Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
19.09.2019

Informacja MPWiK dotycząca Stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ)

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami i manipulacją informacji, informujemy, że  na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła, z eksploatacji została wyłączona Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni. Zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ponadto wyłączenie STUOŚ nie ma żadnego wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków „Czajka”.

W związku z faktem, że obydwa rekuperatory uległy już wcześniejszym awariom, wykonawca tj. Veolia Water Technologies (lider konsorcjum firm, które wybudowały instalację STUOŚ) został wezwany przez Spółkę do niezwłocznego usunięcie awarii w ramach gwarancji, z czym się nie zgodził.

Wobec odmowy naprawienia rekuperatorów w ramach gwarancji, Spółka niezwłocznie zapewniła bieżący odbiór osadów z terenu zakładu „Czajka” przez wyspecjalizowane firmy. Jednocześnie zlecono wykonanie analiz prawnych oraz ekspertyz dotyczących przyczyn awarii oraz określania sposobu naprawy.

Obowiązki informacyjne w przypadku awarii STUOŚ

Oświadczamy, że Spółka nie ukrywała faktu wystąpienia awarii STUOŚ, informacje na ten temat przekazaliśmy m.in. do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Białołęka. Jednocześnie zapewniamy, że przywrócenie sprawności instalacji spalania w STUOŚ jest dla Spółki bardzo istotną kwestią, a naprawa urządzeń musi zostać wykonana z zachowaniem najwyższej staranności.

Co to są osady ściekowe?

Osady ściekowe są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Ustabilizowane komunalne osady ściekowe posiadają kod 19 08 05. Odpad ten nie jest zaliczany do kategorii odpadów niebezpiecznych. Informujemy, że osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków „Czajka”, nie są stosowane w rolnictwie ani do uprawy roślin. Średnia dobowa ilość powstającego osadu ściekowego na Zakładzie „Czajka”, na podstawie danych z okresu 01.01.2019- 31.08.2019, wynosi 380 ton.

Jak badamy osady ściekowe?

W trosce o środowisko i zdrowie ludzi, Spółka wybrała inny sposób zagospodarowania osadów, polegający na ich termicznym unieszkodliwianiu lub przekazywaniu specjalistycznym firmom do odzysku, z wykluczeniem możliwości zastosowania w gruncie.

Niemniej jednak, MPWiK wykonuje badania osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalni „Czajka” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. ws. komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257). Próbki pobierana są dwa razy częściej niż wymaga tego prawo i są badane pod kątem zawartości metali ciężkich, substancji organicznych, związków azotu, pasożytów jelitowych (ilość tych próbek jest pobierana zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia tj. 6 razy roku). Badania są wykonywane w akredytowanym laboratorium MPWiK.

Spółka co roku wypełnia ankietę informacyjną o eksploatacji oczyszczalni ścieków, w której znajduje się część dot. gospodarki osadowej wraz z ww. wynikami badań. Ostatnia ankieta za rok 2018 została przekazana w kwietniu 2019 r., w terminie wskazanym przez WIOŚ.

Co dzieje się z osadami ściekowi w czasie awarii STUOŚ?

W chwili wystąpienia awarii STUOŚ, gdy nie było możliwe spalanie osadów ściekowych powstałych w procesie oczyszczania, Spółka zapewniała ich bieżący oraz bezpieczny odbiór przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi zagospodarowania odpadów.

Należy w tym miejscu podkreślić, że MPWiK, w ramach zarządzania ryzykiem ma podpisaną umowę na awaryjne świadczenie  tego rodzaju usług, co stanowi zabezpieczenie na wypadek przerwy w pracy obiektu. Dzięki temu, odbiór osadów następuje niezwłocznie (w ciągu 24 godzin od daty wezwania do odbioru osadów), bezpośrednio z instalacji, bez konieczności magazynowania osadów na terenie zakładu, co ogranicza uciążliwość zapachową. Dodatkowo Spółka zabezpieczyła się także na wypadek zwłoki w odbiorze osadów – w tym celu zapewniono możliwość magazynowania odpadów w specjalnych hermetycznych boksach. Powietrze z tych obiektów jest oczyszczane w procesie dezodoryzacji.

Łącznie do dnia 18.09.2019 r. zewnętrznym wykonawcom w ramach zawartych umów przekazano 100 490,18 ton osadów.

Kto i gdzie wywozi osady ściekowe?

Ile kosztuje miesięczny koszt wywozu osadów ściekowych?

Miesięczny koszt wywozu osadów ściekowych to koszt 1,7 mln zł (wyliczony w oparciu o koszty wywozu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.). Jednocześnie, w tym samym okresie Spółka nie poniosła miesięcznych kosztów, czyli około 0,8 mln zł, które ponosi jeśli działa spalarnia. 

Warto podkreślić, że w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców, Spółka zagospodarowuje osady w procesie ich termicznego unieszkodliwiania, co jest podyktowane troską o środowisko i bezpośrednio wpisuje się w założenia Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022, opracowanej przez Ministerstwo środowiska (18 listopada 2018).

Ta metoda jest szeroko stosowana w Europie – jest to proces kontrolowany i bezpieczny, umożliwiający unieszkodliwianie osadów ściekowych w miejscu ich wytwarzania. Przewidziane normy emisyjne podczas procesu spalania są bardzo surowe, które STUOŚ spełniał.

Jakie firmy mogą świadczyć usługę zagospodarowania odpadów?

Świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków należących do Spółki możliwe jest tylko na podstawie zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Usługa ta może być realizowana tylko przez wyspecjalizowane firmy wybrane w drodze przetargu prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986  z późn. zm.).

