INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

06.07.2018

Stanowisko MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. wydania materiału informacyjnego

Sprostowanie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. wydania „Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego” wyemitowanego na antenie TVP3 Warszawa w dniu 1 lipca 2018 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, iż w materiale autorstwa Pani Moniki Brzuchali wyemitowanym na antenie TVP3 Warszawa w „Telewizyjnym Kurierze Warszawskim” w dn. 1 lipca 2018 r. podano  nieprawdziwą informację dotyczącą stanu infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę oraz realizacji zadań inwestycyjnych i stopnia ich zaawansowania na terenie dzielnic m.st. Warszawy tj. Włoch i Ursusa oraz miast Pruszków, Piastów i gminy Michałowice. 

Autorka materiału niezgodnie z prawdą podała, że: „(…)Niestety woda ta dociera do naszych kranów już nie tak czysta i smaczna. Do mieszkańców Pruszkowa, Piastowa, Włoch czy Ursusa czasem w ogóle nie dociera (…).Niestety nie wszystkie elementy wodociągów robią takie wrażenie jak filtry. Wciąż najsłabszym ogniwem jest mozolnie modernizowana sieć pod warszawskimi ulicami. Niestety kolejki do beczkowozów oraz harcerskie mycie w wiaderku w europejskiej stolicy, w wielu rejonach nie są rzadkością (…). Z tym problemem borykają się przede wszystkim mieszkańcy Włoch i Ursusa. MPWiK od lat nie może sobie poradzić
z fatalnym stanem sieci pod Alejami Jerozolimskimi. Problem ciągłych wyłączeń dotyczy także mieszkańców Michałowic, Piastowa oraz Pruszkowa (…). Dziś podczas dni otwartych miejskie wodociągi obiecują, że koszmar ma się skończyć, jednak kiedy dokładnie wciąż nie wiadomo (…)”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) wnoszę o opublikowanie sprostowania poniższej treści w najbliższym wydaniu programu „Telewizyjny Kurier Warszawski” emitowanego o godz. 18:30 na antenie TVP3 Warszawa.

SPROSTOWANIE MATERIAŁU AUTORSTWA PANI MONIKI BRZUCHALI WYEMITOWANEGO NA ANTENIE TVP3 WARSZAWA W „TELEWIZYJNYM KURIERZE WARSZAWSKIM” W DN. 1 LIPCA 2018 R.

Zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym* Spółka w latach 2018-2025 zrealizuje na terenie Warszawy i okolic 2030 zadań o łącznej wartości blisko 4 mld zł netto, przy udziale środków unijnych na poziomie 26% (tj. ponad 1 mld zł). W odniesieniu do rejonu aglomeracji pruszkowskiej szczególnie istotny jest fakt podpisania w dn. 22 czerwca 2018 roku umowy na budowę magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 34 mln zł brutto, jest wykonywane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI ” z terminem realizacji w latach 2018-2022. W ramach kontraktu wykonawca, zaprojektuje i wybuduje ponad 11-kilometrową magistralę wodociągową na terenie miast Piastów i Pruszków. Działania te są realizowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w tej części aglomeracji. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi także utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z władzami Pruszkowa, Piastowa oraz Powiatu Pruszkowskiego, a jeszcze w tym roku będą realizowane prace projektowe. Po ich zakończeniu, a następnie pozyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczną się roboty w terenie. W ramach zadania wykonawca odtworzy elementy infrastruktury miejskiej, takie jak jezdnie, chodniki oraz tereny zielone. Ponadto w celu zapewnienia z niezawodnych dostaw wody o odpowiednich parametrach tzw. Pasma Pruszkowskiego tj. dzielnicy Ursus, miasta Pruszkowa, Piastowa oraz gminy Michałowice, MPWiK wybuduje nową magistralą wodociągową od długości ok. 7,5 kilometrów przez tereny dzielnic Bemowo, Ursus, Włochy oraz przewód łączący istniejące magistrale w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Planowany koszt inwestycji to ponad 48 mln zł. Realizacja zadania będzie współfinansowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.  Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.                                                                             

Należy również podkreślić, że w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców Pasma Pruszkowskiego Spółka zakończyła w kwietniu bieżącego roku modernizację magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich; wartość zadania wyniosła pond 8,8 mln zł brutto. Przeprowadzona renowacja magistrali przyczyni się do zwiększenia niezawodności pracy układu dystrybucji wody przesyłanej do tej części aglomeracji. 

Ponadto w celu rozwoju obszarów położonych w rejonie Pasma Pruszkowskiego Spółka realizuje inwestycje związane z rozwojem sieci kanalizacyjnej. Kluczowe znaczenie w tym obszarze ma budowa blisko 7 kilometrowego kolektora C-Bis. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana przez Spółkę w styczniu bieżącego roku. Budowa kolektora C –Bis przyczyni się do usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Zadanie wchodzi w zakres rzeczowy Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Koszt inwestycji wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r.

Przedstawiając niniejsze, podkreśla się, że wszystkie inwestycje i działania Spółki są niezmiennie podejmowane w celu zwiększania komfortu życia mieszkańców aglomeracji warszawskiej poprzez świadczenie najwyższej jakości usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

*Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

 

Koniec sprostowania

 

Marzena Wojewódzka

Rzecznik Prasowy MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

E-mail: rzecznik@mpwik.com.pl

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a