Komunikat strony

Smaczna woda w warszawskich kranach

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rząd zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów i dyrektyw unijnych.

Tak powstał projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie".

Naszym celem było zapewnienie mieszkańcom Warszawy wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczenie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. Realizacja Projektu wymagała złożonych prac planistycznych i wykonawczych. Ich realizacja oznaczała także poniesienie wysokich kosztów. W związku z tym został on podzielony na fazy realizacyjne.

Obecnie realizujemy:

 • Fazę V* Projektu, która stanowi kontynuację naszych działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV, na rzecz modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock.

W ramach Fazy V planujemy m.in.:

 • rozbudowę kanalizacji ściekowej;
 • modernizację sieci kanalizacyjnej oraz pompowni;
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • budowę oraz wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną;
 • rozbudowę systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

* Faza V- Projekt nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, realizowana na podstawie umowy o dofinansowanie z 29.06.2016 r. Koszt całkowity Projektu wynosi 850 000 000,00 zł, koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 849 995 000,00 zł. Na podstawie zawartej umowy Projekt uzyskał dofinansowanie wysokości 541 871 812,50 zł, co stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych Projektu.


Dotychczas zrealizowaliśmy: 

 •  Fazę IV**, w ramach której: 
  • usprawniliśmy system gospodarki wodno-ściekowej;
  • zagwarantowaliśmy, że oczyszczane ścieki spełniają rygorystyczne europejskie normy;
  • zapewniliśmy kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych.
 • Aby było to możliwe:
  • stworzyliśmy efektywny system gospodarowania osadami ściekowymi, którego kluczowym elementem pozostaje Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych,
  • zmodernizowaliśmy technologie uzdatniania wody (SUW „Praga”, SUW „Filtry” – etap II) oraz oczyszczania ścieków poprzez modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz gospodarki osadowej Oczyszczalni „Południe”, modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni „Pruszków”,
  • zrealizowaliśmy inwestycje sieciowe (m.in. Kolektor Burakowski-Bis, kanalizację na terenie Wawra, Bielan, Rembertowa, Bemowa oraz kolejne odcinki wodociągów)
  • zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt.

Koszt inwestycji zrealizowanych w ramach Fazy IV wyniósł 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,
 • kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

** Faza IV - Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09-06 zrealizowany zgodnie z decyzją KE CCI 2013PL161PR043 z 11.03.2014 r./ Dofinansowanie 884 304 161 zł (85%)/ Fundusz Spójności/ Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

 • Fazę III***, która obejmowała inwestycje związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu aglomeracji warszawskiej tj. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji), budowę układu przesyłowego ścieków, a także budowę i modernizację sieci oraz infrastruktury. Koszt oszacowano na ponad 631 mln €. Decyzją Komisji Europejskiej, Warszawa uzyskała wsparcie finansowe na realizację na poziomie 62,5% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 224 mln €. Pozostałe koszty to środki własne Spółki oraz pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiednio 469 mln zł i 40 mln zł). Dodatkowo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla Fazy III MPWiK uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 840 tys. zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 mln zł.

*** Faza III - Projekt nr 2005 PL 16 C PE 003 zrealizowany zgodnie z Decyzją KE C(212) 5258 final z 24.07.2012 r./ Dofinansowanie 224 131 124 euro (62,5%)/ Fundusz Spójności.

 

 • Fazę II****  - zakładała modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Warszawy oraz poprawę jakości i dystrybucji wody.
 • Fazę I****  - obejmowała budowę kolektorów dosyłowych do O.Ś. „Południe” wraz z kolektorami zrzutowymi oraz pomoc techniczną dla Fazy III.

Koszt kwalifikowany przeprowadzonych inwestycji w ramach Fazy I i II wyniósł ponad 177 mln €. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 17 września 2001 roku rozszerzonego w dniu 23 grudnia 2003 roku na poziomie 62% wydatków kwalifikowanych, tj. 110 mln €. Pozostałe 38% wydatków zostało pokryte ze środków własnych Spółki.

**** Faza I i II - Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020; zrealizowany zgodnie z Memorandum Finansowym z 23.12.2003 r./ Dofinansowanie w wysokości 108 697 054 euro (62%)/ ISPA.

Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a