Komunikat strony

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dokument przyjęty Uchwałą nr 143/2018 z dnia 9 maja 2018 r. Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

§ 1.

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).
 

§ 2.

Terminologia


Spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wnioskodawca – osoba, która ubiega się o udostępnienie informacji publicznej.

§ 3.

Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Spółki może nastąpić poprzez:
1)    ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej: mpwik.bip.um.warszawa.pl;
2)    udostępnienie na wniosek wnioskodawcy;
3)    wywieszenie (wyłożenie) w miejscach ogólnodostępnych;
4)    zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 3, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

§ 4.

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, wnioskodawca może zwrócić się do Spółki o udostępnienie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Spółki na formularzu wniosku stanowiącym załącznik R-POR-10/01 lub w innej formie (pismo, e-mail).

§ 5.

Informacja publiczna może być udostępniona wnioskodawcy poprzez:
1)    wgląd w dokumenty (z możliwością ich ewentualnego kopiowania);
2)    przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany przez wnioskodawcę adres e-mail;
3)    przesłanie informacji pocztą w formie wydruku na podany przez wnioskodawcę adres;
4)    przesłanie informacji pocztą w formie zapisu na płycie CD/DVD na podany przez wnioskodawcę adres.

§ 6.

Wnioskodawca może złożyć wniosek:
1)    w Dziale Obsługi Klienta, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail: dok@mpwik.com.pl lub dor@mpwik.com.pl;
3)    za pośrednictwem faksu: 22 445 50 05;
4)    za pośrednictwem poczty na adres: Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

§ 7.

Spółka po rozpatrzeniu wniosku:
1)    udostępnia żądaną informację publiczną;
2)    w razie potrzeby niezwłocznie zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie, sprecyzowanie wniosku lub wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego;
3)    w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek odmowy udzielenia informacji publicznej, odmawia jej udostępnienia, wydając decyzję;
4)    w przypadku ustalenia, że Spółka nie posiada żądanej informacji lub żądana informacja nie jest informacją publiczną, zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę;
5)    w przypadku jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia pisemnie wnioskodawcę:
       a)    o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem;
       b)    w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;
       c)    o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, jeżeli w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania pisma powiadamiającego, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu;
6)    w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, umarza takie postępowanie, wydając decyzję;
7)    w przypadku udostępnienia wnioskowanej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – informuje wnioskodawcę o adresie, pod którym udostępniono informację publiczną;
8)    w przypadku braku uzupełnienia lub sprecyzowania wniosku w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania pisma wzywającego do ww. czynności, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

§ 8.

1.    W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Spółka przekazuje wnioskowane informacje wnioskodawcy.
2.    Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów po stronie Spółki, wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
3.    W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości opłaty w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

§ 9.

W przypadku udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy jedynie do zapoznania się z nią (przeglądania, kopiowania), przekazujący ją pracownik Spółki odbiera od wnioskodawcy potwierdzenie zapoznania się z informacją publiczną.

§ 10.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

§ 11.

Spółka rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż czternaście dni kalendarzowych, a w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 12.

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Spółki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Ponadto, w trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,  przy czym z dniem doręczenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

§ 12.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia  roku, w którym złożono wniosek, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1)    dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
2)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Załącznik:

1. Wniosek o udostępnienie informacji (formularz)

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a