Komunikat strony

Nie widzisz swojego pytania?

(max. rozmiar pliku: 3MB)
CAPTCHA Image

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy?

 1. Osoby fizyczne: 
  1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
  2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
  3. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości. 

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 
  1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
  2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
  3. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości; 
  4. zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  5. decyzja o nadaniu NIP;
  6. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
  7. aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

 

 1. Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):
  1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis
   z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
  2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
  3. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości; 
  4. aktualny wypis z właściwego rejestru;
  5. zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  6. decyzja o nadaniu NIP; 
  7. aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze. 

 

 1. Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):
  1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
  2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
  3. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości; 
  4. zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  5. decyzja o nadaniu NIP; 
  6. aktualny wypis z właściwego rejestru; 
  7. aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.           

 

 

                                                                                  

 1. Spółki cywilne: 
  1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
  2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
  3. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości; 
  4. zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  5. decyzja o nadaniu NIP;
  6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  7. umowa spółki cywilnej;
  8. aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

 

 1. Wspólnoty Mieszkaniowe: 
  1. odpis aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali;
  2. zaświadczenie o nadaniu nr REGON; 
  3. decyzja o nadaniu NIP; 
  4. uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty wraz z listą głosujących;
  5. uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
  6. pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
  7. aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję
   o nadaniu numerów NIP i REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
  8. protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.
powrót do bazy pytań
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a