INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Oferty pracy


Aparatowy Urządzeń Technologicznych

(Pion Ścieków/  Zakład „Czajka”/ Oddział Eksploatacji Oczyszczalni )

Nr ref. 223/18

Miejsce pracy: ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oczyszczania ścieków, obróbki osadów ściekowych oraz instalacji biogazu
 • obsługa i sterowanie urządzeń w systemie SCADA
 • eksploatacja, konserwacja urządzeń technologicznych
 • usuwanie drobnych usterek zainstalowanych instalacji i urządzeń technologicznych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum wykształcenia zasadniczego zawodowego
 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomości zasad obsługi narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • mile widziane posiadanie uprawnień: świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji: grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • mile widziane posiadanie uprawnień:  świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji: grupy 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, grupy 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • gotowości do pracy w systemie równoważnym 12 godzinnym
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywności, rzetelności i odpowiedzialności
 • zaangażowania w wykonywaną pracę
 • odporności na stres

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości Aparatowy Urządzeń Technologicznych 223/18" do dnia 06.12.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych - Pruszków

(Pion Ścieków/ Zakład „Pruszków” / Wydział Eksploatacji)

Nr ref. 221/18

Miejsce pracy: Pruszków

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy urządzeń oraz ich konserwacji
 • realizacja poleceń przełożonego w zakresie zapewnienia wymaganych parametrów technologicznych oraz właściwych warunków pracy
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń instalacji technologicznych w obiektach
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji i remontów instalacji urządzeń technologicznych, współdziałanie z innymi komórkami przy wykonywaniu powyższych zadań
 • raportowanie o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy – zgłaszanie informacji o awariach, wszelkich przejawach nieprawidłowości pracy urządzeń i sprzętu oraz zakłóceń technologicznych
 • wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, utrzymywanie w czystości obiektów technologicznych w obszarze pracujących urządzeń, maszyn i instalacji
 • organizowanie przebiegu pracy własnej, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. w szczególności dotyczące warunków pracy z substancjami niebezpiecznymi
 • wykonywanie robót związanych z czyszczeniem zbiorników technologicznych i udrażnianie przewodów technologicznych.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera
 • umiejętności pracy w zespole
 • mile widziane aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko eksploatacji Grupy I w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Aparatowy Urządzeń Technologicznych 221/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Apartowy Urządzeń Technologicznych

(Pion Wody / Zakład Centralny/ Oddział Produkcji Wody)

Nr ref.: 13/19

Miejsce Pracy: Warszawa, Zakład Centralny

Główny zakres obowiązków:

 

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego,czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesów technologicznych oraz czynności eksploatacyjnych.
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia zawodowego
 • co najmniej rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • świadectwa kwalifikacyjnego „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • obsługi komputera w zakresie podstawowym
 • znajomości budowy i zasad działania obiektów wodociągowych, instalacji i podstawowych maszyn i urządzeń
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, zdyscyplinowania, samodzielności, systematyczności

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Aparatowy Urządzeń Technologicznych 13/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Dyspozytor

(Pion Ścieków - Zakład „Dębe” -  Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Nr ref. 196/18

Miejsce pracy: Dębe 77, Serock

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie, raportowanie i w ramach potrzeb organizowanie prac służb eksploatacyjnych
 • nadzór nad pracą obiektów, instalacji i urządzeń technologicznych w oparciu o systemy monitoringu oraz kontrole w terenie
 • przyjmowanie, raportowanie, przekazywanie informacji w tym obsługa klienta
 • informowanie na bieżąco przełożonego o wszelkich zauważonych i zgłoszonych nieprawidłowościach na terenie Zakładu lub poza nim,  jeśli mają wpływ na jego działanie
 • bieżące rejestrowanie zgłoszeń i rozpisywanie zadań w użytkowanych systemach informatycznych
 • współpraca z innymi dyspozytorniami Spółki w szczególności PSC i ZST
 • sporządzanie zmianowych raportów i sprawozdań z funkcjonowania Zakładu
 • organizowanie i kierowanie usuwaniem awarii w święta, dni wolne od pracy oraz w godzinach 15:00 – 7:00

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • minimum 3 – letniego doświadczenia zawodowego, mile widziane na podobnym stanowisku
 • biegłej obsługi komputera
 • komunikatywności, odporności na stres
 • samodzielności oraz umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dyspozytor 196/18” do dnia 07.12.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Energetyk

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: 204/17

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN
 • współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
 • zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
 • kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń,  instalacji elektroenergetycznych  przez wykonawców zewnętrznych
 • praca na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów, praca w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach,  w hałasie
 • praca w systemie równoważnym

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego (technicznego)
 • świadectwa kwalifikacyjnego serii E na napięcie 20 kV
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego
 • znajomości przepisów bhp, ppoż.
 • prawa jazdy kategorii B

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Energetyk w ZCE".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków/Dział Utrzymania Ruchu/Wydział Oczyszczalni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. 44/18

Główny zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac związanych z eksploatacją, remontami, naprawami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego systemu elektroenergetycznego
 • prowadzenie prac eksploatacyjnych z branży elektroenergetycznej w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • przeprowadzanie oględzin obiektów energetycznych Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych obiektowych układów sterowania oraz wykonywanie prac eksploatacyjnych zasilaczy elektroenergetycznych i sieci napięcia gwarantowanego

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego technicznego
 • doświadczenia zawodowego- min. 1 rok
 • zaświadczenia kwalifikacyjnego gr I E do 1kV, mile widziane do 20 kV
 • znajomości rozdzielnic jedno i dwusystemowych typu D17 firmy Elektrobudowa, aparatury i urządzeń firmy Siemens (falowniki Sinamics, zabezpieczeń silnikowych Simocode, wyłączników i aparatury łączeniowej)
 • znajomości obsługi zabezpieczeń pól średniego napięcia Micom
 • dobrej umiejętności obsługi komputera oraz podstawowych pakietów Office
 • braku ograniczeń w pracy na wysokości (do 3 metrów i powyżej 3 metrów)
 • prawa jazdy kat. B

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Energetyk 44/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków / Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Sieci Kanalizacyjnej)

Nr ref. 165/18

Miejsce pracy: Dębe

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego, kierunek elektrotechnika lub pokrewny
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • zaświadczenia kwalifikacyjnego gr I na stanowisku eksploatacji do 20 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
 • znajomości rozdzielnic SN i nN

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Energetyk 165/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Energetyk

(Pion Wody/ Oddział Utrzymania Ruchu)

Nr ref. 230/ 18

Miejsce pracy: Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81, Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, Nn.
 • współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
 • zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
 • kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń, instalacji elektroenergetycznych przez wykonawców zewnętrznych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego- technicznego
 • świadectwa kwalifikacyjnego serii E na napięcie 20 kv
 • rocznego doświadczenia zawodowego
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku, praca na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów, praca w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach, hałasach.
 • prawa jazdy kat. B

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Energetyk 230/18” do dnia 18.01.2019r.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

W CV prosimy o zawarcie następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Pruszków

Nr ref. 60/18

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac związanych z eksploatacją, remontami, naprawami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego systemu elektroenergetycznego i automatyki
 • prowadzenie prac eksploatacyjnych z branży elektroenergetycznej w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • prowadzenie prac konserwacyjnych w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii energetycznych oraz automatyki
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
 • przeprowadzanie oględzin obiektów energetycznych Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • uczestnictwo w likwidacji awarii lub stanów zagrożenia awarią

