INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Dla klienta

Nowa niższa taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, że wniosek Spółki złożony 12 marca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową niższą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków znajduje się TUTAJ

Taryfa obowiązuje od 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 r.

 • Łączna cena za wodę i ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków wynosi 9,85 zł brutto, w tym:
  • Cena za 1 m3 wody wynosi 3,89 zł brutto
  • Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto
 • Cena za 1 m3 wody pobranej ze zdrojów ulicznych wynosi 3,48 zł brutto
 • Cena za 1 m3 wody zużytej na cele przeciwpożarowe wynosi 3,48 zł brutto
 • Stawka opłaty abonamentowej* zł/mies./odbiorca wynosi 6,90 zł brutto

*zgodnie z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy złożonym przez Spółkę stawka opłaty abonamentowej dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym (dotyczy odbiorców usług, z którymi zostały lub zostaną zawarty umowy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 r.

Grupa odbiorców

Klasyfikacja

Rodzaje cen

Ceny netto

Ceny brutto

1

2

3

4

5

Grupa 1 – gospodarstwa

domowe

 

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,60

3,89

 

stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca

 

6,39

6,90

Grupa 2 –

pozostali odbiorcy

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,60

3,89

 

stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca

6,39

6,90

Grupa 3 –

woda zużyta na cele

przeciwpożarowe

 

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,22

3,48

Grupa 4 –

woda pobrana ze zdrojów ulicznych

 

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,22

3,48

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 r.

Grupa odbiorców

Klasyfikacja

Rodzaje cen

Ceny netto

Ceny brutto

1

2

3

4

5

Grupa 1 - gospodarstwa domowe

PKD

cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

 

5,52

5,96

Grupa 2 -

pozostali odbiorcy

37.00.Z

cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,52

5,96

Ceny łącznie określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 r.

Grupa odbiorców

Klasyfikacja

Rodzaje cen

Ceny netto

Ceny brutto

1

2

3

4

5

Grupa 1 –

gospodarstwa domowe

PKD

36.00.Z

37.00.Z

łączna cena wody i usługi odprowadzenia ścieków

(zł/m3)

9,12

9,85

 

PKD

36.00.Z 

stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca

 

6,39

6,90

Grupa 2 -

pozostali odbiorcy

PKD

36.00.Z

37.00.Z

łączna cena wody i usługi odprowadzenia ścieków

(zł/m3)

9,12

9,85

 

PKD

36.00.Z 

stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca

 

6,39

6,90

Grupa 3 –

woda zużyta na cele

przeciwpożarowe

 

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,22

3,48

Grupa 4 –

woda pobrana ze zdrojów ulicznych

 

PKD

36.00.Z 

cena wody

(zł/m3)

3,22

3,48

 

Inwestujemy i zmieniamy się dla Państwa

MPWiK, którego właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, zainwestował w ostatnich latach w rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji warszawskiej, ponad 6,2 mld złotych. Efektem przeprowadzonych inwestycji jest m.in.:

 • wysoka jakość wody dostarczanej mieszkańcom, uzdatnianej w nowoczesnych zakładach wodociągowych,
 • troska o środowisko poprzez odbiór i oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych z terenu miasta,
 • wybudowanie blisko 1000 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zapewniamy, że wszelkie działania z naszym udziałem, zarówno wielkie inwestycje jak i codzienna służba dla Państwa to nasza misja. Tym bardziej cieszymy się, że codziennie świadczymy Państwu usługi najwyższej jakości.

Zapraszamy do kontaktu:

 • Dział Obsługi Klienta, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
 • dok@mpwik.com.pl;
 • telefon: 22 445 50 00;
 • faks: 22 445 50 05;
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK).

Decyzja WA.RET.070.1.177.3.2018

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a