INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

27.09.2018

Umowa na budowę kanalizacji w ul. Kobiałka - podpisana

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągu w ul. Kobiałka na terenie Dzielnicy Białołęka. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 18,7 mln zł brutto, jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Kobiałka oraz ul. Zamożnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości o łącznej długości 1,8 km. Kontrakt obejmuje także przebudowę istniejącej w ul. Kobiałka sieci wodociągowej. Przedsięwzięcia wpisują się w szersze działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. związane z rozbudową infrastruktury na terenie aglomeracji warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów, gdzie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.  

Od ul. Frachtowej do projektowanej Trasy Olszynka Grochowska oraz w ul. Zamożnej

Kanalizacja w ul. Kobiałka zostanie poprowadzona na odcinku od ul. Frachtowej do projektowej Trasy Olszynka Grochowska oraz kanału sanitarnego w ul. Zamożnej. Projektowany fragment o średnicy od 0,4 m do 0,6 m zostanie włączony do istniejącego kolektora o średnicy 0,8 m w ul. Frachtowej. Zakres robót obejmuje także wykonanie odgałęzień o średnicy od 0,2 m do 0,25 m w ulice boczne dochodzące do ul. Kobiałka. Kanał zostanie wykonany metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć uciążliwości w rejonie prowadzonych prac związane m.in. z zajęciem terenu lub koniecznością reorganizacji ruchu.

Niższe koszty podłączenia do kanalizacji dla mieszkańców

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do miejskiego systemu odbioru ścieków 105 mieszkańców – obecnie nieczystości są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb. Dzięki budowie przez MPWiK 48 szt. odcinków sieci do granic nieruchomości, koszty przyłączenia budynku do kanalizacji będą niższe i ograniczą się do niezbędnych prac budowlanych na terenie własnej działki.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację zbiorników bezodpływowych, mogą także skorzystać z dotacji finansowej przyznawanej przez Urząd m.st. Warszawa, co reguluje Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Odpowiednie wnioski można składać w Biurze Ochrony Środowiska.

Więcej:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/likwidacja+zbiornik%C3%B3w+bezodplywowych.htm

Przebudowa wodociągu w ul. Kobiałka

W ramach umowy wykonawca przebuduje także ponad 2,1 km sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od  ul. Białołęckiej do ul. Olesin wraz z przyłączami wodociągowymi. W miejsce istniejącego przewodu o średnicy od 150 mm do 200 mm zostanie ułożony nowy o średnicy 300 mm. Inwestycja jest realizowana z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach tej części Białołęki w celu zapewnienia im niezakłóconych dostaw wysokiej jakości wody.

Plan rozwoju dla Dzielnicy Białołęka

Opisywane zadania stanowią element znacznie większego pakietu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie Białołęki. W planach Spółki* na latach 2018-2025 znalazło się 275 inwestycji z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które mają wspierać rozwój Dzielnicy. W przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań,  których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście – w budżecie MPWiK została zabezpieczona rezerwa finansowa.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka:

- wartość inwestycji: 15 224 759,44 zł netto (18 726 454,11 zł brutto)

- termin realizacji zadania: 20 miesięcy od daty podpisania kontraktu

- wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o.

- zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie - Faza V” nr POIiS.02.03.00-00-0027/16, dla którego MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 r., pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowa informacja dotycząca innych działań realizowanych w ramach kolejnej Fazy projektu: https://www.mpwik.com.pl/view/faza-v

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a