Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
06.11.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) plac Starynkiewicza 5 ogłasza AUKCJĘ dotyczącą sprzedaży nieruchomości

Aukcja dotyczy sprzedaży:

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, w Dzielnicy Żoliborz, przy ulicy Powązkowskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 24/5 z obrębu 7-03-02, o powierzchni 4279 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00541128/1.

Cena wywoławcza, postąpienie i przeprowadzenie aukcji:

 1. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi – 17 784 000 zł netto (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
 2. Wysokość postąpienia wynosi 178 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 3. Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
 4. Złożenie jednej ważnej oferty jest wystarczające do przeprowadzenia aukcji.

Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. kwotę 1 778 400 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych). Pieniądze trzeba przelać na rachunek sprzedającego
 2. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby pieniądze były na rachunku bankowym sprzedającego do 13.12.2023 r. Jeżeli pieniądze wpłyną na konto po tej dacie sprzedający uzna, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 3. Wadium wpłacone w aukcji przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli oferent aukcji, któremu udzielono przybicia, uchyli się od zawarcia umowy (nie stawi się celem zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy).
 4. Wadia złożone przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone w ciągu siedmiu dni roboczych po wyłonieniu oferty w aukcji, po odwołaniu aukcji, po unieważnieniu lub zakończeniu aukcji bez rozstrzygnięcia.
 5. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości będzie zaliczone na poczet ceny.

Oferta składana w aukcji powinna zawierać:

 1. W przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko i adres do kontaktu.
 2. W przypadku osoby prawnej firmę i siedzibę oferenta oraz jego dane KRS, NIP, REGON, a w przypadku pełnomocnika jego pełnomocnictwo.
 3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.
 4. Podanie numeru rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.
 5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w aukcji, oraz ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i że nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
 6. Cudzoziemiec przed złożeniem oferty musi ustalić we własnym zakresie czy nabycie przez niego nieruchomości wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (z 24 marca 1920 r.) i posiadać takie zezwolenie, jeśli go dotyczy.

Aukcja jest organizowana i będzie prowadzona na podstawie warunków określonych w dokumencie pn.: „Procedura sprzedaży nieruchomości P-PPM-01”, która jest dostępna na stronie www.mpwik.com.pl w zakładce „aktualności”,  a w sprawach w niej nieuregulowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oferent składa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „AUKCJA NIERUCHOMOŚCI” w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie w terminie do 11.12.2023 r.  

Aukcja odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

Do 08.12.2023 r. w godz. 8:00-14:00 można uzyskać informacje o aukcji, stanie nieruchomości oraz umówić się na oględziny nieruchomość i wgląd w dokumentację. W tym celu prosimy o kontakt z panem Mariuszem Burkackim, tel. 784-021-791.

Ogłoszenie i warunki uczestnictwa w aukcji mogą być zmienione lub odwołane.

Aukcja może być zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołana lub unieważniona.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a