INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”

1 marca 2017 r. została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” jest kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy V mają charakter komplementarny w stosunku do działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV. Zakres inwestycji realizowanych w ramach Projektu odpowiada założeniom przyjętej przez Warszawę Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do roku 2025 i wypełnia zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, które zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), stanowiącym podstawowy instrument wdrażania postanowień Dyrektywy 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania inwestycyjne w obszarze sześciu działań tematycznych:

 • Działanie I - rozbudowa kanalizacji ściekowej, łącznie ok. 39,95 km;
 • Działanie II - system kanalizacji – modernizacja sieci o łącznej długości ok. 25, 67 km, modernizacja pompowni;
 • Działanie III - system wodociągowy - budowa i modernizacja sieci, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • Działanie IV – Centralny system sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
 • Działanie V - rozbudowa systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Działanie VI - pomoc techniczna oraz zakupem środków trwałych.

W ramach Fazy V realizujemy m.in.:

- modernizację Zakładu Północnego w Wieliszewie: 

Obecnie w zakładzie trwają modernizacje filtrów pospiesznych piaskowych, procesu ozonowania wstępnego oraz pompowni I i III stopnia. Modernizacja filtrów pospiesznych będzie polegała na wzbogaceniu złoża o warstwę utworzoną z antracytu. Dotychczas podczas uzdatniania w filtrach pospiesznych woda przechodziła jedynie przez warstwę piasku, natomiast wprowadzenie dodatkowej, 40-centymetrowej warstwy antracytu przyczyni się do poprawy jakości uzdatnionej wody, w tym smaku i zapachu warszawskiej kranówki.

Więcej o modernizacji Zakładu Północnego.

 

- modernizację kolektora Burakowskiego

Modernizacja blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez dzielnice Żoliborz i Bielany polega na wyłożeniu wnętrza kanału 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, z których każdy ma długość 3 metrów oraz waży ponad tonę. W celu dopasowania wysokości poszczególnych elementów niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału. Technologia modernizacji kolektora po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł.

Więcej o modernizacji kolektora Burakowskiego.

 

- budowę zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”:

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz wykonanie i wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną pozwolą na odciążenie kluczowych obiektów sieci i równomierną dystrybucję ścieków w kanalizacji ogólnospławnej zarówno w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej. Możliwość retencji ścieków przyczyni się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych do Wisły oraz pozwoli na bezpieczniejszą eksploatację obiektów sieci kanalizacyjnej. Wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w istotny sposób przyczyni się także do zmniejszenia występowania lokalnych podtopień oraz zalań terenów ulic i osiedli wynikających z intensywnych opadów.

 

- budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągu w ul. Kobiałka na terenie Dzielnicy Białołęka - więcej o tym zadaniu.

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2021 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej, i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie.

Więcej o projekcie: TUTAJ

- budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej TUTAJ

Więcej o Projekcie można dowiedzieć się także tutaj.

 

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców;
 • podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców;
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Koszt kwalifikowane zostały określone na poziomie 849 995 000,00 zł.

Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 541 871 812,50 zł.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a