INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Struktura organizacyjna

   Pion Ścieków - Dyrektor - Wojciech Fronczak

   Pion Ścieków - Zastępca Dyrektora - Kazimierz Rutkowski

   Pion Wody - Dyrektor - Rafał Chiniewicz

   Pion Wody - p.o. Zastępcy Dyrektora - Anna Olejnik

   Pion Wody - p.o. Zastępcy Dyrektora -Sławomir Stanisławski 

   Pion Finansowy - Dyrektor, Główny Księgowy - Janina Garucka

   Pion Finansowy - Zastępca Dyrektora - Dariusz Zadrożny

   Pion Planowania i Nadzoru- Dyrektor - Justyna Prokopiuk

   Pion Planowania i Nadzoru- Zastępca Dyrektora - Alicja Miszel

   Pion Planowania i Nadzoru- p.o. Zastępcy Dyrektora - Paweł Dunicz

   Pion Organizacyjny - p.o. Dyrektora - Witold Roman

   Pion Organizacyjny - Zastępca Dyrektora - Wojciech Duch

   Pion Spraw Pracowniczych - Dyrektor - Grażyna Rypeść

   Pion Spraw Pracowniczych - Zastępca Dyrektora - Ewa Zalewska

   Pion Rozwoju - Dyrektor - Arkadiusz Małecki

   Pion Rozwoju - Zastępca Dyrektora - Aneta Siedlec

   Pion Rozwoju - p.o. Zastępca Dyrektora - Magdalena Chmielewska

   Pion Jednostki Realizującej Projekt - Dyrektor - Artur Chrostowski

   Pion Jednostki Realizującej Projekt - p.o. Zastępcy Dyrektora - Iwona Ulatowska

   Pion Sprzedaży - Dyrektor - Dorota Król

   Pion Sprzedaży - Zastępca Dyrektora - Hanna Kuta

   Pion Sprzedaży - p.o. Zastępcy Dyrektora - Tomasz Ciorgoń 

   Pion Wsparcia - Dyrektor - Wiesław Martyniuk

   Pion Wsparcia - Zastępca Dyrektora - Dariusz Podmanicki

   Pion Wsparcia -  p.o. Zastępcy Dyrektora - Tomasz Śmietanka 

   Pion Zamówień Publicznych - Dyrektor - Marzena Krasowska

   Pion Zamówień Publicznych - p.o. Zastępcy Dyrektora - Paweł Węglarski

   Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji Projektu - Dariusz Dąbrowski

   Biuro Kontroli i Audytu - Kierownik - Kazimierz Beca

   Biuro Prawno-Majątkowe - Kierownik - Barbara Boniecka

   Biuro Prawno-Majątkowe - Zastępca Kierownika - Małgorzata Denst

   Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony - Kierownik - Aleksandra Gryguć

   Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony - Zastępca Kierownika - Aleksandra Konieczka

   Biuro Informatyki i Telekomunikacji - Kierownik - Sławomir Wasilewski

   Biuro Informatyki i Telekomunikacji - Zastępca Kierownika - Jarosław Kowalik

   Biuro Zgodności - p.o. Kierownika - Alicja Masalska

   Dział BHP - Kierownik - Tadeusz Karaszkiewicz

e-mail   Rzecznik Prasowy - Marzena Wojewódzka

e-mail   Zastępca Rzecznika Prasowego - Marta Pytkowska

 

Zakłady

   Zakład Centralny - Kierownik - Ryszard Pepłoński

   Zakład Północny - Kierownik - Andrzej Kołodziejczyk

   Zakład Sieci Wodociągowej - Zastępca Kierownika - Renata Adaśko

   Zakład Sieci Wodociągowej - p.o. Zastępcy Kierownika - Jacek Dzik

   Zakład "Czajka" - Kierownik - Jarosław Sudoł

   Zakład "Południe" - p.o. Kierownika - Aleksandra Cyganecka - Wilkoszewska

   Zakład "Dębe" - Kierownik - Mirosław Sobieraj

   Zakład Sieci Kanalizacyjnej - Kierownik - Dariusz Goździk

   Zakład Pruszków - p.o. Kierownika - Paweł Pokwap

   Zakład Sprzętu i Transportu - p.o. Kierownika - Monika Dżaman

   Zakład Laboratoriów - Kierownik - Krzysztof Ozimiński

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a