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego technicznego
 • doświadczenia zawodowego minimum rok pracy na podobnym stanowisku
 • aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego serii E na napięcie co najmniej 1 kV, preferowane 20 kV
 • obsługi komputera w zakresie podstawowym (programy MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności pracy w zespole
 • odporności na stres

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Energetyk 190/17”,

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/ Zakład Północny/ Wydział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Wieliszew

Nr ref. 224/18

Główny zakres obowiązków:

 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz ciągłości zasilania w energię elektryczną
 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach WN, SN, nN; współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucji
 • kontrola poziomu napięć, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych i stanu izolacji
 • wykonywanie przeglądów i oględzin wynikających z instrukcji eksploatacyjnych
 • prowadzenie pojazdów służbowych w samoobsłudze
 • pełnienie dyżurów w systemie zmianowym zabezpieczającym pracę ZPN pod względem elektroenergetycznym

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego
 • min. 1 roku doświadczenia zawodowego, mile widziane 3 lata
 • świadectwa kwalifikacyjnego E na napięcie co najmniej 1 kV, preferowane 110 kV
 • obsługa komputera co najmniej w zakresie pakietu biurowego
 • prawa jazdy kat. B

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Energetyk 224/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Główny Specjalista w Dziale Umów

(Pion Sprzedaży / Dział Umów)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: 25/19

Główny zakres obowiązków:

 • prawidłowe i terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług oraz negocjowanie i omawianie tychże umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi
 • ustalanie treści niestandardowych umów na usługi wodociągowe i/lub kanalizacyjne
 • reprezentowanie Pionu Sprzedaży/Działu Umów w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie umów
 • czyny udział w uzgodnieniach, naradach, konsultacjach dotyczących realizowanych prac
 • zalecanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii
 • przygotowywanie projektów nowych wzorów umów oraz uchwał do akceptacji Zarządu Spółki
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych z obszaru działania Działu Umów oraz prowadzenie ze strony Działu Umów postępowania w celu wdrożenia do stosowania takich regulacji

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych aktów wykonawczych do ww. ustawy
 • dobrej znajomości `przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o zamówieniach publicznych
 • co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego w tworzeniu wzorów umów oraz regulacji wewnętrznych w organizacji (instrukcje/regulaminy/procedury)
 • umiejętności redagowania pism o charakterze urzędowym
 • odporności na stres oraz umiejętności pracy pod presją czasu
 • doświadczenia w tworzeniu prezentacji multimedialnych oraz wystąpień publicznych

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Główny Specjalista 25/19”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

W CV prosimy o zawarcie następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Główny Specjalista w Wydziale Administracyjno-Remontowym

(Pion Wsparcia/ Dział Administracyjny/ Wydział Administracyjno-Remontowy)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: 26/19

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami Spółki: obiektami biurowymi i zasobami mieszkaniowymi
 • inicjowanie i podejmowanie w zakresie właściwej gospodarki majątkiem Spółki
 • realizacja zadań administracyjno-biurowych w zakresie eksploatacji i konserwacji budynków biurowych i mieszkalnych
 • opracowywanie dokumentacji technicznej, administracyjnej oraz jej weryfikacja i uzupełnianie, prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych oraz dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego
 • nadzorowanie eksploatacji budynków biurowych i mieszkalnych, nadzór nad pracami realizowanymi systemem gospodarczym, kontrolowanie remontów wykonywanych systemem zleconym
 • nadzorowanie umów dotyczących konserwacji budynków zawartych z wykonawcami zewnętrznymi z zakresu usług i remontów
 • planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Dział w administrowanych obiektach
 • uczestnictwo w procedurach zakupowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Spółki
 • współpraca ze służbami miejskimi
 • koordynacja i realizacja usług transportowych na rzecz organów Spółki
 • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości prowadzonej dokumentacji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane wykształcenie wyższe techniczne
 • co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego, preferowane na analogicznym stanowisku
 • umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawa jazdy kat. B
 • znajomości Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Główny Specjalista nr ref.: 26/19".

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Inspektor

(Pion Rozwoju- Dział Przygotowywania Inwestycji i Remontów- Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Nr ref. 185/18

Miejsce pracy : Warszawa ul. Brukselska 21

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej do organów administracyjnych m.in. zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • udzielanie odpowiedzi na skargi
 • udzielanie informacji innym jednostkom Spółki w zakresie realizowanych zadań;
 • obsługa programów komputerowych związanych z działalnością jednostki/komórki organizacyjnej
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • rejestracja i rozliczanie środków trwałych
 • opis merytoryczny decyzji i koordynacja spraw związanych z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz przekazanie ich do wewnętrznych komórek organizacyjnych w Spółce
 • udział w archiwizowaniu dokumentacji zgodnie z ustalonymi procedurami, porządkowanie dokumentacji oraz sporządzenie jej ewidencji, przekazywanie dokumentacji we właściwej formie do brakowania
 • wystawianie poświadczeń wykonawcom usług, dostaw i robót budowlanych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego, mile widziane wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • samodzielności, dokładności i rzetelności

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor 185/18” do dnia 02.11.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Dziale Technik Informatycznych

(Pion Wsparcia- Dział Technik Informatycznych- Wydział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Nr ref. 215/18

Główny zakres obowiązków:

 • zapewnienie prawidłowej pracy podstawowego środowiska teleinformatycznego MPWiK w m. st. Warszawie S.A. (stacje robocze, drukarki, urządzenia pomocnicze).
 • zarządzenie licencjami w systemie LogSystem
 • terminowe rozwiązywanie zgłoszeń rejestrowanych i przydzielanych w systemie „ServiceDesk”
 • instalacja systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego oraz jego aktualizacja.
 • dystrybucja nowego sprzętu informatycznego
 • wykonywanie drobnych napraw serwisowych i modernizacji sprzętu
 • obsługa zasobów sieciowych, kont domenowych i pocztowych, przydzielanie praw dostępu, obsługa systemów wydruku
 • zarządzanie środowiskiem komputerów oraz drukarek w sieci korporacyjnej Spółki
 • prowadzenie sprzętu komputerowego Spółki w systemie ServiceDesk
 • udzielanie porad, wyjaśnień, prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanego sprzętu i systemów teleinformatycznych
 • prowadzenie prac rozwojowych mających na celu sprawdzenie i przetestowanie nowych rozwiązań informatycznych pod kątem ich ewentualnego zastosowania w Spółce
 • dystrybucja materiałów eksploatacyjnych z zakresu teleinformatyki
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami technologii teleinformatycznych
 • uczestnictwo w pracach przygotowawczych oraz wdrożeniowych nowych projektów teleinformatycznych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego, preferowany kierunek Informatyka
 • bardzo dobrej znajomości  systemów Windows 7, Windows 10
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Office 2013, 2016
 • bardzo dobrej wiedzy  z zakresu budowy komputerów i ich naprawy
 • bardzo dobrej znajomości Microsoft Deployment Toolkit
 • bardzo dobrej znajomości PowerShell
 • podstawowej znajomości PHP, MySql, Batch
 • praktycznej wiedzy z zakresu DNS, DHCP
 • dobrej znajomości Active Directory
 • dobrej znajomości Exchange
 • umiejętności konfiguracji oraz diagnostyki urządzeń sieciowych (routery, switche, accesspointy)
 • umiejętności konfiguracji oraz diagnostyki urządzeń skanujących oraz drukujących
 • mile widziana wiedza z zakresu administracji systemem ServiceDeskPlus
 • znajomości języka angielskiego – dobrego w zakresie  czytania dokumentacji

