Komunikat strony

Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 jest drugim, co do wielkości i niezależnym od Wisły - źródłem dostawy wody dla aglomeracji warszawskiej, zapewniając ok. 30 % jej całkowitego zapotrzebowania na wodę.

W wyniku modernizacji instalacji ozonowania wstępnego powstała na terenie Zakładu Północnego  nowa instalacja magazynowania ciekłego tlenu. W połączeniu z istniejącymi instalacjami magazynowania chloru i chlorynu sodu Zakład Północny, (zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju poz.138 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) został zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia  poważanej awarii przemysłowej. Kwalifikacja ta nałożyła na Spółkę obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji, że Zakład Północny w Wieliszewie stał się  zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując wymagania  wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

     1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa ul. Plac Starynkiewicza  5.

 

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym jest mowa w art. 250 ust. 1,  właściwym organom  i przekazał im program zapobiegania awariom:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna potwierdza, że Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym: dokonał wymaganych zgłoszeń i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom państwowym.

 

     3. Opis działalności Zakładu Północnego.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Zakładu Północnego zlokalizowana jest w Wieliszewie, 35 km na północ od Warszawy. Jest to 25 + 200 km biegu rzeki Narwi. Wodociąg wybudowany został na południowym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - sztucznego zbiornika wodnego utworzonego wskutek spiętrzenia wód rzeki Narwi, poprzez zbudowanie stopnia wodnego z hydroelektrownią w miejscowości Dębe.

Woda ujmowana z Jeziora Zegrzyńskiego po uzdatnieniu na terenie SUW Wieliszew przesyłana jest do zbiorników retencyjnych na Stacji Strefowej w Białołęce i dalej wtłaczana do sieci miejskiej.

Zakład Północny zaopatruje w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, m.in.:

•      Białołękę,

•      Bielany,

•      Bemowo,

•      Targówek,

•      Pragę Północ,

•      część Woli i Żoliborza.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  o zwiększonym ryzyku  lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem  ich nazwy lub kategorii  oraz zagrożeń, jakie powodują

Chlor ciekły

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H270  może spowodować lub intensyfikować pożar,

H280  zawiera gaz pod ciśnieniem ; ogrzanie grozi wybuchem,

H315  działa drażniąco na skórę,

H319  działa drażniąco na oczy ,

H330  wdychanie grozi śmiercią

H335  może spowodować podrażnienie dróg oddechowych,

H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Tlen ( skroplony )

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H270  może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz,

H281  zawiera schłodzony gaz ; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Chloryn sodu 20-25 %, roztwór wodny :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H271  może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz,

H302  działa szkodliwie po połknięciu,

H318  powoduje poważne uszkodzenia oczu,

H373  może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałą lub powtarzaną ekspozycję,

H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe  skutki,

EUH032 w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz.

 (na podstawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczonych przez dostawców poszczególnych reagentów).

        5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w  przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straż Pożarnej:

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

•      sygnał alarmowy powyżej 20 sekund;

•      unoszący się dym;

•      widoczny pożar;

•      wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych;

należy być przygotowanym, na to że na terenie zakładu nastąpiła awaria.

 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:

•      zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;

•      postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze oraz zakład;

•      zachować szczególną ostrożność;

 

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

    Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

                            -      nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia

                            -      przebywając na terenie otwartym:

  • zwróć uwagę na kierunek wiatru ( na teranie Zakładu Północnego zlokalizowane są trzy rękawy wiatrowskazowe, dwa: od strony północnej i południowej są widoczne dla mieszkańców okolicznych osiedli), opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  •  nie zbliżaj się do rejonu katastrofy, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

                           -       przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

  • włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, wysłuchaj

             nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

  •  bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  •  wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.), w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi, o przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.)
  •  po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.

 

Wykaz numerów telefonów z których można korzystać w celu uzyskania informacji w sytuacjach kryzysowych

Instytucja

Numer telefonu

Informacje dodatkowe

MPWiK S.A. w m. st. Warszawie – Zakład Północny, 05-135 Wieliszew ul.600-lecia 20

22 445 84 36

22 445 84 37

Dyspozytornia Zakładu Północnego, kontakt  możliwy przez  24 h/7 dni

Gmina Wieliszew, Wieliszew  05-135 ul. Modlińska 1

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

22 782 19 12

797 004 900

 

Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Referat Zarządzania Kryzysowego

22 7640 417

22 7640 415

 

 

  Policja

  Straż Pożarna

 Pogotowie Ratunkowe

               997

               998

               999

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a