INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”
 

W dniu 7 marca została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w w wysokości 637 500 000,00 zł została podpisana w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Największy projekt w tej części Europy

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy, którego łączna kwota przekroczyła już 6,7 mld złotych netto. Realizacja Fazy VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zakres rzeczowy Projektu

Projekt obejmuje realizację inwestycji w podziale na następujące działania tematyczne:

 • Działanie I - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz Pruszkowa.
 • Działanie II - Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie III - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie IV - System zarządzania siecią ogólnospławną - budowa centralnego sterowania wraz z budową kolektorów.
 • Działanie V - Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
 • Działanie VI - Usługi.

Ponadto budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych, tj.: Wiślanego, Mokotowskiego - Bis oraz Lindego-Bis, pozwoli na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej.

W ramach Fazy VI realizujemy:

- budowę kolektora tranzytowo- retencyjnego Lindego Bis, który stanowi element Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej

 W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany około 4-kilometrowy kanał grawitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie.

Więcej o budowie kolektora Lindego Bis.

- budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego:

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany i wybudowany ponad 7-kilometrowy odcinek nowej magistrali wodociągowej. Ponadto planowane jest wybudowanie ok. 300- metrowego połączenia istniejącej magistrali w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. 

Więcej o budowie magistrali zasilającej Pasmo Pruszkowskie

 

- budowę magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa:

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody z tej części aglomeracji. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana ponad 11-kilometrowa magistrala wodociągowa na terenie miast Piastów i Pruszków. 

Więcej o budowie magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa.

 

- modernizację kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa:

W ramach inwestycji zostanie wykonana bezwykopowa modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa (od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”). Istniejący kanał stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, a jego modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej.

Więcej o modernizacji kolektora ściekowego ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa.

- przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizacja zadania, którego wartość przekracza 36,5 mln zł,  przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jest to jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Śródmieścia. Ponadto pozwoli graniczyć uciążliwości zapachowe związanych z jego eksploatacją. Zakres prac będzie obejmował również wymianę części elementów obiektu, tj. zespołów pompowych, instalacji i  armatury. Przebudowa przepompowni ścieków umożliwi także dostosowanie urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej o planowanej przebudowie przepompowni Powiśle II

budowę kolektora Zachodniego

Realizacja zadania stanowi element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, zostanie skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafi do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Więcej o budowie kolektora Zachodniego

- II etap modernizacji Zakładu Północnego

W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 103,8 mln zł netto.

Więcej o modernizacji technologii uzdatniania wody w Zakładzie Północnym

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych - więcej o zadaniu TUTAJ

Do końca 2022 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”.

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Koszt inwestycji

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

 • koszty kwalifikowane 750 000 000,00 zł
 • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 637 500 000,00 zł.

Termin realizacji Projektu: 2015 - 2023

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a