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania  z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości „Inspektor / Starszy Inspektor 215/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Inspektor ds. BHP

Nr ref. 205/18

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przyjętymi aspektami) i uprawnień pracowników w zakresie obsługi urządzeń technicznych oraz występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • współuczestniczenie w opracowywaniu rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, definiowanie wniosków  i zaleceń profilaktycznych adekwatnych do ustalonych przyczyn wypadków
 • współuczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współuczestniczenie w procesie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją badań środowiskowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • udział w odbiorach technicznych obiektów nowobudowanych i modernizowanych
 • udział w pracach Komisji BHP zgodnie z przydzielonym zakresem
 • współpraca z przedstawicielami innych komórek w celu zapewnienia spójności działań i jak najlepszych wyników działalności, doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo w powoływanych komisjach i zespołach zadaniowych
 • realizacja zadań wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468) w odniesieniu do poszczególnych jednostek funkcjonalnych oraz komórek organizacyjnych Spółki
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością Działu BHP

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • praktycznej znajomości systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows
 • etyki zawodowej, zaangażowania i umiejętności organizacji pracy
 • czynnego prawa jazdy kat. B.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail:praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor ds. BHP 205/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Inspektor Nadzoru

(Pion Ścieków – Zakład Sieci Kanalizacyjnej – Wydział Nadzoru)

Nr ref. 159/18

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót; sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • identyfikacja potencjalnych problemów wykonawczych i eksploatacyjnych (kolizje, niedopuszczalne materiały, rozwiązania techniczne)
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (sanitarne)
 • uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy, komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Inspektor Nadzoru 159/18".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Inspektor Nadzoru

(Pion Rozwoju- Dział Przygotowywania Inwestycji i Remontów- Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Nr ref. 186/18 ; 225,18

Miejsce pracy: Warszawa ul. Brukselska 21

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki                           
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)                                                                                                                                                                                         
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego – sanitarnego
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności                                                                                                                                                                        
 • samodzielności, dokładności i rzetelności

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor Nadzoru 186/18” do dnia 02.11.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Inspektor w Dziale Fakturowania

(Pion Sprzedaży/ Dział Fakturowania/ Wydział Fakturowania Odbiorców Instytucjonalnych)

Nr ref.: 15/19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • rejestracja korespondencji przysłanej do Działu Fakturowania, odbieranie faksów kierowanych do Wydziału Fakturowania Odbiorców Instytucjonalnych, Rozliczanie Odbiorców Instytucjonalnych
 • wystawianie faktur na podstawie odczytów, zaliczek rutynowych i ryczałtów, sporządzanie faktur korygujących
 • załatwianie korespondencji dotyczącej wystawianych rozliczeń z przynależnych tras, pisemnie, e-mailowo bądź telefonicznie
 • wprowadzanie do bazy danych dotyczących wodomierzy odliczających mierzących wodę bezpowrotnie zużywaną (wprowadzenie numeru, dołączenie punktu sieci do umowy) wynikających z nowych zgłoszeń i wymian na istniejących punktach i umowach
 • przyjmowanie i wprowadzanie wskazań wodomierzy głównych i odliczających zgłaszanych w bieżących sprawach oraz ich weryfikacja

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego, mile widziane wykształcenie wyższe
 • przynajmniej rocznego doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w zakresie bezpośredniej obsługi Klienta
 • mile widziana znajomość: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków samodzielność
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • mile widziana umiejętność obsługi sytemu bilingowego dedykowanego do obsługi przedsiębiorstw wodociągowych
 • posiadanie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor 15/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Inspektor w Dziale Obsługi Klienta

(Pion Sprzedaży/ Dział Obsługi Klienta/ Wydział Obsługi Telefonicznej)

Nr ref. 220/18

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa klientów w zakresie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • obsługa klientów w zakresie zawierania umów na usługi wodociągowe i kanalizacyjne
 •  obsługa klientów w zakresie oraz procedury bezumownego  świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych
 • obsługa klientów w zakresie wyjaśniania faktur, sprawdzania zaległości sald i wpłat
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących reklamacji jakości wody oraz skarg na działalność Spółki
 • wyjaśnianie reklamacji związanych z wysokością odczytów wodomierzy
 • wyjaśnianie reklamacji związanych z zamknięciami dostawy wody lub odprowadzanie ścieków
 • kontrolowanie i eliminowanie nieprawidłowości w zakresie danych wprowadzanych do systemu informatycznego

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego
 • doświadczenia zawodowego w obsłudze telefonicznej klienta, mile widziane doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta w Służbie Cywilnej (urzędy, spółki miejskie)
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętności pracy pod presją czasu oraz dobrej współpracy w zespole
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • mile widziana umiejętność obsługi systemu bilingowego dedykowanego do obsługi przedsiębiorstw wodociągowych
 • atutem będzie znajomość:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

- uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków;

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody;

-  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor 220/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Inspektor w Dziale Rozrachunków

(Pion Finansowy / Dział Rozrachunków)

Nr ref.: 9/19

Miejsce pracy: Warszawa

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • księgowanie wpłat dokonywanych przez Obiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę
 • przygotowywanie na pisemne zlecenie odbiorców usług, dyspozycji zwrotu kwot wynikających z nadpłat bądź błędnie przekazanych na konto Spółki wpłat lub z faktur korygujących uznaniowych
 • rozliczanie wpłat z należnościami z tytułu wystawionych faktur, not obciążeniowych i not odsetkowych z uwzględnieniem: zapisów w umowie zawartych z odbiorcą, postanowień wynikających z wyroków sądowych oraz postanowień organów egzekucyjnych
 • obsługa zdarzeń księgowych, okresowych (zamknięcie miesiąca)
 • wykonywanie zadań z zakresu statystyki obowiązującej w Dziale

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego, mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenia zawodowego min. 1 rok, mile widziane na analogicznym stanowisku
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • samodzielności, dokładności, skrupulatności

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor 9/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Inspektor w Wydziale Umów Odbiorców Instytucjonalnych

(Pion Sprzedaży/ Dział Umów/ Wydział Umów Odbiorców Instytucjonalnych)

Nr ref.: 16/19

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki
 • terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi
 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziału oraz Obsługa komputera, w tym tworzenie dokumentów w programach MS Word oraz MS Excel
 • terminowe ewidencjonowanie w systemie informatycznym punktów sieci i płatników, którzy złożyli podpisany protokół o warunkach bezumownego korzystania z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego (bardzo mile widziane wykształcenie wyższe)
 • min. 1 rok doświadczenia w pracy administracyjno- biurowej
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • umiejętności redagowania pism o charakterze urzędowym
 • umiejętności pracy pod presją czasu

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor 16/19” do dnia 14.02.2019r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Kierowca

