Komunikat strony

Zakład Północny - luty 2019

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w lutym 2019 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z  2017 r., poz.2294)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zakład Północny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
jtk/1ml
-
1
bnz
-
2. Bakterie grupy coli
jtk/100ml
-
0
0
-
3. Escherichia coli
tk/100ml
-
0
0
0
4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
jtk/100ml
-
0
0(1)
-
5. Enterokoki
jtk/100ml
- 0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
6. Mętność
NTU
0,24
0,45
1(2)
5(6)
7. Barwa
mg Pt /l
<2
<2
 (2)
15(6)
8. Zapach
-
akcept
akcept
(2)
-
9. Stężenie jonów wodoru (pH)
-
7,2
7,4
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0(6)
10. Twardość
mgCaCO3/l
-
291
60÷500
500(6)
11. Przewodność µS/cm 658 691 2500 -
12. Żelazo
µg/l
<20
<20
200
300
13. Mangan
µg/l
21
28
50
100(6,11)
14. Chlorki
mg/l
-
30,0
250(3)
250(6)
15. Amonowy jon
mg/l
<0,026
<0,026
0,50
1,5(6)
16. Azotany
mg/l
-
11,7
50
50(9)
17. Azotyny
mg/l
-
<0,0411
0,50
3(9)
18. Utlenialność z KMnO4
mg O2/l
1,9
2,3
5,0
-
19. Chlor wolny
mg/l
0,30
0,38
0,3(4)
0,3(6,7)
20. Chloryny
mg/l
-
0,083
-
0,7(8)
21. Chlorany
mg/l
-
0,1
 -
0,7(8)
22. Suma chlorynów i chloranów mg/l - 0,18
0,7(4)
-
23. Siarczany
mg/l
-
126
250(3)
250(6)
24. Fluorki
mg/l
-
0,06
1,5
1,5
25. Glin
µg/l
<40
<40
200
200(6,12)
26. Kadm
µg/l
-
<0,05
5
3
27. Ołów
µg/l
-
<0,5
10
10
28. Rtęć
µg/l
-
<0,2
1
6(10)
29. Nikiel
µg/l
-
0,6
20
70
30. Miedź
mg/l
-
0,0013
2,0(5)
2,0
31. Chrom
µg/l
-
<0,5
50
50
32. Arsen
µg/l
-
<0,7
10
10
TRIHALOMETANY
33. Chloroform
mg/l
-
0,0047
0,030
0,3
34. Bromodichlorometan
mg/l
-
0,00281
0,015
0,06
35. Suma THM
µg/l
-
8,82
100
-
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z  2017 r., poz.2294)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w miesiącu luty 2019 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza  przekroczenia poziomu 0,3 mg/l stężenia chloru wolnego na wyjściu wody z Zakładu Północnego (Stacja Strefowa). Powyższe przekroczenia wynikały z zastosowania podwyższonych dawek dezynfektantów w związku z zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i utrzymania właściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."

Powyższa opinia dotyczy jakości wody wtłaczanej do sieci wodociągowej, a wymagania przywołanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia precyzują, że dopuszczalne stężenie chloru wolnego mierzone w punkcie czerpalnym u konsumenta (czyli kranie w mieszkaniu) nie powinno być wyższe niż 0,3 mg/l. Badanie stężenia chloru wolnego zgodnie z wymaganiami tego rozporządzenia wykonuje się w przypadku dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami (w tym dwutlenkiem chloru). Tak zapisane wymaganie jest wymuszone faktem, że laboratoryjna metodyka oznaczania chloru wolnego daje wynik, uwzględniający również pozostałość w wodzie wolnego dwutlenku chloru.

 
Spełnienie warunku Rozporządzenia, że woda musi być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tzn. wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oznacza, że przed wtłoczeniem do tak rozległego jak w Warszawie systemu dystrybucyjnego, wodę należy poddać dezynfekcji. Dawka środka dezynfekcyjnego musi uwzględniać zjawisko jego „wyczerpywania się” (ulatniania) podczas przesyłania wody siecią wodociągową. Dlatego jego stężenie jest tak dobrane, aby nawet w najodleglejszym punkcie sieci dystrybucyjnej zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wody. To oznacza, że przed wtłoczeniem wody do sieci (czyli na tzw. wyjściu ze stacji uzdatniania) jest go więcej niż w wodzie płynącej siecią wodociągową, gdzie ściśle określone normy nie są przekroczone. W celu kontroli stężenia środka używanego do dezynfekcji, regularnie wykonywane są badania jakości wody także pobieranej bezpośrednio z sieci wodociągowej. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a