INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

13.04.2018

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. złożonego wniosku o zatwierdzenie taryfy

Potwierdza się, że w dniu 12 marca 2018 r. zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180), Spółka złożyła wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie niższej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Warszawy i okolic.

Wniosek zawiera uzasadnienie do taryfy na najbliższe trzy lata, tj. 2018-2021. Aktualnie trwa procedura w urzędzie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Spółka oczekuje na decyzję w tej sprawie pozostając w kontakcie z urzędem i potwierdza swoją otwartość i współpracę. W tym kontekście informuje się, że zaproponowana łączna cena za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to 9,85 zł brutto i jest niższa o 14,12% od obecnej, tj. 11,47 zł brutto, która została uchwalona w 2012 roku przez Radę m.st. Warszawy. Tak skonstruowana taryfa umożliwi mieszkańcom Warszawy i okolic obniżenie rachunków za wodę i ścieki w skali roku średnio o:

 • 233 zł – w przypadku rodziny trzyosobowej,
 • 311 zł – w przypadku rodziny czteroosobowej,
 • 389 zł – w przypadku rodziny pięcioosobowej.

Niższe opłaty za wodę i ścieki to przede wszystkim wynik restrukturyzacji Spółki przeprowadzonej w ostatnich latach. Restrukturyzacja prowadzona była w obszarach kosztów organizacyjnych, finansowych oraz zarządzania aktywami Spółki. Tym samym przedstawione obniżenie marży zysku na działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględnia uzyskane w ostatnich latach efekty przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Bowiem wpłynęły one na wyhamowanie tempa wzrostu kosztów i uzyskiwanie dobrych wyników Spółki. Należy przy tym dodać, że działalność objęta przedmiotowym wnioskiem taryfowym jest zasadniczą, ale nie jedyną działalnością Spółki, wpływającą dodatnio na jej wynik finansowy. Polityka zarządzania firmą oraz nadzór właścicielski umożliwia dalsze finansowanie inwestycji przy udziale środków własnych. MPWiK pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i ma znaczenie dla złożonego wniosku o nową taryfę. W tym kontekście istotne także jest uchwalenie w dniu 30 listopada 2017 roku, przez Radę m.st. Warszawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego* Spółki na lata 2018-2025. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej restrukturyzacji, zatwierdzone w latach 2017 - 2018 środki unijne na niemal dwumiliardowy pakiet inwestycji, a także uchwalony plan możliwe było dokonanie analizy sytuacji finansowej Spółki w okresie obowiązywania taryf, z uwzględnieniem  obniżenia obecnej taryfy.

Zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym* Spółka w latach 2018-2025 zrealizuje 2030 zadań o łącznej wartości blisko 4 mld zł netto, przy udziale środków unijnych na poziomie 26% (tj. ponad 1 mld zł). W okresie obowiązywania nowej taryfy, czyli do roku 2021, Spółka przeznaczy około 2 mld zł netto na inwestycje. Do najbardziej znaczących należą: budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych: Wiślanego (długość 9,5 km; koszt inwestycji 386 mln zł), Lindego – Bis (długość 4 km, koszt inwestycji 108 mln zł) i Mokotowskiego –Bis (1,1 km, koszt inwestycji 54 mln zł) wraz z budową jednego z największych w Europie zbiorników do magazynowania ścieków (koszt 91 mln zł) oraz modernizacją blisko 5-kilometrowego odcinka kolektora Burakowskiego (koszt 110 mln zł). Powyższe inwestycje zwiększą możliwości retencyjne systemu kanalizacji, co jest niezwykle istotne w kontekście obserwowanych zmian klimatu. Pozwoli to ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk powstających podczas deszczy nawalnych. Spółka wdroży także centralny system sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej, umożliwiający sprawne zarządzenie przepływem ścieków w trakcie pogody deszczowej i bezdeszczowej (koszt inwestycji 34,2 mln zł). Spółka będzie też kontynuowała inwestycje w technologie uzdatniania wody dla Warszawy i okolic. Tak szeroki zakres inwestycyjny wspierają środki unijne z POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). Ponadto w latach 2018-2025 MPWiK planuje wybudować i zmodernizować ponad 1200 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W tym miejscu należy także przypomnieć, że w minionej dekadzie Spółka zrealizowała 2152 zadania inwestycyjne umożliwiające rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej. Ich łączna wartość przekracza 6,2 mld zł netto, z czego około 36% (tj. ponad 2 miliardy zł) stanowiły środki unijne. Efektem przeprowadzonych inwestycji było m.in. uruchomienie zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni „Czajka” (2,1 mld zł) wraz z układem przesyłowym ścieków (527 mln zł) oraz Stacją Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (blisko 450 mln zł). Tym samym Warszawa, dołączyła do grona miast europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne ze swojego obszaru. Z kolei gruntowana modernizacja wszystkich stacji uzdatniających wodę na terenie aglomeracji oraz sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zapewniła mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości wody. Do najważniejszych inwestycji z zakresu kanalizacji należą budowa kolektorów Burakowskiego – Bis (koszt 224 mln zł) i W (koszt 63,7 mln zł) oraz unowocześnienie oczyszczalni ścieków „Pruszków” (71 mln zł) i „Południe”(10 mln zł). W tym okresie także wybudowano i zmodernizowano ponad 970 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Łączny koszt nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje liniowe przekroczył 990 mln zł netto.

Przedstawiając niniejsze, podkreśla się, że wartością Spółki i jej właściciela, tj. m.st. Warszawy, było utrzymanie taryfy na niezmienionym poziomie przez ostatnich 6 lat. W tym okresie skutecznie zrealizowano plan restrukturyzacji Spółki i plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Powyższe pozwoliło w efekcie na pozyskanie środków unijnych na kolejny pakiet inwestycji oraz na znaczące ograniczenie kosztów Spółki, w konsekwencji umożliwiając złożenie wniosku o niższą niż dotychczasowa taryfę. Z uwagi na konieczność skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji złożenie wniosku o niższą taryfę nie mogło nastąpić wcześniej. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo jest jednoosobową spółką m.st. Warszawy i niezmienne pozostaje pod jego nadzorem, a Spółka prowadzi działalność w sposób transparentny i zgodny z przepisami prawa. 


*Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a