(Pion wsparcia - Zakład sprzętu i transportu - Wydział Eksploatacji)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa pojazdów samochodowych i innych zgodnie z uprawnieniami
 • zabezpieczenie przewożonego ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu osób i towarów
 • wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdów w tym sprawdzenie stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, tankowanie, dbanie o estetykę pojazdów
 • obsługa powierzonego pojazdu i sprzętu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno- ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • prawo jazdy B, C+E
 • karta kierowcy i uprawnienia na przewóz rzeczy
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość topografii Warszawy i okolicy
 • punktualność i odpowiedzialność

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Kierowca".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Kierownik Działu Finansowego

(Pion Finansowy - Dział Finansowy)

Nr ref. 4/19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Działu Finansowego, umiejętna organizacja pracy zespołu
 • współpraca z Bankami, realizacja zobowiązań finansowych i podatkowych Spółki
 • nadzorowanie rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, ewidencja gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno – rachunkowym
 • reprezentowanie Działu w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomiczno – finansowym
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości pakietu Ms Office (w szczególności Excel, Word), obsługi bankowości elektronicznej
 • myślenia analitycznego, odporności na stres oraz umiejętności komunikacyjnych
 • otwartości na zmiany

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Kierownik Działu Fiansowego 4/19".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Mistrz

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej – Oddział Wodociągów)

Nr ref. 179/18

Główny zakres obowiązków:

 • organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie podległej grupy mistrzowskiej, zapewniające efektywną i skuteczną realizację zadań Oddziału Wodociągów, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego MPWiK S.A.
 • przeprowadzanie systematycznego instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów BHP na wyznaczonych stanowiskach pracy
 • sporządzanie codziennych raportów prac ze ścisłym podawaniem odbioru robót, określeniem warunków technicznych pracy
 • sporządzanie szkiców z wykonanych robót oraz zaistniałych kolizji
 • nadzorowanie i właściwe prowadzenie gospodarki narzędziowej i materiałowej w zakresie funkcjonowania grupy mistrzowskiej, zgodnie z obowiązującą w Spółce gospodarką magazynową i narzędziową
 • koordynacja i prawidłowe wykorzystywanie sprzętu i transportu przy wykonywaniu zadań
 • codzienna kontrola rejonu mistrzowskiego (zapadnięcia, budowy przewodów, place budów, itp.)
 • nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem wcinek pod względem merytorycznym
 • rzetelne i terminowe przygotowywanie planów i harmonogramów robót w swoim obszarze działania
 • rzetelne i terminowe przygotowywanie rozliczeń wykonanych robót i wykorzystanego czasu pracowników w swoim obszarze działania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B
 • umiejętności kierowania ludźmi     
 • dobrej organizacji pracy                                                                                                                                                                                           
 • sprawnej obsługi komputera                                                                                                                                                                                        
 • gotowości do pracy zmianowej

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Mistrz 179/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Monter sieci kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa

       Nr ref.: 186/17

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjno remontowych urządzeń technologicznych w obiektach pompowych Zakładu oraz obiektów towarzyszących;
 • prace warsztatowe polegające na obróbce metali, skrawaniu, toczeniu, ręcznej obróbce elementów, pracy naprawczej w obiektach technologicznych w tym na czynnych obiektach pływających, obsłudze urządzeń stanowiskowych;
 • utrzymanie we właściwym stanie technicznym przynależnych obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi w tym: demontaż, czyszczenie, malowanie i mycie części i podzespołów;
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wraz z wpisami w książkach pracy maszyn.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zawodowego;
 • mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji E gr I,II i obsługę suwnic;
 • zaangażowania w wykonywaną prace;
 • podstawowej znajomości obsługi maszyn warsztatowych (wiertarka, szlifierka, frezarka, tokarka itp.);
 • prawo jazdy kat. B.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji;
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO);
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój;
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie;
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Monter sieci kanalizacyjnej 186/17”,

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków - Zakład Sieci Kanalizacyjnej- Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków)

Nr ref. 171,172/18

Miejsce pracy - Warszawa ul. Dobra 74

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa pomp, zgarniaczy, krat mechanicznych o napędzie hydraulicznym, elektrycznym i ręcznym
 • obsługa transporterów taśmowych, łańcuchowych, spiralnych
 • obsługa wentylatorów, instalacji wentylacji i dezodoryzacji
 • obsługa urządzeń i instalacji sanitarnych: węzłów cieplnych, kotłów gazowych, instalacji c.o., c.t. i c.w.u.
 • obsługa urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, wskaźniki, panele operatorskie, lokalne komputerowe   systemy wizualizacji /SCADA/
 • prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych
 • utrzymanie czystości obiektu, w tym ręczne i mechaniczne prace porządkowe wewnątrz obiektów, w osadnikach oraz na terenie zewnętrznym

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego o profilu mechanicznym lub energetycznym
 • mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji  E gr I, II, III
 • mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym
 • bardzo mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Monter Sieci Kanalizacyjnej 171,172/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Monter sieci wodociągowej

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej / Oddział Wodociągów)

Miejsce pracy: Warszawa

       Nr ref.: 205/17

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • zabezpieczanie miejsca awarii
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • naprawa nawierzchni, dróg, ciągów komunikacyjnych po pracach remontowych i eksploatacyjnych na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej
 • pomiary ciśnień i wydajności na sieci wodociągowej
 • uczestniczenie w akcjach awaryjnych (kryzysowych) ze służbami miejskimi
 • powiadamianie przełożonych o nieprawidłowościach w pracy eksploatowanej sieci
 • zgłaszanie nieprawidłowości w zabudowie zestawu wodomierzowego oraz ujawnianie bezumownego poboru wody
 • prowadzenie samochodów służbowych w samoobsłudze

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawa jazdy kat. B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • komunikatywności
 • umiejętności współpracy w zespole

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Monter sieci wodociągowej 205/17".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

 

 

 

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody /Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Dyspozytorni i Pogotowia/ Wydział Pogotowia)

  Nr ref. 57/18

  Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • przekazywanie informacji od Mistrza Oddziału o możliwych utrudnieniach pieszo/jezdnych związanych z zabezpieczeniem prac planowych, remontowych lub awaryjnych
 • organizowanie pracy w zakresie zamykania i otwierania zasuw na sieci wodociągowej dla wykonania prac planowych, remontowych oraz w celu ograniczenia skutków awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie powiadomień Odbiorców wody o wyłączeniach sieci wodociągowej dla prac planowych, remontowych oraz powiadomień Odbiorców wody o wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej
 • w okresie zimowym przekazywanie informacji o wynikłych zalodzeniach ciągów pieszo/jezdnych celem kierowania w te miejsca solarek
 • usuwanie awarii na zestawach wodomierzowych oraz wymiana wodomierzy
 • udział w sytuacjach i akcjach kryzysowych przy koordynacji Mistrza Oddziału w sprawach awarii, remontów, klęsk żywiołowych itp.
 • organizowanie procesu pracy własnej zgodnie z wymogami bhp i ppoż.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie sprawa związanych z działalnością komórki organizacyjnej

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego (mile widziane wykształcenie średnie)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • czynnego prawa jazdy kat. B (mile widziane 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i prawo jazdy kat. C)

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Monter Sieci Wodociągowej 57/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Nr ref. 219/18

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowanych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewnym)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany pięcioletni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Monter Sieci Wodociągowej 219/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody - Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Wodociągów)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. 180/18

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace poprzeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych, i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania  z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Monter Sieci Wodociągowej 180/18".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Gospodarki Wodomierzowej)

Nr ref. 238, 241 /18, 2/19

Główny zakres obowiązków:

 • wymiana i montaż wodomierzy
 • przebudowa podejść wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 • usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego
 • podłączanie i uruchamianie wodomierzy działających w systemie zdalnego odczytu
 • kontrola legalności poboru wody
 • prowadzenie pojazdu w samoobsłudze

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego (mile widziane wykształcenie średnie)
 • umiejętności obsługi komputera
 • prawa jazdy kategorii B
 • umiejętności tworzenia podstawowych materiałów do dokumentacji: zdjęć, szkiców, opisów itp.
 • Komunikatywności i kultury osobistej pozwalającej na bezpośredni kontakt z klientem

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Monter Sieci Wodociągowej 238,241/18, 2/19".

