INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rząd zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów i dyrektyw unijnych.

Tak powstał projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie".

Naszym celem było zapewnienie mieszkańcom Warszawy wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczenie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. Realizacja Projektu wymagała złożonych prac planistycznych i wykonawczych. Ich realizacja oznaczała także poniesienie wysokich kosztów. W związku z tym został on podzielony na fazy realizacyjne.

Obecnie realizujemy:

 • Fazę V* Projektu, która stanowi kontynuację naszych działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV, na rzecz modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock.

W ramach Fazy V planujemy m.in.:

 • rozbudowę kanalizacji ściekowej;
 • modernizację sieci kanalizacyjnej oraz pompowni;
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • budowę oraz wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną;
 • rozbudowę systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Fazę VI** Projektu, w ramach której planujemy, m.in.:
 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • budowę i modernizację infrastruktury systemu kanalizacji ogólnospławnej w celu dostosowania systemu do rozwoju aglomeracji i zmian klimatycznych;
 • modernizację stacji uzdatniania wody wody.

* Faza V- Projekt nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, realizowana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 r. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 849 995 000,00 zł. Na podstawie Decyzji KE Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 541 871 812,50 zł z Funduszu Spójności;

*Faza VI jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 750 000 000,00 zł. 


Dotychczas zrealizowaliśmy: 

 •  Fazę IV**, w ramach której: 
  • usprawniliśmy system gospodarki wodno-ściekowej;
  • zagwarantowaliśmy, że oczyszczane ścieki spełniają rygorystyczne europejskie normy;
  • zapewniliśmy kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych.
 • Aby było to możliwe:
  • stworzyliśmy efektywny system gospodarowania osadami ściekowymi, którego kluczowym elementem pozostaje Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych,
  • zmodernizowaliśmy technologie uzdatniania wody (SUW „Praga”, SUW „Filtry” – etap II) oraz oczyszczania ścieków poprzez modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz gospodarki osadowej Oczyszczalni „Południe”, modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni „Pruszków”,
  • zrealizowaliśmy inwestycje sieciowe (m.in. Kolektor Burakowski-Bis, kanalizację na terenie Wawra, Bielan, Rembertowa, Bemowa oraz kolejne odcinki wodociągów)
  • zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt.

Koszt inwestycji zrealizowanych w ramach Fazy IV wyniósł 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,
 • kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

** Faza IV - Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09-06 zrealizowany zgodnie z decyzją KE CCI 2013PL161PR043 z 11.03.2014 r./ Dofinansowanie 884 304 161 zł (85%)/ Fundusz Spójności/ Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

 • Fazę III***, która obejmowała inwestycje związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu aglomeracji warszawskiej tj. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji), budowę układu przesyłowego ścieków, a także budowę i modernizację sieci oraz infrastruktury. Koszt oszacowano na ponad 631 mln €. Decyzją Komisji Europejskiej, Warszawa uzyskała wsparcie finansowe na realizację na poziomie 62,5% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 224 mln €. Pozostałe koszty to środki własne Spółki oraz pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiednio 469 mln zł i 40 mln zł). Dodatkowo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla Fazy III MPWiK uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 840 tys. zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 mln zł.

*** Faza III - Projekt nr 2005 PL 16 C PE 003 zrealizowany zgodnie z Decyzją KE C(212) 5258 final z 24.07.2012 r./ Dofinansowanie 224 131 124 euro (62,5%)/ Fundusz Spójności.

 

 • Fazę II****  - zakładała modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Warszawy oraz poprawę jakości i dystrybucji wody.
 • Fazę I****  - obejmowała budowę kolektorów dosyłowych do O.Ś. „Południe” wraz z kolektorami zrzutowymi oraz pomoc techniczną dla Fazy III.

Koszt kwalifikowany przeprowadzonych inwestycji w ramach Fazy I i II wyniósł ponad 177 mln €. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 17 września 2001 roku rozszerzonego w dniu 23 grudnia 2003 roku na poziomie 62% wydatków kwalifikowanych, tj. 110 mln €. Pozostałe 38% wydatków zostało pokryte ze środków własnych Spółki.

**** Faza I i II - Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020; zrealizowany zgodnie z Memorandum Finansowym z 23.12.2003 r./ Dofinansowanie w wysokości 108 697 054 euro (62%)/ ISPA.

Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl.


Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a