INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

20.08.2018

Podpisanie umowy na budowę kolektora Lindego Bis - dbamy o bezpieczny odbiór ścieków z Bielan i Bemowa

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis, dzięki czemu na terenie Bielan i Bemowa ograniczymy powstawanie zalewisk i podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. 

W ramach umowy wykonawca, konsorcjum firm MOLEWSKI Sp. z o.o. i MOLEWSKI S.A. wraz z Inżynierem Kontraktu – firmą EGIS Poland Sp. z o.o., zaprojektuje i wybuduje około 4-kilometrowy kanał grawitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan,a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Uruchomienie kolektora Lindego Bis pozwoli w efekcie ograniczyć podtopienia w rejonie istniejącej zlewni na terenie tych dzielnic powstające podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. Przedsięwzięcie, którego łączna wartość wynosi blisko 64,4 mln zł netto, jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Zakończenie budowy kolektora planowane jest w 2021 roku.

Lokalizacja i wymiary nowego kolektora

Trasa kanału Lindego Bis będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej orazw ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. W ramach inwestycji powstaną również trzy główne komory połączeniowe i połączeniowo-rozdzielcze oraz komory rewizyjne, które umożliwią wykonywanie okresowych przeglądów na trasie kolektora. Przepustowość planowanego kanału wyniesie co najmniej 8 m3/s ścieków, co oznacza, że w ciągu jednej sekundy może nim przepłynąć około 8 tysięcy litrów nieczystości; średnica kolektora Lindego Bis wyniesie 2 metry.

Kolektor głębiej niż metro

Budowa kolektora Lindego Bis będzie wykonywana metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć liczbę wykopów otwartych, które będą zlokalizowane tylko w miejscach planowanych komór. Zastosowana technologia umożliwi także bezpieczne wykonanie kolektora pod istniejącą linią metra – średnica kanału będzie w tym miejscu mniejsza o połowę niż na pozostałej trasie, ale za to w tym miejscu kolektor będzie się rozwidlał na dwie równoległe nitki o średnicy 1 metr każda.  

Nowy system sterowania siecią kanalizacyjną

Kolektor Lindego Bis to element innowacyjnego projektu polegającego na budowie centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, którego uruchomienie nastąpi do 2021 roku*. Na całej długości kanału zostaną zainstalowane niezbędne urządzenia sterujące, pomiarowe i transmitujące dane, w tym  sieć światłowodowa, przyłącza elektryczne, instalacja elektryczna i niezbędna aparatura kontrolna oraz automatyka.

Korzyści dla miasta…

Budowa kolektora Lindego Bis jest elementem gigantycznego projektu rozbudowy pojemności retencyjnej miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. W ramach przedsięwzięcia MPWiK korzystając ze środków Funduszu Spójności wybuduje do końca 2023 roku także dwa dodatkowe kolektory tranzytowo-retencyjne: Wiślany (długość ok. 9,5 km) oraz Mokotowski Bis (długość 1,2 km). Istotną składową całego systemu jest również powstający na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” największy w Europie zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 78 tys. m³ **. Zakończenie budowy tego obiektu planowane jest z końcem 2019 roku. Zgodnie z założeniami zbiornik będzie wykorzystywany okresowo, dlatego w układach obiektu będzie zastosowana innowacyjna i skuteczna technologia oczyszczania powietrza.

… i dla mieszkańców

Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, którego elementami będą kolektory tranzytowo-retencyjne (Lindego Bis, Wiślany, Mokotowski Bis) oraz zbiornik retencyjny, pozwoli na ograniczenie ryzyka podtopienia ściekami obszarów Warszawy w trakcie intensywnych opadów deszczu. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie równomiernej dystrybucji ścieków w trakcie pogody deszczowej, jak i bezdeszczowej. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Projektu, których łączna wartość dla Faz I-VI wynosi ponad 6,7 mld zł, są dostępne na stronie internetowej: mpwik.com.pl/view/projekt-warszawski.

* Zadanie związane z budową centralnego systemu sterowania siecią wchodzi w zakres rzeczowy Fazy V Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

** Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Zakładu „Czajka” wchodzi w zakres rzeczowy Fazy V Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

Informacja prasowa z dnia 20 sierpnia 2018 r.w sprawie podpisania umowy na budowę kolektora grawitacyjnego Lindego Bis (plik pdf.)

 

Marzena Wojewódzka

Rzecznik Prasowy MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Tel. 22 445 92 10

Fax. 22 445 92 15

E-mail: rzecznik@mpwik.com.pl

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a