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody - Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Remontów i Usuwania Awarii – Wydział Przebudowy Przewodów i Przyłączy)

Nr ref. 198/18

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontowanie nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podejmowanie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonywanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz  terenów zielonych po zakończonych pracach.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B.
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości „Monter Sieci Wodociągowej 198/18” do dnia 02.12.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Nr ref. 242/18

Miejsce pracy: Warszawa

 

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca pracy,
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • prace montażowe – likwidacja uszkodzeń,
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych, docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz terenów zielonych po zakończonych pracach.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego,
 • prawa jazdy kat. B,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowości do pracy zmianowej.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Monter Sieci Wodociągowej 242/18".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Operator Sprzętu Specjalistycznego

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Monitoringu Sieci)

Nr ref. 59/18,  98/18, 217/18

Główny zakres obowiązków:

 • kalibrowanie, konserwowanie i naprawa urządzeń elektronicznych i technicznych do pomiaru zawartości chloru w wodzie, mętności, przepływu wody
 • wypompowanie wody i/lub ścieków z punktów monitoringu, utrzymanie komór, w których znajdują się urządzenia Wydziału w należytej czystości
 • wykonywanie pomiarów ciśnienia i przepływów u Odbiorców wody w miejscu wodomierza oraz na sieci rozbiorczej i magistralnej. Programowanie urządzeń pomiarowych, odczyt danych z pomiarów
 • obsługa  zaworów regulacyjnych, czyszczenie filtrów i regulatorów ciśnienia oraz ich wymiana
 • lokalizacja awarii na sieci za pomocą urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie trasowania przewodów sieci wodociągowych
 • kontrola szczelności przewodów wodociągowych za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza wyników pomiarów terenowych urządzeń do wstępnej lokalizacji wycieków i typowanie odcinków przewodów do dalszej lokalizacji
 • bieżąca eksploatacja i konserwacja technicznego sprzętu specjalistycznego
 • wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń do pomiaru ciśnienia za pomocą zadajnika ciśnienia

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego, mile widziane o kierunku elektrycznym, elektronicznym, automatycznym
 • prawa jazdy kat. B, mile widziane kat. C
 • znajomość obsługi programu Word, Excel na poziomie podstawowym
 • umiejętności myślenia analitycznego
 • umiejętności dobrej organizacji pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego (mile widziane 3 lata doświadczenia zawodowego)
 • mile widziane aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne grupy I (elektryczne)

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Operator Sprzętu Specjalistycznego 58, 98,217/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Operator urządzeń spalarni

(Pion Ścieków / Zakład Czajka/ Oddział Eksploatacji STUOŚ)

Nr ref. 236/18

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac związanych z obsługa, konserwacją, remontami instalacji i urządzeń zainstalowanych w STUOŚ zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji;
 • nadzór i korekta parametrów procesu technologicznego zgodnie z otrzymanymi wytycznymi;
 • stały nadzór nad pracą urządzeń;
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacyjnego II grupy, mile widziane III grupy energetycznej i I grupy energetycznej;
 • wykształcenia średniego, mile widziane o profilu technicznym;
 • znajomości budowy i funkcjonowania oraz umiejętności obsługi urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających ciepło, a także innych urządzeń energetycznych zużywających paliwa gazowe i energię elektryczną;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • komunikatywności.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Operator urządzeń spalarni 236/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


p.o. Kierownik Wydziału Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Nr ref. 10/ 19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • planowanie i organizowanie pracy Wydziału (właściwe wykorzystanie Zasobów Ludzkich, planowanie czasu pracy, dobór kadry)
 • kontrolowanie i koordynowanie etapu realizacji inwestycji z innymi Spółkami Miejskimi
 • kontrolowanie i koordynacja zadań wynikających z realizacji inwestycji, modernizacji i remontów ujętych w Planie Inwestycyjnym i Planie Remontów na dany rok
 • nadzór nad właściwym sprawdzaniem i zaopiniowaniem dokumentacji technicznej, m.in. pod kątem jej zgodności z wymaganiami technicznymi Spółki, decyzjami administracyjnymi, przedmiarami oraz sztuką budowlaną
 • współudział w opracowywaniu opisów procedur, instrukcji i regulaminów oraz nanoszenie wszelkich zmian w tworzeniu procedur, za które odpowiedzialny jest Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
 • organizowanie spotkań koniecznych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontów do realizacji
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej podległych pracowników Wydziału w zakresie pełnienia przez nich nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane i warunków umów na roboty budowlane.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego – sanitarnego
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3 – letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności
 • samodzielności, dokładności i rzetelności

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „p.o. Kierownik Wydziału 10/19” .

 

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Spawacz

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Nr ref. 216/18

Miejsce pracy: Warszawa ul. Mikkego 4

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych
 • bieżące i planowane naprawy
 • remonty i drobne modernizacje wymagające spawania
 • spawanie elementów stalowych oraz przewodów wodociągowych
 • dorabianie i naprawa narzędzi
 • Zgrzewanie rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • uprawnień spawalniczych metodą 111, 311
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • umiejętności organizacji pracy

 

 Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Spawacz 216/18" do dnia 23.11.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej – Oddział Wodociągów)

Nr ref. 178/18

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola w terenie istniejącej sieci wodociągowej
 • przygotowanie merytoryczne i formalne spraw związanych z właściwą eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej, w szczególności udział w przygotowaniu renowacji przewodów wodociągowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z uporządkowaniem terenu po robotach związanych z renowacją przewodów wodociągowych
 • prowadzenie rejestru pism na Oddziale
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i bilansów z wykonanych robót.
 • uczestnictwo w tworzeniu planów zakupów materiałów eksploatacyjnych w obszarze działania Oddziału                                                     
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki oraz firmami zewnętrznymi w zakresie monitorowania jakości wody w sieci

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • znajomości obsługi programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • znajomości obsługi programu ARC Map
 • umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wod-kan
 • znajomości prawa budowlanego
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 178/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Specjalista w Dziale Majątkowym

(Biuro Prawno Majątkowe – Dział Majątkowy)

Nr ref. 191/18

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z przejmowaniem prawa własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością m. st. Warszawy oraz inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych
 • opracowywanie projektów procedur i zasad niezbędnych do prowadzenia prac związanych z gospodarowaniem majątkiem Spółki
 • uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacją majątku oraz protokolarnym przejmowaniem majątku
 • sporządzanie wniosków do zarządców dróg o wydanie decyzji/zezwoleń/umów o opłacie rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 • koordynowanie prac związanych z zawieraniem umów, których przedmiotem jest używanie przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez podmioty trzecie, włączonych do systemu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Spółki oraz ich ewidencja
 • koordynowanie prac związanych z umową na przebudowę urządzeń infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi w granicach wynikających z zakresu czynności
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • co najmniej 3 letniego doświadczenia w obszarze związanym z infrastrukturą przesyłową                                                                                   
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej i map zasadniczych
 • obsługi komputera: MS Office (MS Word, MS Windows XP, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Excel)
 • umiejętności negocjacyjnych i organizacyjnych
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole
 • odporności na stres oraz umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, kreatywności, systematyczności, pracowitości i chęci do ciągłego rozwoju.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 191/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista w Dziale Organizacji i Koordynacji

(Pion Organizacyjny - Dział Organizacji i Koordynacji)

Nr ref. 176/18

Umowa na zastępstwo- ok. 1,5 roku.

