Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”

1 marca 2017 r. została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” jest kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy V mają charakter komplementarny w stosunku do działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV. Zakres inwestycji realizowanych w ramach Projektu odpowiada założeniom przyjętej przez Warszawę Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do roku 2025 i wypełnia zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, które zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), stanowiącym podstawowy instrument wdrażania postanowień Dyrektywy 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania inwestycyjne w obszarze sześciu działań tematycznych:

  • Działanie I - rozbudowa kanalizacji ściekowej, łącznie ok. 39,95 km;
  • Działanie II - system kanalizacji – modernizacja sieci o łącznej długości ok. 25, 67 km, modernizacja pompowni;
  • Działanie III - system wodociągowy - budowa i modernizacja sieci, pompowni i stacji uzdatniania wody;
  • Działanie IV – Centralny system sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
  • Działanie V - rozbudowa systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • Działanie VI - pomoc techniczna oraz zakupem środków trwałych.

W ramach Fazy V realizujemy m.in.:

- modernizację Zakładu Północnego w Wieliszewie: 

Obecnie w zakładzie trwają modernizacje filtrów pospiesznych piaskowych, procesu ozonowania wstępnego oraz pompowni I i III stopnia. Modernizacja filtrów pospiesznych będzie polegała na wzbogaceniu złoża o warstwę utworzoną z antracytu. Dotychczas podczas uzdatniania w filtrach pospiesznych woda przechodziła jedynie przez warstwę piasku, natomiast wprowadzenie dodatkowej, 40-centymetrowej warstwy antracytu przyczyni się do poprawy jakości uzdatnionej wody, w tym smaku i zapachu warszawskiej kranówki.

Więcej o modernizacji Zakładu Północnego.

 

- modernizację kolektora Burakowskiego

Modernizacja blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez dzielnice Żoliborz i Bielany polega na wyłożeniu wnętrza kanału 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, z których każdy ma długość 3 metrów oraz waży ponad tonę. W celu dopasowania wysokości poszczególnych elementów niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału. Technologia modernizacji kolektora po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł.

Więcej o modernizacji kolektora Burakowskiego.

 

- budowę zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”:

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz wykonanie i wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną pozwolą na odciążenie kluczowych obiektów sieci i równomierną dystrybucję ścieków w kanalizacji ogólnospławnej zarówno w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej. Możliwość retencji ścieków przyczyni się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych do Wisły oraz pozwoli na bezpieczniejszą eksploatację obiektów sieci kanalizacyjnej. Wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w istotny sposób przyczyni się także do zmniejszenia występowania lokalnych podtopień oraz zalań terenów ulic i osiedli wynikających z intensywnych opadów.

Zobacz, jak powstaje zbiornik retencyjny na terenie Zakładu "Czajka" KLIKNIJ

- budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągu w ul. Kobiałka na terenie Dzielnicy Białołęka - więcej o tym zadaniu.

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2021 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej, i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie.

Więcej o projekcie: TUTAJ

- budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej TUTAJ

Więcej o Projekcie można dowiedzieć się także tutaj.

- modernizacja pompowni

Wprowadzenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną - RTC (Real Time Control) wymaga utrzymywania stałej i niezawodnej komunikacji pomiędzy systemem oraz kluczowymi obiektami sieci kanalizacyjnej w tym m.in. pompowniami: „Marymont”, „Żerań I”, „Żerań II”, „Nowodwory” i „Powiśle”. Ich unowocześnienie gwarantuje bezawaryjną pracę i elastyczność działania obiektów  oraz pozwoliło zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

Modernizacja obejmowała lokalne, jak i zdalne systemy sterowania (odpowiednio dostosowane do wymogów systemu RTC), urządzenia i sterowniki branży AKPiA, zespoły pompowe i pozostałe urządzenia technologiczne. Dodatkowo pompownie zostały zhermetyzowane oraz wyposażone w skuteczne systemy dezodoryzacji powietrza (biofiltry).

Zakończone modernizacje umożliwiają adaptację systemu kanalizacji miejskiej do planów rozwojowych aglomeracji oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w postaci deszczów nawalnych m.in. minimalizują ryzyko lokalnych podtopień.

Realizacja Projektu umożliwi:

  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców;
  • podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców;
  • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Koszt kwalifikowane zostały określone na poziomie 849 995 000,00 zł.

Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 541 871 812,50 zł.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a