INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 jest drugim, co do wielkości i niezależnym od Wisły - źródłem dostawy wody dla aglomeracji warszawskiej, zapewniając ok. 30 % jej całkowitego zapotrzebowania na wodę.

W wyniku modernizacji instalacji ozonowania wstępnego powstała na terenie Zakładu Północnego  nowa instalacja magazynowania ciekłego tlenu. W połączeniu z istniejącymi instalacjami magazynowania chloru i chlorynu sodu Zakład Północny, (zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju poz.138 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) został zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia  poważanej awarii przemysłowej. Kwalifikacja ta nałożyła na Spółkę obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji, że Zakład Północny w Wieliszewie stał się  zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując wymagania  wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

     1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa ul. Plac Starynkiewicza  5.

 

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym jest mowa w art. 250 ust. 1,  właściwym organom  i przekazał im program zapobiegania awariom:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna potwierdza, że Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym: dokonał wymaganych zgłoszeń i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom państwowym.

 

     3. Opis działalności Zakładu Północnego.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Zakładu Północnego zlokalizowana jest w Wieliszewie, 35 km na północ od Warszawy. Jest to 25 + 200 km biegu rzeki Narwi. Wodociąg wybudowany został na południowym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - sztucznego zbiornika wodnego utworzonego wskutek spiętrzenia wód rzeki Narwi, poprzez zbudowanie stopnia wodnego z hydroelektrownią w miejscowości Dębe.

Woda ujmowana z Jeziora Zegrzyńskiego po uzdatnieniu na terenie SUW Wieliszew przesyłana jest do zbiorników retencyjnych na Stacji Strefowej w Białołęce i dalej wtłaczana do sieci miejskiej.

Zakład Północny zaopatruje w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, m.in.:

•      Białołękę,

•      Bielany,

•      Bemowo,

•      Targówek,

•      Pragę Północ,

•      część Woli i Żoliborza.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  o zwiększonym ryzyku  lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem  ich nazwy lub kategorii  oraz zagrożeń, jakie powodują

Chlor ciekły

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H270  może spowodować lub intensyfikować pożar,

H280  zawiera gaz pod ciśnieniem ; ogrzanie grozi wybuchem,

H315  działa drażniąco na skórę,

H319  działa drażniąco na oczy ,

H330  wdychanie grozi śmiercią

H335  może spowodować podrażnienie dróg oddechowych,

H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Tlen ( skroplony )

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H270  może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz,

H281  zawiera schłodzony gaz ; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Chloryn sodu 20-25 %, roztwór wodny :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H271  może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz,

H302  działa szkodliwie po połknięciu,

H318  powoduje poważne uszkodzenia oczu,

H373  może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałą lub powtarzaną ekspozycję,

H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe  skutki,

EUH032 w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz.

 (na podstawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczonych przez dostawców poszczególnych reagentów).

        5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w  przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straż Pożarnej:

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

•      sygnał alarmowy powyżej 20 sekund;

•      unoszący się dym;

•      widoczny pożar;

•      wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych;

należy być przygotowanym, na to że na terenie zakładu nastąpiła awaria.

 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:

•      zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;

•      postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze oraz zakład;

•      zachować szczególną ostrożność;

 

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

    Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

                            -      nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia

                            -      przebywając na terenie otwartym:

 • zwróć uwagę na kierunek wiatru ( na teranie Zakładu Północnego zlokalizowane są trzy rękawy wiatrowskazowe, dwa: od strony północnej i południowej są widoczne dla mieszkańców okolicznych osiedli), opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 •  nie zbliżaj się do rejonu katastrofy, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

                           -       przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, wysłuchaj

             nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

 •  bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 •  wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.), w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi, o przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.)
 •  po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.

 

Wykaz numerów telefonów z których można korzystać w celu uzyskania informacji w sytuacjach kryzysowych

Instytucja

Numer telefonu

Informacje dodatkowe

MPWiK S.A. w m. st. Warszawie – Zakład Północny, 05-135 Wieliszew ul.600-lecia 20

22 445 84 36

22 445 84 37

Dyspozytornia Zakładu Północnego, kontakt  możliwy przez  24 h/7 dni

Gmina Wieliszew, Wieliszew  05-135 ul. Modlińska 1

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

22 782 19 12

797 004 900

 

Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Referat Zarządzania Kryzysowego

22 7640 417

22 7640 415

 

 

  Policja

  Straż Pożarna

 Pogotowie Ratunkowe

               997

               998

               999

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a