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i reklamacji poprzez dokonywanie zapisów i modyfikacji, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
 • opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej rejestracji skarg, wniosków i reklamacji
 • przekazywanie skarg, wniosków i reklamacji do właściwych merytorycznie jednostek i komórek organizacyjnych Spółki
 • redagowanie pisemnych odpowiedzi na skargi, wnioski i reklamacje wpływające do Spółki na podstawie informacji otrzymanych z jednostek i komórek organizacyjnych Spółki
 • monitorowanie terminowości udzielania pisemnych odpowiedzi na skargi, wnioski i reklamacje wpływające do Spółki
 • utrzymywanie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie realizacji działań związanych z realizacją czynności dotyczących skarg, wniosków i reklamacji wpływających do Spółki
 • redagowanie pisemnych odpowiedzi na podstawie dekretacji dyrektora Pionu Organizacyjnego i kierownika Działu Organizacji i Koordynacji, zgodnie z obowiązującymi standardami sporządzania dokumentów obowiązujących w Spółce.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego; mile widziane wykształcenie wyższe
 • co najmniej rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • ogólnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem Pionu Organizacyjnego
 • umiejętności redagowania pism
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • wysokich umiejętności interpersonalnych
 • dokładności, systematyczności i terminowości
 • znajomości j. angielskiego - mile widziana.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo (na ok. 1,5 roku)
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 176/18” do dnia 12.02.2019r.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista w Dziale Realizacji Zamówień

(Pion Zamówień Publicznych – Dział Realizacji Zamówień - Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych)

Nr ref.: 203/18, 204/18

Główny zakres obowiązków:

 • Sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla ogólnych kategorii zakupowych oraz zakupów awaryjnych w ramach ogólnych kategorii zakupowych;
 • Sporządzanie szacunkowych kalkulacji przedmiotu zamówienia, w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie oraz przeprowadzone rozeznanie rynku;
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla ogólnych kategorii zakupowych;
 • Udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki;
 • Udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w tym minimum roczne przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane po stronie Zamawiającego);
 • Wykształcenia wyższego: prawnicze, administracja, techniczne;
 • Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych;
 • Praktycznej znajomości systemów/ programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10;
 • Komunikatywności, samodzielności, skrupulatności.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 203/18, 204/18”

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista w Dziale Rozwoju i Projektowania

(Pion Rozwoju / Dział Rozwoju i Projektowania / Wydział Projektowania)

Nr ref. 23/18

Główny zakres obowiązków:

 • projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego
 • uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wod.-kan.
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Projektanta w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • bardzo dobrej znajomości programów MS Office, AutoCad

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 23/18” do dnia 10.11.2018r

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Nr ref. 1/19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • Przygotowanie krakingu wykonywanego systemem gospodarczym, typowanie odcinków, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz map z naniesionymi wykopami, zakładanie zgłoszeń do krakingu w programie MB GIS Utility;
 • Przygotowanie pism dla Oddziału Remontów i Usuwania Awarii
 • Uzgadnianie spraw związanych z krakingiem w urzędach dzielnicowych i ZDM – wnioski remontowe, zajęcia terenu, projekty organizacji ruchu;
 • Przygotowanie dokumentacji do odtworzenia nawierzchni dla firm zewnętrznych i nadzór nad realizacją umowy, tj. obmiary zakresów odtworzenia w terenie, po uzyskaniu danych z terenu tworzenie graficznie i w arkuszu kalkulacyjnym pakietów odtworzenia nawierzchni asfaltowych po usuniętych awariach wodociągowych oraz wymienionych przewodach wodociągowych metodą krakingu statycznego. Wprowadzanie do systemu MB GIS Utility danych z gotowego pakietu odtworzenia nawierzchni asfaltowych;
 • Zgłaszanie i przekazywanie terenów właściwym organom miasta po wykonanym krakingu;
 • Kontrola funkcjonalna nad przyjmowaniem, realizacją i rozliczeniem umów na usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne;
 • Sprawdzanie powykonawczej dokumentacji technicznej i archiwizacja jej w systemie informatycznym;
 • Opracowywanie zapotrzebowań dotyczących planów materiałów, środków trwałych i usług.    
 • Opracowywanie sprawozdań, raportów i innych danych dotyczących pracy Oddziału.
 • Współudział w realizacji zadań dotyczących procesów przetargowych.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego;
 • Znajomości obsługi programu Excel na poziomie zaawansowanym;
 • Znajomości obsługi programu ARC Map;
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej;
 • Znajomości prawa budowlanego;
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 1/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Specjalista w Wydziale Analiz Ekonomicznych

(Pion Planowania i Nadzoru/ Dział Planowania i Controllingu- Wydział Analiz Ekonomicznych)

Nr ref. 19/19

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udział przy opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych Spółki
 • kontrola realizacji planu i analiza odchyleń
 • sporządzanie miesięcznych raportów
 • sporządzanie kalkulacji cen świadczonych usług
 • przygotowywanie analiz z zakresu rachunkowości zarządczej

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane ekonomiczne
 • minimum 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości zagadnień z zakresu finansów
 • umiejętności analizy danych i sporządzania raportów
 • dobrej organizacji czasu pracy, zaangażowania oraz dokładności w wykonywaniu działań
 • biegłej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w zespole oraz efektywnej komunikacji
 • znajomości języka angielskiego

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 19/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

 

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor

(Pion Spraw Pracowniczych/ Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

Nr ref.: 160/18

Główny zakres obowiązków:

