INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

06.07.2018

Dni Otwarte w Stacji Filtrów –  wszystkie bilety na dodatkowe terminy zwiedzania zostały sprzedane

Informujemy, że z powodu wyczerpania limitu biletów na dodatkowe wycieczki po terenie zakładu, które będą odbywały się w ciągu tygodnia w lipcu i sierpniu 2018 roku, sprzedaż została zakończona.

Mając na uwadze liczne prośby osób zainteresowanych zwiedzaniem Stacji Filtrów, postanowiliśmy zorganizować dodatkowe wycieczki, które przybliżą Państwu historię tego pięknego obiektu. Jednocześnie zapewniamy, że naszą intencją jest możliwie najczęstsze udostępnianie zwiedzającym Stacji Filtrów. Korzystając z okazji, pragniemy również podkreślić, że poza zabytkami architektury przemysłowej Stacja Filtrów to działający zakład, na terenie którego uzdatniana jest woda dla ponad połowy mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Działalność wszystkich naszych stacji uzdatniania wody, w tym Stacji Filtrów regulują przepisy na podstawie, których nie dysponujemy możliwościami udostępniania tych obiektów w nieograniczonym zakresie. Naszym obowiązkiem i nadrzędnym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i najwyższą jakość wody dostarczanej do Państwa domów, a tym samym dbanie o  Państwa. Dlatego też jesteśmy pewni, że przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem powody, dla których nie udostępniamy naszych obiektów bez ograniczeń.

Zwiedzanie Stacji Filtrów to wyjątkowa okazja do zapoznania się z procesem uzdatniania wody oraz historią Wodociągów Warszawskich. Podczas wizyty prezentujemy zabytkowe obiekty zakładu, m.in. wieżę ciśnień, filtr powolny z 1886 r. oraz uruchomiony w 1933 roku Zakład Filtrów Pospiesznych. Podczas wycieczki zapraszamy również do muzeum wodociągów i kanalizacji, gdzie można zobaczyć historyczny strój nurka i replikę kanału.

UWAGA! Sprzedaż biletów na dodatkowe zwiedzanie Stacji Filtrów we wskazanych poniżej terminach, została zakończona z powodu wyczerpania limitu. 

Dodatkowe wycieczki na zwiedzanie zabytkowej części Stacji Filtrów będzie możliwe w następujących terminach

- w lipcu 2018 roku: 10.07 (godz.12:00), 11.07 (godz. 10:00 i 12:00), 12.07 (godz. 12:00), 17.07 (godz. 10:00 i 12:00), 18.07 (godz. 10:00 i 12:00), 19.07 (godz. 10:00 i 12:00) i 26.07 (godz. 10:00 i 12:00);

- oraz w sierpniu 2018 roku: 02.08 (godz. 10:00 i 12:00), 07.08 (godz. 10:00 i 12:00), 08.08 (godz. 10:00 i 12:00), 09.08 (godz. 10:00 i 12:00), 14.08 (godz. 10:00 i 12:00), 16.08 (godz. 10:00 i 12:00), 17.08 (godz. 10:00 i 12:00), 21.08 (godz. 10:00 i 12:00), 22.08 (godz. 10:00 i 12:00), 23.08 (godz. 10:00 i 12:00), 28.08 (godz. 10:00 i 12:00), 29.08 (godz. 10:00 i 12:00) i 30.08 (godz. 10:00 i 12:00).

Zgodnie z cennikiem, zwiedzanie Stacji Filtrów jest odpłatne, koszt zakupu biletu normalnego wynosi 10 zł,a biletu ulgowego – 5 zł. Sprzedaż biletów wstępu rozpocznie się w piątek 6 lipca 2018 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem portalu www.eventim.pl/dniotwartefiltry.

Link do sprzedaży online został aktywowany na stronie www.eventim.pl/dniotwartefiltry w piątek 6 lipca br. o godz. 10:00.

Każda osoba mogła zakupić maksymalnie 4 bilety wstępu.

Zwiedzający będą wchodzili na teren Stacji Filtrów bramą główną od strony ul. Koszykowej 81 (wyjście bramą od ul. Krzywickiego). Wszystkich uczestników wycieczek prosimy o zabranie ze sobą biletu wstępu, dokumentu ze zdjęciem oraz o zapoznanie się  z informacją o przetwarzaniu danych osobowychprzepisami porządkowymi dla zwiedzających obiektyzasadami udostępniania obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Przypominamy, że dzieci muszą przebywać pod opieką pełnoletnich opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!  

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a