INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Informacja dla wspólnot i spółdzielni

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. każdego dnia uzdatnia ponad 330 mln litrów wody, która jest dostarczana miejską siecią wodociągową do ponad 2,5 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dzięki zmodernizowaniu przez Spółkę wszystkich zakładów uzdatniania wody oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak: ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym – warszawska kranówka jest smaczna, czysta i można ją pić prosto z kranu.

Pragniemy zauważyć, że częstą przyczyną obniżenia parametrów jakościowych dostarczanej przez MPWiK wody, jest zły stan techniczny instalacji wewnętrznej. W ślad za wydanym w styczniu 2018 r. nakładem Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Kompendium dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152), przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są odpowiedzialne za jakość wody dostarczanej do wodomierza głównego. Z kolei, zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy, za zapewnienie niezawodnego działania instalacji wodociągowej znajdującej się wewnątrz budynku, oraz przyłączy wodociągowych wraz z urządzeniem pomiarowym, odpowiada odbiorca usług, czyli właściciel lub zarządca danego obiektu.

Powyższe dodatkowo precyzuje § 10 pkt 5 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku, w którym stwierdza się, że odbiorca usług ma obowiązek na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym przyłącze i instalacje wodociągowe będące w jego posiadaniu.

Przypominamy, że rury w budynku powinny być regularnie czyszczone lub wymieniane, ponieważ ich zły stan często bywa bezpośrednią przyczyną pogorszenia jakości wody w kranie, w tym jej smaku, zapachu i barwy*.

W celu dochowania  należytej staranności zalecamy właścicielom i zarządcom obiektów:

 • okresowo płukać i dezynfekować instalacje z zimną wodą znajdujące się w budynkach;
 • regularnie czyścić i dezynfekować zbiorniki hydroforowe;
 • przeprowadzać okresowe kontrole w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji;
 • wykonywać działania konserwacyjne i serwisowe, polegające na eliminowaniu przecieków, odłączaniu nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji, wymianie instalacji pozostającej w złym stanie technicznym.

Jednocześnie przypominamy, że niekorzystny wpływ na jakość wody dostarczanej przez MPWiK do budynku może mieć zjawisko stagnacji, czyli zatrzymania wody w instalacji wewnętrznej w nieruchomości i w mieszkaniu. W związku z tym, jako dobrą praktykę dla mieszkańców korzystających z wody wodociągowej, zalecamy:

 • odkręcenie na kilka sekund kranu z zimną woda przed napiciem się jej – ta prosta czynność pozwoli na przepłukanie instalacji wewnętrznej i warto ją wykonywać szczególnie po dłuższej nieobecności (np. powrocie z urlopu), jak również rano, kiedy woda stagnuje w rurach,
  w budynku całą noc;
 • regularne czyszczenie kranów i wylewek, oraz montowanych na nich sitek i perlatorów
  w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie powyższej informacji odbiorcom indywidualnym, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli większą wiedzę na temat prawidłowego korzystania z warszawskich wodociągów.

Więcej informacji oraz zaleceń MPWiK, jak zapewnić wysoką jakość wody w wewnętrznej instalacji wodociągowej, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mpwik.com.pl/view/jak-zapewnic-dobr-jakosc-wody-z-wewnetrznej-instalacji-wodocigowej.

W tym miejscu podkreślamy również, że woda dostarczana przez MPWiK spełnia zarówno surowe normy określone przepisami krajowymi**, jak i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratoria Spółki oraz niezależnie przez Sanepid. Nasze służby stale monitorują, także pracę układu jej dystrybucji w systemie on-line. Ponadto, w celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody, każdego roku, jest czyszczonych ponad 220 km przewodów oraz wykonuje się ponad 49 tys. płukań sieci wodociągowej. Niezależnie od prowadzonych działań eksploatacyjnych, Spółka systematycznie modernizuje i wymienia dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej.

Działania te bezpośrednio przekładają się na utrzymanie wysokich parametrów wody dostarczanej mieszkańcom. Dlatego szczególnie zachęcamy Państwa do dbałości o stan instalacji wewnętrznej, aby każdy, odkręcając kran z zimną wodą, mógł cieszyć się wysoką jakością warszawskiej kranówki.

 

* zgodnie z art. 61 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 w obowiązku właściciela lub zarządcy danego obiektu jest dbanie o stan instalacji wewnętrznej

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)

materiał do pobrania

wykaz spółdzielni

Zachęcamy do pobierania oraz udostępniania naszych materiałów informacyjnych, z których można dowiedzieć się, jak dbać o stan instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się wewnątrz budynku.

Materiały do pobrania:

 

 

 

    Plakat "Sedes to nie kosz na śmieci":

                format A3

                format A4

 

 

 

 

 

 

   Plakat "Warszawska kranówka":

                format A3

                format A4

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a