 • udział we wdrażaniu i aktualizacji Polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • identyfikacja i dokonywanie analiz potrzeb szkoleniowych oraz opracowywanie planów szkoleniowych Pracowników Spółki
 • opracowywanie projektu, realizacja i monitorowanie wykorzystania rocznego budżetu przeznaczonego na rozwój zawodowy Pracowników
 • organizowanie i rozliczanie udziału Pracowników w szkoleniach otwartych i zamkniętych, w kursach zawodowych oraz w forach specjalistycznych
 • organizowanie i/lub wsparcie przy organizowaniu wewnętrznych szkoleń w Spółce, prowadzonych przez Pracowników Spółki
 • prowadzenie – we współpracy z Działem BHP – spraw związanych z organizowaniem szkoleń okresowych bhp; sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział i ukończenie szkolenia okresowego bhp
 • wykonywanie działań administracyjnych związanych z obsługą podróży służbowych
 • doskonalenie obecnych i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wspierających procesy kadrowe, w tym szkolenia, rekrutacje i system ocen pracowniczych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia lub pokrewne
 • doświadczenia na stanowisku związanym z realizacją projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym prowadzenia projektów rozwojowych
 • znajomości narzędzi stosowanych w procesach rozwojowych, szkoleniowych, zarządzania wiedzą i kompetencjami – na poziomie wykonawczym
 • znajomości zasad organizacji szkoleń i kursów zawodowych
 • biegłej znajomości pakietu Ms Office (w szczególności Ms Excel)
 • sumienności, samodzielności i odpowiedzialności
 • wysokich kompetencji interpersonalnych
 • zaangażowania w pracę i aktywności w działaniu
 • zorientowania na realizację wyznaczonych celów
 • otwartości na zmiany i nowe rozwiązania

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Inspektor 160/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista

(Pion Rozwoju- Dział Przygotowywania Inwestycji i Remontów- Wydział Kosztorysów i Przygotowania Remontów)

Umowa na zastępstwo

Nr ref. 184/18

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji projektowej
 • opracowywanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich
 • opracowywanie założeń do kosztorysów inwestorskich
 • aktualizacja kosztorysów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego, mile widziane wyższe – techniczne
 • minimum rocznego doświadczenia w kosztorysowaniu robót inżynieryjnych lub sanitarnych
 • biegłej znajomości programu Norma
 • znajomości przepisów prawa regulujących zasady sporządzania kosztorysów
 • biegła znajomości obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 184/18”,

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor w Dziale Majątkowym

(Biuro Prawno Majątkowe – Dział Majątkowy)

Nr ref. 192/18

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i koordynacja działań związanych z prowadzeniem postępowań odszkodowawczych
 • analiza dokumentacji związanej ze szkodą
 • prowadzenie prac związanych z ubezpieczeniem majątku Spółki
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym Spółki i z zakładami ubezpieczeniowymi
 • konsultowanie spraw ubezpieczeniowych i odszkodowawczych z kancelariami prawnymi, brokerem i innymi właściwymi osobami
 • przygotowanie materiałów dla organów statutowych Spółki związanych z ubezpieczeniami
 • gromadzenie dokumentacji związanej ze sprawami ubezpieczeniowymi
 • rejestracja spraw ubezpieczeniowych i odszkodowawczych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych z działalnością jednostki/komórki organizacyjnej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego; mile widziane wykształcenie wyższe o profilu ubezpieczeniowym 
 • co najmniej rok doświadczenia w obszarze ubezpieczeń                                                                                   
 • obsługa komputera: MS Office (MS Word, MS Windows XP, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Excel)
 • umiejętności negocjacyjnych i organizacyjnych
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole
 • odporności na stres oraz umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, kreatywności, systematyczności, pracowitości i chęci do ciągłego rozwoju.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Inspektor 192/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

(Pion Spraw Pracowniczych/ Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

Nr ref. 231/18

Miejsce pracy: ul. Zaruskiego 4, Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • udział we wdrażaniu i aktualizacji Polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • identyfikacja i dokonywanie analiz potrzeb szkoleniowych oraz opracowywanie planów szkoleniowych Pracowników Spółki
 • opracowywanie projektu, realizacja i monitorowanie wykorzystania rocznego budżetu przeznaczonego na rozwój zawodowy Pracowników
 • organizowanie i rozliczanie udziału Pracowników w szkoleniach otwartych i zamkniętych, w kursach zawodowych oraz w forach specjalistycznych
 • organizowanie i/lub wsparcie przy organizowaniu wewnętrznych szkoleń w Spółce, prowadzonych przez Pracowników Spółki
 • prowadzenie – we współpracy z Działem BHP – spraw związanych z organizowaniem szkoleń okresowych bhp; sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział i ukończenie szkolenia okresowego bhp
 • wykonywanie działań administracyjnych związanych z obsługą podróży służbowych
 • doskonalenie obecnych i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wspierających procesy kadrowe, w tym szkolenia, rekrutacje i system ocen pracowniczych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia lub pokrewne
 • doświadczenia na stanowisku związanym z realizacją projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym prowadzenia projektów rozwojowych
 • znajomości narzędzi stosowanych w procesach rozwojowych, szkoleniowych, zarządzania wiedzą i kompetencjami – na poziomie wykonawczym
 • znajomości zasad organizacji szkoleń i kursów zawodowych
 • biegłej znajomości pakietu Ms Office (w szczególności Ms Excel)
 • sumienności, samodzielności i odpowiedzialności
 • wysokich kompetencji interpersonalnych
 • zaangażowania w pracę i aktywności w działaniu
 • zorientowania na realizację wyznaczonych celów
 • otwartości na zmiany i nowe rozwiązania

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony- 1,5 roku
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

 Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości Starszy Inspektor 231/18".

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Biurze Prawno Majątkowym

(Biuro Prawno Majątkowe / Dział Majątkowy / Zespół ds. Pozyskiwania Tytułów Prawnych pod Inwestycje)

Nr ref. 226/18

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów, na których Spółka prowadzi działalność
 • sporządzenie umów najmu/dzierżawy, protokołów zdawczo-odbiorczych dla nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność MPWiK w m.st Warszawie S.A oraz nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność innych instytucji, osób prywatnych
 • prace związane z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości dla: inwestycji liniowych (sieci kanalizacyjne i wodociągowe, a także obiekty na sieciach takie jak np. komory), inwestycji kubaturowych (pompowanie, przepompowanie), inwestycji strategicznych
 • udział w negocjacjach z osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach pozyskiwania gruntów pod inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
 • analiza roszczeń osób fizycznych i prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu przez Spółkę
 • przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów do założenia i zmian w księgach wieczystych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży/ nabycia nieruchomości
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi, komórkami organizacyjnymi Spółki,
  w granicach wynikających z zakresu czynności
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych z działalnością jednostki/ komórki organizacyjnej Spółki.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia średniego
 • co najmniej rocznego doświadczenia w obszarze nieruchomościami
 • obsługi komputera: MS Office (Ms Word, MS Windows XP, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Excel)
 • umiejętności negocjacyjnych
 • kreatywności, łatwości nawiązywania współpracy, umiejętności logicznego myślenia, systematyczności, pracowitości i chęci ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy w zespole.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Inspektor/Specjalista 226/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Finansowym

(Pion Finansowy/Dział Finansowy)

Nr ref. 11/19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno - rachunkowym oraz wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego
 • rozliczanie pracowników z udzielonych zaliczek na zakupy lub delegacji
 • kontrola rachunków bankowych z rachunków pomocniczych, dokonywanie refundacji, współpraca ze służbami księgowymi
 • rozliczanie wyjazdów służbowych, analiza i kontrola terminowego rozliczenia

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego, mile widziane wykształcenie wyższe o profilu ekonomiczno - finansowym
 • min. rok doświadczenia zawodowego, mile widziane 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętności obsługi systemów komputerowych na poziomie dobrym (Excel, Word)
 • odporności na stres, umiejętności komunikacyjnych i analitycznych
 • otwartości na zmiany

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Finansowym 11/19".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Majątkowym

Biuro Prawno Majątkowe/ Dział Majątkowy/ Zespół ds. Nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 3 / 19

