Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
05.05.2021

MPWiK odwołuje się od decyzji RZGW Warszawa

Dnia 4 maja br. MPWiK S.A. w Warszawie, zgodnie z prawem, złożyła odwołanie od decyzji RZGW w Warszawie odmawiającej zatwierdzenia taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Warszawy i okolic na kolejne trzy lata na obniżonym w 2018 r. o 14,02% poziomie, czyli realnie niższej. W odwołaniu MPWiK wskazało szereg błędów naruszających elementarne standardy praworządności w postępowaniu taryfowym, prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Spółka wniosła o uchylenie w całości decyzji RZGW oraz zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków, zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 1 lutego 2021r., w którym taryfa pozostaje na obniżonym w 2018 r. o 14,02% poziomie przez kolejne trzy lata, czyli do 2024 roku.

Wniosek taryfowy Spółki pod każdym względem (cen i stawek opłat, aspektów konstrukcyjnych) jest tożsamy z wnioskiem  zatwierdzonym w 2018 r. przez RZGW w Warszawie. Wydając decyzję zatwierdzającą taryfę na lata 2018 – 2021 RZGW nie wniosła najmniejszych nawet zastrzeżeń. Spółka, opierając się na poprzednim rozstrzygnięciu regulatora i przygotowując tożsamy wniosek taryfowy, miała i ma prawo oczekiwać spójnego i bezstronnego procedowania wniosku taryfowego z poszanowaniem prawa i najwyższych standardów, które dotyczą organów  administracji publicznej. Uznajemy więc, że powody odmowy zatwierdzenia taryfy mają charakter pozamerytoryczny i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Warto przypomnieć, że MPWiK S.A. prowadzi swoją działalność z przychodów uzyskanych z taryfy za wodę i ścieki. Spółka od wielu lat prowadzi ogromny program wielomiliardowych inwestycji przy udziale środków unijnych, wywiązując się ze swoich zobowiązań. W ostatnich kilkunastu latach zainwestowaliśmy ok. 7 mld zł w rozwój sieci i inwestycje specjalistyczne celem podnoszenia jakości świadczonych usług. Przychody uzyskiwane z taryfy służą więc utrzymaniu w dobrym stanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czyli inwestycjom odtworzeniowym oraz wzmacnianiu i rozwijaniu działalności ekologicznej mającej na celu jakość świadczonych usług przy poszanowaniu środowiska i jego potrzeb. Rolą taryfy jest zatem umożliwienie gospodarnego, sensownego rozwoju sieci, inwestycji oraz zasobów Spółki w odpowiednim dla wymagań XXI wieku standardzie usług z myślą o mieszkańcach Warszawy i środowisku. Zgodnie z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez Radę m. st. Warszawy MPWiK powinno do roku 2028 zrealizować program inwestycji dzielnicowych i ogólnomiejskich na poziomie min. 4,7 mld zł. Aby udźwignąć tak ambitne wyzwania, Spółka musi mieć zabezpieczone odpowiednie poziomy finasowania, co zgodnie z prawem zabezpiecza dobrze skalkulowana taryfa za wodę i ścieki. Taką taryfę Spółka przedstawiła do zatwierdzenia w tym roku RZGW w Warszawie.

W tym miejscu przypominamy, że mając na uwadze rosnące koszty działalności, co dotyczy wszystkich podmiotów w kraju, a w szczególności:

  • stopę inflacji na poziomie 3,4 proc.,
  • rosnące ceny usług budowlanych, np. wzrost średniej stawki robocizny dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg. SEKOCENBU w okresie I kw. 2018-2020 o około 30 %,
  • rosnące ceny energii elektrycznej o ponad 40% w stosunku do cen z 2018 roku,
  • materiałów niezbędnych do produkcji np. kruszywa do nawierzchni drogowych o ponad 10,5% w stosunku do cen z 2018 roku,
  • rosnące koszty towarów, usług i robót budowlanych np. wzrost ceny rury z żeliwa ciśnieniowego o 7,7% w okresie I kw. 2018 - I kw. 2020,
  • wzrastający poziom płacy minimalnej o 700 złotych brutto w stosunku do lat 2018-2021.

realna wartość pieniądza jest niższa .

MPWiK S.A., jako podmiot komunalny użyteczności publicznej, podjęła zatem wysiłek utrzymania przez kolejne trzy lata taryfy na poziomie realnie niższym w stosunku do roku 2018.

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że koszty związane z awariami nie zostały uwzględnione w kalkulacji taryfy na kolejne okresy. Informujemy także, iż z tytułu awarii Spółka nie zaoszczędziła żadnych środków finansowych i stanowczo sprzeciwiamy się tego rodzaju manipulacjom.

Informujemy ponadto, że w związku z awariami układu przesyłowego MPWiK, oprócz konieczności poniesienia niezbędnych kosztów na prace naprawcze i inwestycyjne, zgodnie z wydanymi przez Wody Polskie decyzjami administracyjnymi dokonało wpłaty na rachunek tego organu ponad 38 mln zł z tytułu opłat za awaryjne, kontrolowane zrzuty przelewem burzowym po awariach.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a