INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

17.12.2018

Raport ws. rozbudowy systemu wodociągów i kanalizacji

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dobro Mieszkańców, w związku z kończącym się 2018 rokiem, Wodociągi Warszawskie w porozumieniu z właścicielem, którego reprezentuje Prezydent m.st. Warszawy, przedstawiają informację o najważniejszych umowach podpisanych w ciągu minionych 12 miesięcy, których łączna wartość wyniosła ponad pół miliarda złotych netto:

 • 23.01.2018 r. – podpisanie umowy na modernizację do 2021 roku blisko 5-kilometrowego odcinka kolektora Burakowskiego na Żoliborzu i Bielanach, który jest głównym odbiornikiem ścieków dla lewobrzeżnej części Warszawy. Prace remontowe prowadzone są wzdłuż ul. Marymonckiej oraz ul. Słowackiego (na odcinku od Mostu Północnego do ul Popiełuszki). Wartość kontraktu: blisko 110 mln zł netto;
 • 24.01.2018 r. – podpisanie umowy na budowę do 2021 roku blisko 7-kilometrowego kolektora C-Bis, którym ścieki z terenów Piastowa, Pruszkowa i Ursusa będą bezpiecznie transportowane do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Trasa kolektora biegnie wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ulic: Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie. Wartość kontraktu: ponad 49,5 mln zł netto;
 • 22.06.2018 r. – budowa do 2022 roku ponad 11 kilometrów nowych magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w tej części aglomeracji. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania: blisko 8-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej powstanie wzdłuż ulic: Przejazdowej, Żbikowskiej, Jana Długosza, Poznańskiej i 3.Maja w Pruszkowie oraz Ogińskiego w Piastowie. Trasa drugiej magistrali, o łącznej długości ok. 3,2 kilometra  będzie przebiegała wzdłuż ulic: Mostowej, Długiej, Warsztatowej, nowoprojektowanej Broniewskiego i Skrajnej w Pruszkowie oraz Barcewicza i M. Dąbrowskiej w Piastowie. Wartość kontraktu: blisko 28 mln zł netto;
 • 20.08.2018 r. – budowa do 2021 roku około 4-kilometrowego kolektora Lindego-Bis – nowy kanał pozwoli na przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan odciążając istniejącą na tym terenie kanalizację. Trasa kanału Lindego Bis będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. Wartość kontraktu: 64,4 mln zł;
 • 18.09.2018 r. – bezwykopowa modernizacja do 2022 roku ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa ((od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”), który stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Wartość kontraktu: 47,3 mln zł netto;
 • 24.10.2018 r. – budowa do 2022 roku drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego oraz połączenie istniejących magistral wodociągowych. Inwestycja prowadzona będzie na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Trasa projektowanej magistrali będzie przebiegała w następujących ulicach: Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Dźwigowej, Globusowej, Świerszcza, Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawskiej. Wartość kontraktu: 48,6 mln zł netto;
 • 11.12.2018 r. - przebudowa do 2021 roku przepompowni ścieków Powiśle II w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu i dostosowania do współpracy z centralnym systemem zarządzania siecią kanalizacyjną. Wartość kontraktu: 36,5 mln zł netto;
 • 12.12.2018 r. – budowa do 2020 roku kolektora Zachodniego na terenie dzielnicy Ochota, który odciąży sieć kanalizacyjną w centrum Warszawy. Trasa kolektora: ul. Bohaterów Września (na skrzyżowaniu z ul. Dickensa) do ul. Korotyńskiego oraz w ul. Korotyńskiego na odcinku od planowanego Kolektora Zachodniego do ul. Grójeckiej. Wartość kontraktu: ponad 14,5 mln zł netto;
 • 12.12.2018 r. – modernizacja Zakładu Północnego, który pokrywa ok. 25% zapotrzebowania na wodę aglomeracji warszawskiej. W zakładzie uzdatniania jest woda z Jeziora Zegrzyńskiego, którą dostarczamy m.in. do mieszkańców Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ, a także część Woli i Żoliborza. W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje filtrów węglowych i ozonowania pośredniego. Wartość kontraktu: ok. 103,8 mln zł netto.

Zapewniamy, że wszelkie działania z udziałem Wodociągów Warszawskich, zarówno wielkie inwestycje jak i codzienna służba dla Państwa to nasza misja, którą realizujemy w poszanowaniu Państwa potrzeb.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a