbiór przyłącza.

Dokonujemy odbioru technicznego przyłącza oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy dwa egzemplarze podpisanego Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, który jest podstawą do zawarcia z nami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela odpowiedniego Zakładu MPWiK (Zakład Sieci Wodociągowej, Zakład Sieci Kanalizacyjnej, Zakład "Pruszków" lub Zakład "Dębe").

ETAP 7. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

  1. oryginał wraz z kopią powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki;
  2. protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

W przypadku niedostarczenia w terminie powyższych dokumentów zlecimy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i wcinki na Twój koszt.

ETAP 8. Protokół odbioru dokumentów przyłącza.

Podpisujemy oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy dwa egzemplarze Protokołu odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Protokół odbioru dokumentów oraz Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza są podstawą do zwrotu Wykonawcy kosztów wykonania wcinki.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a