Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Wydanie kopii dokumentacji archiwalnej

Każdy zainteresowany, który chce otrzymać kopię dokumentacji technicznej powinien wystąpić do nas ze  Zleceniem na wydanie kopii dokumentacji archiwalnej (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść formalna i merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na wydanie kopii dokumentacji archiwalnej.

Zlecenie, zawierające:

  • imię i nazwisko;
  • rodzaj i nr dokumentu tożsamości;
  • dane adresowe;
  • dane kontaktowe;
  • przedmiot i zakres wydawanych danych archiwalnych

opatrzone podpisem własnoręcznym należy złożyć do Spółki:

  • listem zwykłym, poleconym, ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  • przesyłką kurierską, przesyłką paczkową - bez względu na rodzaj operatora (również nadane na Poczcie Polskiej S.A.) na adres: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;

opatrzone podpisem elektronicznym należy przesłać do Spółki na adres dok@mpwik.com.pl

UWAGA! Zgodnie z art. 16d. 2a pkt.6 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164) kopia dokumentów z zasobów archiwalnych może zostać wydana jedynie na podstawie pisemnego Zlecenia zawierającego "podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty." Na chwilę obecną w przypadku wniosków przesłanych w formie elektronicznej Spółka dopuszcza uwierzytelnienie ich jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ETAP 2. Wykonanie kopii dokumentacji archiwalnej

Kopię dokumentacji archiwalnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub skan dokumentacji archiwalnej, na podstawie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i przesłanego do n/Spółki Zlecenia wykonamy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia Zlecenia do MPWiK.

W przypadku szczególnie skomplikowanej kwerendy archiwalnej tj. poszukiwaniu w materiałach archiwalnych danych dotyczących określonego zagadnienia, okres ten może ulec wydłużeniu.

ETAP 3. Wydanie kopii dokumentacji archiwalnej

Kopia dokumentacji archiwalnej potwierdzona za zgodność z oryginałem zostanie wysłana ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na wskazany w Zleceniu adres do korespondencji natomiast skan dokumentacji archiwalnej zostanie wysłany na wskazany w Zleceniu adres e-mail.

Wykonanie kopii dokumentacji archiwalnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a