Komunikat strony

Polityka Zarządzania Ryzykiem

W 2014 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Ryzykiem. Zasady jego funkcjonowania szczegółowo reguluje dokument IN-KZR-03 Polityka zarządzania ryzykiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., przyjęty uchwałą Zarządu nr 179/2014 z dnia 28 maja 2014 r.”

§ 1
 

Celem dokumentu jest określenie polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna.
 

§ 2 
 

 1. Celem polityki zarządzania ryzykiem w Spółce jest wsparcie kadry zarządzającej i pracowników Spółki w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez: wprowadzenie jednolitych zasad identyfikacji i oceny ryzyka, ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka, określenie zasad monitorowania ryzyka oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem. Zasady te służą również usprawnieniu planowania działalności Spółki, a tym samym zwiększeniu skuteczności realizacji zadań i osiągania celów poprzez: stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej, uzyskiwanie informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań oraz utrzymywanie ciągłości procesów.
 2. Polityka zarządzania ryzykiem jest spójna z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w Spółce.

§ 3 
 

Członkowie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. poprzez osobiste zaangażowanie wspierają rozwój systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.  
 

§ 4
 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem, działalność Spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na:

 1.      realizację misji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.;
 2.      osiąganie wyznaczonych celów, ujętych w Strategii Spółki, rocznych planach gospodarczych i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;
 3.      monitorowanie i ocenę stopnia realizacji celów, zatwierdzanych i rozliczanych w ramach systemu Zarządzanie przez Cele, wdrożonego w Spółce;
 4.      identyfikowanie, szacowanie poziomu ryzyka, analizę kluczowych wskaźników ryzyka i określenie reakcji na ryzyko, które może zakłócić lub uniemożliwić realizację celów, zadań i procesów;
 5.      zapewnianie zgodności realizacji zadań i celów z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 6.      optymalizowanie realizowanych procesów, minimalizację zagrożeń oraz zarządzanie potencjalnymi szansami;
 7.      kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki.  


§ 5
 

1.   W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Spółki.

 

2. Pracownicy Spółki zobowiązani są zapoznać się z Polityką zarządzania ryzykiem i przestrzegać jej zasad, a w szczególności zobowiązani są do:

1)      monitorowania poziomu ryzyk zdefiniowanych w Rejestrze ryzyk w zakresie, w jakim dotyczą one działań Pracownika;

2)      podejmowania reakcji w sytuacji zmaterializowania się ryzyka;

3)      informowania bezpośrednich przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą doprowadzić do negatywnych skutków dla działalności Spółki, w tym o potencjalnych nowych ryzykach lub istotnych zmianach oddziaływania zidentyfikowanych ryzyk 
lub prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

4)     informowania bezpośrednich przełożonych o zdarzeniach, które mogą negatywnie wpływać na realizację celów Spółki lub naruszyć jej wizerunek.

 

§ 6

 

1.   Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki są zobowiązani:

1)      znać swoją rolę i zakres odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem;

2)      być świadomymi ryzyka występującego przy realizacji wyznaczonych celów i zadań;

3)      brać odpowiedzialność za realizację celów i zadań w sposób efektywny i skuteczny;

4)      stale podnosić swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

2. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykami występującymi w działalności kierowanej przez siebie jednostki/podstawowej komórki/ wewnętrznej komórki organizacyjnej oraz są właścicielami ryzyk występujących w działaniach jednostki/podstawowej komórki/wewnętrznej komórki organizacyjnej, którą kierują.

 

3.  Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi mogą delegować wykonywanie powyższych działań w całości lub w części na pracowników jednostki/podstawowej komórki/wewnętrznej komórki organizacyjnej, nie mogą jednak przenosić na nich odpowiedzialności za te działania.


§ 7

 

System zarządzania ryzykiem podlega monitorowaniu i rocznym przeglądom. Ponadto jest ciągle rozwijany i doskonalony.

§ 8 

 

Raportowanie ryzyka jest zintegrowane z procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i z procesami systemu Zarządzanie przez Cele. 
 

§ 9
 

Polityka zarządzania ryzykiem w Spółce:

 1. zamieszczana jest na stronie internetowej Spółki;
 2. udostępniana jest pracownikom Spółki poprzez zamieszczenie jej na portalu intranetowym „Wodnik”. 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a