INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Termiczne przekształcanie osadów

Podczas oczyszczania ścieków powstają nie tylko osady, ale także inne odpady technologiczne jak np. tłuszcze i piasek, które należy zagospodarować.

Zmodernizowana i rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” może przyjąć aż 435 300 m ³ ścieków na dobę. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 24 godzin może tam powstać nawet 500 ton osadów. W skali roku daje to wynik 180 tysięcy ton osadów i kolejne 8 tysięcy ton odpadów technologicznych. Żeby je wywieźć z terenu zakładu, potrzeba 8 tysięcy samochodów ciężarowych! A zgodnie z obowiązującym prawem osady powinny być zagospodarowane w miejscu ich powstawania.

Aby radykalnie zmniejszyć masę powstających osadów, a także ograniczyć ruch samochodów ciężarowych na terenie dzielnicy Białołęka, powstała Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ).

Technologia i prawo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jednoznacznie określają, że podstawowym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie w wydzielonej instalacji. Przykładem kraju, w którym wprowadzono całkowity zakaz postępowania z osadami w sposób inny niż ich termiczne przekształcanie jest Szwajcaria, słynąca z dbałości o jakość środowiska naturalnego.

Zgodnie z prawem, stacje termicznego przekształcania osadów powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z norm i przepisów Unii Europejskiej określających najlepsze dostępne techniki przekształcania odpadów tzw. BAT (ang. Best Available Techniques). Dla spalania osadów ściekowych prawodawstwo unijne jako najlepszą dostępną technikę, rekomenduje technologię ze złożem fluidalnym. Metoda zapewnia wysoką efektywność spalania i  małą objętość spalin powstających w takim systemie.
 

Sprawdzone rozwiązania i technologie

W Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wykorzystujemy sprawdzone  rozwiązania i technologie, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom i środowisku. Technologia spalania w złożu fluidalnym, powszechnie stosowana na świecie, jest najbardziej skuteczną metodą termicznego przekształcania osadów ściekowych. W Japonii i w Niemczech utylizowana jest w ten sposób ponad połowa masy osadów ściekowych (ok. 55%), w Danii 40 %, we Francji, USA po ok. 30%. 

 

Zalety technologii spalania w złożu fluidalnym:

 

 • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wysoka efektywność spalania,
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy,
 • możliwość unieszkodliwiania wszystkich odpadów powstających w oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, skratki, tłuszcze i piasek).


 

Jak działa Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych?

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w „Czajce” oraz OŚ „Południe” są unieszkodliwiane w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), zlokalizowanej na terenie „Czajki”.

 

Ciąg technologiczny STUOŚ obejmuje:

 

 • przygotowanie osadów ściekowych do spalania poprzez podsuszanie,
 • spalanie odpadów technologicznych oraz osadów ściekowych w dwóch piecach ze złożem fluidalnym,
 • produkcję pary,
 • trójstopniowy zaawansowany proces oczyszczania spalin,
 • produkcję energii elektrycznej i cieplnej,
 • zestalanie popiołów i pozostałości z oczyszczania spalin

 

Dzięki podsuszaniu osadów ściekowych proces spalania może zachodzić bez potrzeby dostarczania dodatkowego paliwa. Paliwo zewnętrzne (w postaci gazu ziemnego) wymagane jest wyłącznie do rozruchu instalacji. W procesie spalania powstaje para o wysokich parametrach energetycznych. Para ta jest podawana do układu turbina-generator, który przekształca ją w energię cieplną i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby STUOŚ oraz „Czajki”. Proces termicznego unieszkodliwiania jest całkowicie zheremetyzowany, zaś powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy spalane jest w piecach.
 

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych jest jedyną w Polsce instalacją z zastosowaniem skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (w turbinie parowej). 

Ekologia i nowoczesność

Funkcjonowanie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) pozwala na 10-krotnie zmniejszyć ilość odpadów.

Przyjazny dla środowiska proces termicznego przekształcania osadów ściekowych wraz z zaawansowaną instalacją oczyszczania spalin zapewniają bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych w miejscu ich powstawania.
 

Zastosowana technologia umożliwia osiągnięcie niższego poziomu emisji substancji szkodliwych niż wymaga tego prawo polskie i normy Unii Europejskiej.

Dzięki tej inwestycji Warszawa dołączyła do grona miast europejskich, które prowadzą nowoczesną i ekologiczną gospodarkę w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a