Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rząd zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów i dyrektyw unijnych.

Tak powstał projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie".

Inwestycje MPWiK z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - sprawdź, gdzie! TUTAJ

Naszym celem było zapewnienie mieszkańcom Warszawy wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczenie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. Realizacja Projektu wymagała złożonych prac planistycznych i wykonawczych. Ich realizacja oznaczała także poniesienie wysokich kosztów. W związku z tym został on podzielony na fazy realizacyjne.

Obecnie realizujemy:

 • Fazę V* Projektu, która stanowi kontynuację naszych działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV, na rzecz modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock.

W ramach Fazy V planujemy m.in.:

 • rozbudowę kanalizacji ściekowej;
 • modernizację sieci kanalizacyjnej oraz pompowni;
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • budowę oraz wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną;
 • rozbudowę systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Fazę VI** Projektu, w ramach której planujemy, m.in.:
 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • budowę i modernizację infrastruktury systemu kanalizacji ogólnospławnej w celu dostosowania systemu do rozwoju aglomeracji i zmian klimatycznych;
 • modernizację stacji uzdatniania wody wody.

* Faza V- Projekt nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, realizowana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 r. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 849 995 000,00 zł. Na podstawie Decyzji KE Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 541 871 812,50 zł z Funduszu Spójności;

*Faza VI jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 750 000 000,00 zł. 


Dotychczas zrealizowaliśmy: 

 •  Fazę IV**, w ramach której: 
  • usprawniliśmy system gospodarki wodno-ściekowej;
  • zagwarantowaliśmy, że oczyszczane ścieki spełniają rygorystyczne europejskie normy;
  • zapewniliśmy kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych.
 • Aby było to możliwe:
  • stworzyliśmy efektywny system gospodarowania osadami ściekowymi, którego kluczowym elementem pozostaje Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych,
  • zmodernizowaliśmy technologie uzdatniania wody (SUW „Praga”, SUW „Filtry” – etap II) oraz oczyszczania ścieków poprzez modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz gospodarki osadowej Oczyszczalni „Południe”, modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni „Pruszków”,
  • zrealizowaliśmy inwestycje sieciowe (m.in. Kolektor Burakowski-Bis, kanalizację na terenie Wawra, Bielan, Rembertowa, Bemowa oraz kolejne odcinki wodociągów)
  • zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt.

Koszt inwestycji zrealizowanych w ramach Fazy IV wyniósł 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,
 • kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

** Faza IV - Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09-06 zrealizowany zgodnie z decyzją KE CCI 2013PL161PR043 z 11.03.2014 r./ Dofinansowanie 884 304 161 zł (85%)/ Fundusz Spójności/ Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

 • Fazę III***, która obejmowała inwestycje związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu aglomeracji warszawskiej tj. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji), budowę układu przesyłowego ścieków, a także budowę i modernizację sieci oraz infrastruktury. Koszt oszacowano na ponad 631 mln €. Decyzją Komisji Europejskiej, Warszawa uzyskała wsparcie finansowe na realizację na poziomie 62,5% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 224 mln €. Pozostałe koszty to środki własne Spółki oraz pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiednio 469 mln zł i 40 mln zł). Dodatkowo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla Fazy III MPWiK uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 840 tys. zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 mln zł.

*** Faza III - Projekt nr 2005 PL 16 C PE 003 zrealizowany zgodnie z Decyzją KE C(212) 5258 final z 24.07.2012 r./ Dofinansowanie 224 131 124 euro (62,5%)/ Fundusz Spójności.

 

 • Fazę II****  - zakładała modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Warszawy oraz poprawę jakości i dystrybucji wody.
 • Fazę I****  - obejmowała budowę kolektorów dosyłowych do O.Ś. „Południe” wraz z kolektorami zrzutowymi oraz pomoc techniczną dla Fazy III.

Koszt kwalifikowany przeprowadzonych inwestycji w ramach Fazy I i II wyniósł ponad 177 mln €. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 17 września 2001 roku rozszerzonego w dniu 23 grudnia 2003 roku na poziomie 62% wydatków kwalifikowanych, tj. 110 mln €. Pozostałe 38% wydatków zostało pokryte ze środków własnych Spółki.

**** Faza I i II - Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020; zrealizowany zgodnie z Memorandum Finansowym z 23.12.2003 r./ Dofinansowanie w wysokości 108 697 054 euro (62%)/ ISPA.

Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl.

 

 

Wniosek o dofinasowanie

Zatwierdzenie:

Umowa o dofinansowanie/Decyzja KE

Okres realizacji

Koszt całkowity

Dotacja

Faza I

2000

8 listopada 2002 r. / 5 września 2001 r.

2001 – 2010

736 419 184,20

456 527 626,80

Faza II

2002

24 lipca 2004 r./ 23 grudnia 2003 r.

2003 – 2010

Faza III

sierpień 2005

2 czerwca 2006 r./ 9 grudnia 2005 r.

2005 – 2012

2 650 962 434,40

941 350 720,80

Faza IV

wrzesień 2009

30 grudnia 2009 r. /11 marca 2014 r.

2009 – 2015

1 483 895 378,00

884 304 161,00

Faza V

styczeń 2016

29 czerwca 2016 r./ 1 marca 2017 r.

2016-2023

850 000 000,00

541 871 812,50

Faza VI

luty 2017

24 listopada 2017r./ 7 marca 2018 r.

2017-2023

1 000 000 000,00

637 500 000,00

 

 

 

 

6 721 276 996,60

3 461 554 321,10

 

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a