INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

04.03.2019

Inteligentny system sterowania siecią kanalizacyjną w stolicy

Warszawa wkrótce będzie dysponowała inteligentnym, samouczącym się systemem zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Wdrożenie nowego rozwiązania jest realizowane w ramach projektu rozbudowy i modernizacji układu transportu ścieków.

Miejska sieć kanalizacyjna w Warszawie, jedna z najdłuższych w Europie, to system połączonych ze sobą, spójnie działających, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przez MPWiK S.A., przewodów i przepompowni sterowanych za pomocą zautomatyzowanych procesów. W celu wzmocnienia zarządzania systemem kanalizacji oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, MPWiK S.A. wspólnie z Właścicielem m.st. Warszawą, realizuje program inwestycyjny, którego ważnym elementem jest wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań, służących jednocześnie podnoszeniu standardu życia mieszkańców Warszawy. W dniu 4 marca 2019 r. podpisano umowę na budowę centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, której wartość wynosi ponad 60 mln zł brutto. Jest to innowacyjne rozwiązanie, wykorzystywane w niektórych miejscach na świecie, m.in. w Tokio, Dreźnie, Philadelphii czy Minneapolis, które umożliwi zcentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną na terenie całej Warszawy.

Bezpieczeństwo miasta w czasie ulew

Stołeczny system kanalizacyjny to trzy oczyszczalnie ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Pruszków” (zakład odbiera ścieki z obszaru Ursusa), ponad 120 przepompowni i blisko 4200 km kanałów, którymi każdego dnia przepływa około 530 mln litrów ścieków, a w czasie deszczy nawet czterokrotnie więcej. W kontekście zmian klimatycznym, jak również, aby sprostać potrzebom ciągle rozwijającego się miasta, Spółka, w porozumieniu z właścicielem, m.st. Warszawa, realizuje jeden, z największych w kraju projektów inwestycyjnych, obejmujący rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz wdrożenie zcentralizowanego systemu jej sterowania. Ten ostatni został przewidziany do  wykonania i wdrożenia, do końca stycznia 2023 r.

Ograniczenie ryzyka podtopień w trakcie ulew

Działanie systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej będzie polegało na  centralnym sterowaniu pracą układu odbioru ścieków na terenie całego miasta w sposób zautomatyzowany. Przewagą takiego podejścia, w porównaniu z modelem zarządzania rozproszonego, jest możliwość uzyskania kompletnej informacji na temat stanu i pracy całej sieci kanalizacyjnej w dowolnym momencie. Jest to szczególnie istotne w czasie deszczy nawalnych, gdy do kanalizacji, w bardzo krótkim czasie, spływają dodatkowo duże ilości wód opadowych. Dzięki dostępnym danym – uzyskiwanym, dzięki nowoczesnym technologiom, w czasie bieżącym - system będzie w stanie reagować na nagłe zjawiska pogodowe i odpowiednio sterować przepływem ścieków (w tym wód opadowych), jak również gromadzić je w kolektorach i zbiornikach retencyjnych, minimalizując ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień i zalewisk oraz ograniczając pracę przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej.

Jak działa system?

Podstawową funkcjonalnością systemu będzie gromadzenie i przetwarzanie w czasie rzeczywistym aktualnych prognoz pogodowych oraz danych pochodzących z sieci kanalizacyjnej i jej obiektów – stąd jego nazwa Real Time Control (RTC). W praktyce oznacza to, że na podstawie otrzymywanych radarowych prognoz będzie można, nawet z około dwugodzinnym wyprzedzeniem, nie tylko wskazać dokładne miejsce, ale i przewidzieć intensywność opadów. Następnie, w oparciu o te dane, system tak „pokieruje” pracą urządzeń i obiektów, jak: przepompownie ścieków, komory rozdzielcze czy zbiorniki retencyjne, aby, jak najszybciej i najsprawniej, zmagazynować wodę spływającą do kanalizacji z warszawskich ulic.

Co istotne, rozwiązanie, jak wiele mu podobnych, jest wdrażane przez Spółkę z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach, dlatego zastosowano algorytm, który będzie posiadał także funkcję „samouczenia się” (ang. machine learning), dzięki czemu zarówno jego analizy, jak i efekt działania, z czasem będą coraz lepsze i dokładniejsze. Funkcja ta umożliwi, więc wykorzystanie zbieranych danych do przewidywania potrzeb aglomeracji warszawskiej w zakresie wzmacniania i rozwoju systemu kanalizacji.

Gigantyczne kolektory tranzytowo-retencyjne

System sterowania siecią kanalizacyjną jest elementem znacznie większego projektu, w ramach którego do 2023 roku zostaną także wybudowane trzy potężne kolektory: Wiślany, Lindego Bis i Mokotowski Bis – o czym Spółka wielokrotnie już informowała. Dzięki zwiększeniu pojemności sieci kanalizacyjnej, możliwe będzie retencjonowanie ścieków i wód opadowych w trakcie pogody bezdeszczowej  i deszczowej. Szacowany łączny koszt ich budowy przekroczy 800 mln zł netto. Ważnym elementem projektu jest również budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”; wartość tej inwestycji,  wynosi 91 mln zł netto. Ponadto realizowane są inne zadania na terenie wszystkich dzielnic miasta,  w tym: budowa kolektora Zachodniego na Ochocie, modernizacja kanałów w ulicach: Bacha, Sikorskiego i al. Witosa na Mokotowie oraz stacji pomp kanałowych, które muszą sprostać wymogom stawianym przez nowy system zarządzania.

Zadanie jest realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawca: Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie Gmbh (skrót itwh GmbH)

Wartość kontraktu: 49 600 000,00 zł netto (61 008 000,00 zł brutto)

Termin realizacji: 31 stycznia 2023 r.

Informacja prasowa TUTAJ

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a