INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Pozostałe regulacje

Zasada „zero tolerancji dla korupcji”

W naszej Spółce nie tolerujemy żadnych form korupcji, zarówno w relacjach pomiędzy Pracownikami, jak i w kontaktach biznesowych. Odrzucamy tym samym takie zachowania jak: przekupstwo, łapownictwo, legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk oraz inne działania, które zgodnie z obowiązującym prawem są traktowane jako przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Jednocześnie, kierując się zasadą uczciwości, transparentności i przejrzystości, stosujemy działania i procedury zapobiegające występowaniu tego zjawiska.

Zakazane jest w szczególności:

 1. obiecywanie, proponowanie, wręczanie: Klientom, Kontrahentom, urzędnikom, a także innym osobom jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, które wpływają na prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązku lub wymaganego od nich zachowania;
 2. domaganie się i przyjmowanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, które wpływają na prawidłowe wykonywanie obowiązku służbowego lub pracowniczego;
 3. czerpanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych albo pomoc osobom trzecim w ich osiąganiu, poprzez ujawnianie lub używanie informacji będących własnością Spółki, tajemnicą handlową lub uzyskanych w związku z piastowanym stanowiskiem, czy wykonywaniem pracy w Spółce;
 4. działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd osobę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej korzyści albo uniknięcia zobowiązania;
 5. powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania innej osoby o istnieniu takich wpływów, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej;
 6. pośredniczenie w wyżej wymienionych działaniach;
 7. akceptowanie wyżej wymienionych działań lub nakłanianie do nich;
 8. używanie, przekazywanie lub ukrywanie, środków pochodzących z wyżej wymienionych działań.

Czy Pracownicy MPWiK mogą wręczać upominki?

W MPWiK respektujemy zasadę uczciwości i transparentności, dlatego nie wręczamy upominków Kontrahentom, które wpływałyby na przebieg procesu decyzyjnego lub obligowały do wzajemności Wyjątkiem są drobne prezenty opatrzone logotypem Spółki o charakterze promocyjno-edukacyjnym, jak: długopisy, foldery, przypinki, czy upominki wręczane zwyczajowo – jak bukiet kwiatów. Zasady wręczania upominków przez naszych Pracowników szczegółowo opisaliśmy w obowiązującej w MPWiK regulacji pn. Zasady wręczania prezentów.

Czy Kontrahent lub Klient może wręczyć prezent Pracownikowi MPWiK?

Pracownicy MPWiK nie mogą przyjmować prezentów w formie pieniężnej, oraz takich, których otrzymanie mogłoby narazić na szwank reputację naszej Spółki, Właściciela – m.st. Warszawy, pozostałych pracowników lub inne podmioty. Wyjątek stanowią drobne upominki, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach prawa oraz nie narusza obowiązującej normy kulturowej. W przypadku, gdy mamy wątpliwości, czy przyjąć dany upominek, powinniśmy skontaktować się z przełożonym lub pracownikiem biura zgodności. Zasady przyjmowania upominków przez Pracowników Spółki szczegółowo opisaliśmy w obowiązującej w MPWiK regulacji pn. Zasady przyjmowania prezentów.

Kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów?

W MPWiK w relacjach biznesowych z Klientami i Kontrahentami kierujemy się:

 • zasadą bezstronności, co w praktyce oznacza, że nie faworyzujemy żadnej ze stron, tylko stosujemy zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • zasadę bezinteresowności, co oznacza, że wykonując swoje obowiązki służbowe, nie kierujemy się interesem osobistym i nie oczekujemy z tego tytułu korzyści dla siebie, swoich bliskich czy przyjaciół.

Środkami mającymi na celu przeciwdziałanie ryzyku związanemu z konfliktem interesów są w szczególności:

 • umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz o zachowaniu poufności,
 • wprowadzenie do umów zawieranych przez Spółkę z kontrahentami zapisów m.in. o zakazie zatrudniania Pracowników.

Jakie są konsekwencje naruszenia zasady zero tolerancji?

W przypadku naruszenia obowiązującej polityki antykorupcyjnej przez naszego Pracownika są to:

 • konsekwencje dyscyplinarne, w tym zwolnienie z pracy,
 • odpowiedzialność karna wynikająca z powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku naruszenia obowiązującej polityki antykorupcyjnej przez Kontrahenta:

 • podstawa do wypowiedzenia umowy.

Przejrzystość działań sponsoringowych i darowizn

Jako Spółka użyteczności publicznej, aktywnie wspieramy działania o charakterze społecznym, kulturalnym i ekologicznym, jak propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez zachęcanie do picia wody z kranu, czy też odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. Udzielanie wsparcia, które może mieć charakter finansowy, rzeczowy lub usługowy, odbywa się w sposób etyczny, transparentny i uczciwy, a podejmowane działania powinny stanowić istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt lub o wsparciu danego podmiotu podejmujemy w oparciu o zasady, które zostały szczegółowo opisane w obowiązującej w naszej Spółce regulacji pn. Zasady działalności sponsoringowej i dobroczynnej.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a