INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

14.08.2018

Wodociągi Warszawskie wspierają organizację obchodów 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego

W dniach od 27 lipca 2018 r. do 2 października 2018 r. w Warszawie odbędą się uroczystości upamiętniające uczestników walk z 1944 r. Organizację tych wydarzeń wesprze nasza Spółka, zapewniając beczkowozy z zimną wodą oraz kurtyny wodne.

1 sierpnia, o godz. 17:00 w całej Warszawie, w tym także na terenie Stacji Filtrów oraz zakładu na Pradze, zostały uruchomione syreny, by upamiętnić 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z obchodami odbyło się szereg wydarzeń, w tym koncertów, marszy, biegów czy gier ulicznych (TUTAJ).

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasza Spółka zaangażowała się w uroczystości organizowane przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego częstując zimną warszawską kranówką z beczkowozów.

W pierwszych dniach sierpnia uczciliśmy także pamięć uczestników walk, jak również pracowników Wodociągów i Kanalizacji, którzy oddali swe życie w walce z okupantem. 1 sierpnia delegacjach Spółki złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą na ścianie budynku przy pl. Starynkiewicza 5 oraz przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania.  Dzień wcześniej oddaliśmy hołd Powstańcom składając wieniec pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego (31 lipca).

Jednocześnie od 1 sierpnia do 2 października 2018 r. na wieży ciśnień w Stacji Filtrów zawieszono biało-czerwona flaga z kotwicą powstańczą.

Harmonogram obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego z udziałem beczkowozów MPWiK:

 • 27 lipca (piątek), godz. 21:00 – koncert z cyklu „Pamiętamy’44” - „Fogg – pieśniarz Warszawy”, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • 28 lipca (sobota), godz. 14:00 – „Powstańcy z całego świata”, spotkanie edukacyjne dla dzieci, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • 29 lipca (niedziela), godz. 12:00 - spotkanie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z Powstańcami, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • 29 lipca (niedziela), godz. 18:00 - Msza św. z udziałem harcerzy i warszawiaków, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • 29 lipca (niedziela), godz. 20:00 – uroczysty apel otwierający Zlot Harcerzy, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • 31 lipca (wtorek) od godz. 18:00 - uroczysta polowa Msza św., pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego,
 • 31 lipca (wtorek), godz. 19:00 - Apel Poległych,  pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego,
 • 31 lipca (wtorek), godz. 20:30 - koncert "Sierpniowa miłość", pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego,
 • 1 sierpnia (środa) - zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego przez uczestników Złazu Harcerskiego,
 • 1 sierpnia (środa), godz. 16:00 - złożenie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”, Cmentarz Wojskowy na Powązkach (KW. D18, RZ. L 01, GR.1),
 • 1 sierpnia (środa), godz. 17:00 - Godzina „W”, oddanie Hołdu Powstańcom, Pomnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
 • 1 sierpnia (środa) o godz. 19:30 - uroczystość złożenia wieńców przy pomniku „Polegli – Niepokonani”, wspólna modlitwa, Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli,
 • 1 sierpnia (środa), godz. 20:00 – koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, pl. Marszałka Piłsudskiego,
 • 4 sierpnia (sobota) w godz. 17:00 – 19:00 – Masa Powstańcza 2018, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • 5 sierpnia (niedziela), godz. 19:00 – Marsz Pamięci, Park Powstańców Warszawy okolice Pomnika Polegli Niepokonani,

Harmonogram obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, podczas których wystawiane są kurtyny wodne MPWiK: 

 • 28 lipca (sobota), godz. 20:30 – 28. Bieg Powstania Warszawskiego. MPWiK wraz z organizatorem wydarzenia Centrum Aktywna Warszawa zorganizuje w dniach 4 i 5 sierpnia 2018 r. zejście do przelewu burzowego w ul. Karowej dla 74 uczestników biegu.

Harmonogram wydarzeń: https://www.1944.pl/artykul/obchody-74.-rocznicy-powstania-warszawskiego,4817.html

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a