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych gruntów, na których Spółka prowadzi swoją działalność
 • sporządzanie umów najmu/dzierżawy, protokołów zdawczo – odbiorczych dla nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność MPWiK w m.st. Warszawie S.A., oraz nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność osób prawnych i fizycznych
 • prowadzenie prac związanych z udziałem Spółki w postępowaniach administracyjnych dotyczących odszkodowań z tytułu ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Spółce, w związku z zajęciem nieruchomości pod drogi
 • analiza roszczeń osób fizycznych i prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu przez Spółkę, w tym udział w negocjacjach z osobami fizycznymi i prawnymi
 • przygotowanie wniosków i kompletowanie dokumentów do założenia i zmian w księgach wieczystych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży/nabycia nieruchomości
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wniesienia nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych (aportów) na podwyższenie kapitału Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi, komórkami organizacyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  w granicach wynikających z zakresu czynności.
 • przygotowywanie, wniosków, specyfikacji związanych z realizacją prac, które będą przedmiotem zlecenia na zewnątrz, w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego zakresu czynności

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego, mile widziane wykształcenie wyższe
 • co najmniej1 roku doświadczenia zawodowego, mile widziane 3 lata (obszar nieruchomości)
 • bardzo dobrej obsługi komputera: MS Office
 • umiejętności negocjacyjnych
 • kreatywności, zdolności analitycznych, chęci rozwoju i samokształcenia
 • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu
 • dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy w zespole

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Inspektor/Specjalista 3/19” do dnia 7.02.2019r.

 

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Pionie Spraw Pracowniczych

(Pion Spraw Pracowniczych - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

Nr ref. 5/19

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych z zakresu Pionu Spraw Pracowniczych
 • wykonywanie zadań w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi oraz z innymi grupami pracowniczymi, w sprawach z zakresu prawa pracy oraz relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą (m.in. sporządzanie protokołów ze spotkań z przedstawicielami związków zawodowych oraz monitorowanie ich zatwierdzania)
 • udział we wdrażaniu i aktualizacji Polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów wewnętrznych działu – ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych z działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: administracja, prawo, zarządzanie
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w firmie, w której działały Związki Zawodowe)
 • znajomości prawa pracy (znajomość ustawy o Związkach Zawodowych będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętności redagowania pism oraz sporządzania protokołów
 • wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • odporności na stres
 • zaangażowania w pracę i zdolności dostosowywania się do panujących warunków
 • bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności ustalania priorytetów

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji adres e-mail praca@mpwik.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Starszy Inspektor/Specjalista w Pionie Spraw Pracowniczych 5/19".

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Zespole ds. Infrastruktury

(Biuro Prawno-Majątkowe / Zespół ds. Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 22 / 19

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z przejmowaniem prawa własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością m. st. Warszawy oraz inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych
 • przeprowadzanie analizy dokumentacji związanej z przejmowanymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w tym  niezbędnej do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przygotowywanie materiałów dla organów statutowych Spółki
 • opracowywanie projektów procedur i zasad niezbędnych do prowadzenia prac związanych z gospodarowaniem majątkiem Spółki
 • uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacją majątku
 • opracowywanie porozumień, protokołów z negocjacji oraz umów o przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z „Zasadami przejmowania przez Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. prawa własności do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”
 • sporządzanie wniosków do zarządców dróg o wydanie decyzji/zezwoleń/umów o opłacie rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 • opracowywanie projektów i instrukcji postępowania w sprawie wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 • koordynowanie prac związanych z zawieraniem umów, których przedmiotem jest używanie przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez podmioty trzecie, włączonych do systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego Spółki oraz ich ewidencja
 • koordynowanie prac związanych z umową na przebudowę urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej będącej własnością Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi w granicach wynikających z zakresu czynności
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie zadań Działu Majątkowego
 • aktualizacja danych w zakresie spraw prowadzonych przez Dział Majątkowy, opracowywanie wykazów oraz korespondencji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego, mile widziane wykształcenie wyższe
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze w obszarze związanym z infrastrukturą przesyłową
 • znajomości programów MS Windows 10, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • umiejętności negocjacyjnych
 • kreatywności, łatwości nawiązywania współpracy, umiejętności logicznego myślenia i systematyczności oraz umiejętności organizacyjnych
 • odporności na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Inspektor/Specjalista 22/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

W CV prosimy o zawarcie następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Specjalista / Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 212/18

Główny zakres obowiązków:

 • samodzielne koordynowanie i nadzór nad realizacją kontraktów usługowych i budowlanych we współpracy z inżynierami kontraktu
 • opracowywanie informacji na potrzeby raportów i sprawozdań, przygotowanie i analizy harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • współpraca z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, władzami samorządowymi
  i administracją rządową

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wyższego technicznego - preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, sieci i instalacje elektryczne, automatyka
 • doświadczenia zawodowego co najmniej 3 lata na stanowisko-Specjalista i co najmniej 5 lat na stanowisko-Starszy Specjalista; w tym: doświadczenie inżyniera budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru
 • umiejętności obsługi aplikacji biurowych - pakiet MS Office
 • prawa jazdy kategorii B
 • znajomości Prawa Budowlanego

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 185/17, 212/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu

(Biuro Kontroli i Audytu)

Miejsce pracy: Warszawa

       Nr ref.: 80/18

Główny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • opracowywanie projektów strategicznych oraz rocznych planów audytu w oparciu  o opracowaną i aktualizowaną mapę ryzyka
 • współudział w opracowywaniu rejestru ryzyka Biura i raportu z zarządzania ryzykiem Biura
 • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i zidentyfikowane ryzyka
 • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce audytów zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek funkcjonalnych i komórek organizacyjnych Spółki z audytorami zewnętrznymi
 • przedstawianie propozycji dotyczących zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego Spółki, w szczególności w zakresie organizacji, procedur i technik audytu
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów i kontroli oraz wystąpień poaudytowych i pokontrolnych
 • proponowanie rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności
 • monitorowanie i sprawdzanie realizacji rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz wniosków
  i zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonych przez siebie audytach i kontrolach
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych audytów i kontroli oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowany profil prawniczy, ekonomiczny lub techniczny
 • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego lub kontrolera wewnętrznego
 • udokumentowanych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • znajomości powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
 • znajomości pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • zdolności analitycznych
 • umiejętności organizacji pracy
 • mile widziana znajomość systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Specjalista/Specjalista 80/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Starszy Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa

(Biuro Bezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: 24/19

Główny zakres obowiązków:

 • informowanie Administratora Danych Osobowych oraz pracowników przetwarzających dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzanie o ochronie danych osobowych oraz krajowych danych osobowych  i doradzanie im w tym zakresie
 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz krajowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz dokumentacji Administratora Danych Osobowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane z tym audyty
 • udzielanie Administratorowi Danych Osobowych zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji  w innych sprawach dotyczących danych osobowych
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji w innych sprawach dotyczących danych osobowych
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz krajowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych
 • prowadzenie rejestrów m.in. czynności przetwarzania danych osobowych i kategorii czynności

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 – letnie udokumentowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
 • prawo jazdy kategorii B

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Starszy Specjalista nr ref.: 24/19” do dnia 06.02.2019r.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

rozwiń...Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a