W trakcie postępowania wymagane są następujące dokumenty:

1.         Aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o odpadach”, w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05;

2.         Aktualna decyzja zezwalająca na przetwarzanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 wydaną na podstawie ustawy o odpadach, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, z wykluczenie gospodarowania na gruntach;

3.         Oświadczenie firmy, że mają zdolność do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05 w ilościach określonych w danych zadaniach dla każdego z zadań częściowych, zgodnie z limitami określonymi w posiadanych decyzjach, w ramach zadań, na które składają ofertę;

4.         Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określone w Prawie Zamówień Publicznych poprzez złożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia), w tym:

a)         informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy) oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)         zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)         odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e)         oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)          oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)         oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h)         oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

i)          oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785  z późn. zm.).

Należy także podkreślić, że przetwarzanie osadów ściekowych jest możliwe tylko poprzez odzysk metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 992 z późn. zm.). MPWiK nie dopuszcza możliwości gospodarowania osadami ściekowymi poprzez stosowanie osadów określone w art. 96 ust 1 pkt. 1-5 ustawy o odpadach tj. między innymi na gruntach do tego przeznaczonych. Ww. decyzje (zezwolenia) na przetwarzanie odpadów (pkt. b) wydaje na podstawie art. 41 ust. 3 marszałek województwa albo starosta.

Usługę zagospodarowania osadów ściekowych na rzecz MPWiK świadczą podmioty:

 1. PZHT DAR-TRANS Dariusz Sobota,
 2. PHU Adam Mulik,
 3. Konsorcjum firm EKOL Patrycja Skowronek oraz RAFIT Sp. z o.o.,
 4. BIO-MED Sp. z o.o.,
 5. NEWKOM Eko Sp. z o.o.

Linki do umów - zawartych od chwili awarii spalarni:

1. aktualnie obowiązujące

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

2. archiwalne

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ

Jakie obowiązki nakłada MPWiK na firmy świadczące usługi zagospodarowania osadów?

Wykonawca, który świadczy swoje usługi na rzecz Spółki, musi działać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwaną dalej „ustawą o odpadach”, w szczególności:

 1. wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich wytwarzania do miejsca przetwarzania poprzez odzysk, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku konieczności ważenia odpadów w miejscu innym niż miejsce jego wytwarzania, Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca wytwarzania do miejsca ważenia, a następnie z miejsca ważenia do miejsca przetwarzania poprzez odzysk;
 2. przedłożenia MPWiK aktualnych i ostatecznych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Dotyczy to w szczególności wpisu do rejestru w zakresie transportu odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poprzez odzysk, zgodnie z ustawą o odpadach, w tym:
  • wpis do rejestru w zakresie  transport odpadów
  • decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk
 3. Każdorazowego potwierdzenia odbioru odpadów podpisaniem Karty Przekazania Odpadów (zwanej dalej także KPO), przygotowanej zgodnie z obowiązującym wzorem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów). Należy w tym miejscu podkreślić, że z chwilą podpisania tego dokumentu, wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.

Firmy świadczące wyżej opisane usługi przekazują MPWiK pełną i aktualną listę samochodów i kierowców upoważnionych do przejęcia odpadów i podpisania KPO (Karty Przekazania Odpadów). W ten sposób mamy gwarancję, że osady nie trafią w niepowołane miejsca.

Jak MPWiK kontroluje prawidłowe wykonanie usługi?

Mimo, że z chwilą podpisania przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną KPO (Karty Przekazania Odpadów), przejmuje on pełną odpowiedzialność za osady, Spółka sprawdza, czy usługa jest wykonywana prawidłowo. Czyni to zarówno poprzez m.in. zobowiązanie wykonawcy do przedstawienia aktualnych pozwoleń, jak również regularne kontrole samochodów do transportu osadów. Szczególnie zwraca się uwagę na to, czy skrzynie ładunkowe są szczelne i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.

W przypadku zaistnienia podejrzenia, co do uchybień przez wykonawców, możliwe jest przeprowadzenie kontroli miejsca gospodarowania odpadami lub zgłoszenie powyższego do odpowiednich służb: WIOŚ, policji itp. Ponadto jest to podstawa do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz nałożenia na wykonawcę kar finansowych.

Informacja dot. STUOŚ

Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”, została oddana do eksploatacji 31 grudnia 2012 r. Inwestycję, której całkowity koszt wyniósł ponad 447 mln zł netto, zrealizowano w ramach unijnego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

Wartość Kontraktu wyniosła: 447 002 984.73 zł netto.

Wykonawcą Kontraktu było konsorcjum:

 • VEOLIA WATER Technologies Sp. z o.o. (dawniej Veolia Water Systems Sp. z o.o.) - Lider Konsorcjum,
 • OTV France - Partner Konsorcjum,
 • KRUGER A/S - Partner Konsorcjum,
 • HAARSLEV INDUSTRIES GmbH (dawniej Atlas-Stord Deutschland GmbH) - Partner Konsorcjum,
 • Warbud SA -Partner Konsorcjum.

Na czym polega praca STUOŚ?

Instalacja ta składa się z dwóch niezależnych linii spalania, z których każda zawiera: piec, rekuperator (wymiennik, w którym gorące spaliny ogrzewają w sposób pośredni powietrze kierowane do procesu spalania), kocioł na potrzeby skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, oraz układ oczyszczania spalin. Ponadto STUOŚ posiada elementy wspólne dla obu linii spalania, tj. turbinę parową i generator, wytwarzające energię elektryczną i cieplną.

Instalacja została oddana do eksploatacji 31 grudnia 2012 r.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a