Komunikat strony

Wodociąg Północny - październik 2010

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w październiku 2010 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007 r. 
(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Wodociąg Północny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO**
BAKTERIOLOGIA
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
jtk/1ml
0
2
bnz
-
2. Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)0C po 48h
jtk/1ml
0
1
 
-
3. Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
0
0
-
4. Escherichia coli
tk/100ml
0
0
0
0
5. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
jtk/100ml
0
0
0(1)
-
6. Enterokoki
jtk/100ml
0
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
7. Mętność
NTU
<0,20
0,53
1(8)
5(4)
8. Barwa
mg Pt /l
1,2
2,1
 (8)
15(4)
9. Zapach
-
akcept
akcept
(8)
-
10. Stężenie jonów wodoru (pH)
-
7,35
7,42
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0(4)
11. Twardość
mg CaCO3/l
-
262
60÷500
500(4)
12. Żelazo
µg/l
25
33
200
300
13. Mangan
µg/l
<5,5
7
50
(11)
14. Chlorki
mg/l
-
21,8
250(3)
250(4)
15. Amonowy jon
mg/l
<0,0640
<0,0640
0,50
1,5(4)
16. Azotany
mg/l
4,9
5,2
50
50(9)
17. Azotyny
mg/l
<0,0410
<0,0410
0,50
0,2(39)
18. Utlenialność z KMnO4
mg O2/l
2,6
3,3
5,0
-
19. Chlor wolny
mg/l
0,46
0,84
0,3(7)
(2)
20. Chloryny
mg/l
0,25
0,27
0,7(6,7)
0,7
21. Chlorany
mg/l
0,09
0,11
 
0,7
22. Siarczany
mg/l
-
127,2
250(3)
250(4)
23. Fluorki
mg/l
-
0,05
1,5
1,5
24. Glin
µg/l
<40
<40
200
200(4)
25. Kadm
mg/l
-
<0,00005
0,005
0,003
26. Ołów
mg/l
-
<0,0005
0,025
0,01
27. Rtęć
mg/l
-
<0,0002
0,001
0,006(10)
28. Nikiel
mg/l
-
-
0,020
0,07
29. Miedź
mg/l
-
-
2,0(5)
2,0
30. Chrom
mg/l
-
-
0,050
0,05
31. Arsen
mg/l
-
-
0,010
0,01
TRIHALOMETANY
32. Chloroform
mg/l
0,0129
0,0176
0,030
0,3
33. Bromodichlorometan
mg/l
0,0065
0,0079
0,015
0,06
34. Suma THM
µg/l
22,1
28,3
100
-
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Kryterium zdrowie - 5 mg/l, poziom akceptowalności przez konsumenta - 0,1 ÷ 0,6 mg/l
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwościwości korozyjnych wody
(4) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Suma chlorynów i chloranów
(7) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l, poziom akceptowalności przez konsumenta 100 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z późniejszymi zmianami)
** Wytyczne WHO, Guidelines for Drinking-water Quality, third edition. Genewa, 2008
*** - W Zakładzie Wodociągu Centralnego do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: 
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej na wyjściach do sieci w miesiącu październiku 2010 roku na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego na wyjściach wody z: Wodociągu Praskiego i Północnego (Stacja Strefowa) oraz przekroczenia stężenia bromodichlorometanu na wyjściu lewym z Zakładu Wodociągu Praskiego. W Zakładzie Wodociągu Centralnego w badanych próbkach wody nie oznaczono chloru wolnego z uwagi na stosowanie do dezynfekcji wody dwutlenku chloru. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a