INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Faza II


Celem Fazy II była poprawa systemu zaopatrzenia w wodę m. st. Warszawy przez dostarczanie mieszkańcom wody spełniającej normy polskie i obowiązujące w UE dla wody przeznaczonej do picia oraz poprawa niezawodności systemu jej rozprowadzania. Zostało to osiągnięte przez realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych oraz przebudową, wymianą i renowacją istniejącej sieci magistral wodociągowych i przewodów rozdzielczych.

Ponadto zrealizowano modernizacja procesów uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego, gdzie wybudowano urządzenia i instalację flotacji ciśnieniowej, oraz Zakładzie Wodociągu Centralnego, gdzie zbudowano urządzenia ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym.
Dzięki modernizacji w Stacji Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągu Centralnego zmniejszono dawkę dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody oraz ograniczono ilości tzw. ubocznych produktów dezynfekcji, których obecność w wodzie może oddziaływać szkodliwie na zdrowie. Uzyskana w procesach ozonowania i sorpcji na granulowanym węglu aktywnym chemiczna i biologiczna stabilizacja wody poprawiła warunki pracy sieci wodociągowej i ograniczyła zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody.
W Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego zoptymalizowano procesu koagulacji, poprzez wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody, zapewniło skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie zawartości związków organicznych w granicach 40-75%. Bezpośrednim efeketm jest również trzykrotny spadek powstawania osadu pokoagulacyjnego.
Rozbudowa sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie dostatecznej przepustowości w systemie przesyłania wody do odbiorców.
Ponadto przebudowa, renowacja i wymiana sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie odpowiedniej jakości systemu transportu wody, tak aby jakość wody nie ulegała pogorszeniu. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do zminimalizowania start wody i zmniejszenia awaryjność sieci wodociągowej, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwość płukania sieci.

W ramach Fazy II zrealizowano 10 kontraktów:

05 - Flotacja ciśnieniowa w Zakładzie Wodociągu Północnego – Budowa urządzeń procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody i włączenie do układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego. Modernizacja zapewniła skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie ilości związków organicznych zawartych w uzdatnionej wodzie.
06 - Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego. Modernizacja procesu uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego poprzez wprowadzenie ozonowania oraz filtracji na węglu aktywnym, przyczyniła się do znacznej poprawy jakości wody uzdatnionej oraz zmniejszenia dawki chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody.
07 - Nowe magistrale i sieć rozdzielcza oraz magistrala w ul. Modlińskiej – rozbudowa sieci magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych o łącznej długości ok. 16 km.
08 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,
09 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,

Realizacja kontraktów 08 i 09 miała na celu zmniejszenie strat i zanieczyszczenia wtórnego wody. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy bądź wymiany wyniosła ok. 157 km.

10 - wykonanie skalibrowanego modelu matematyczno-hydraulicznego systemu dystrybucji wody w Warszawie i opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zbiorników magazynowych wody uzdatnionej wraz z układem pompowni sieciowych oraz przewodów doprowadzających i rozprowadzających dla systemu dystrybucji.
11 - Inżynier Kontraktu: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
12 - Inżynier Kontraktu: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej,
13 - Przygotowanie materiałów przetargowych: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
14 - Przygotowanie materiałów przetargowych: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej (usługi i roboty).

 

faza 2

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a