INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

Polityka Zarządzania Ryzykiem

W 2014 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Ryzykiem. Zasady jego funkcjonowania szczegółowo reguluje dokument IN-KZR-03 Polityka zarządzania ryzykiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., przyjęty uchwałą Zarządu nr 179/2014 z dnia 28 maja 2014 r.”

§ 1
 

Celem dokumentu jest określenie polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna.
 

§ 2 
 

 1. Celem polityki zarządzania ryzykiem w Spółce jest wsparcie kadry zarządzającej i pracowników Spółki w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez: wprowadzenie jednolitych zasad identyfikacji i oceny ryzyka, ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka, określenie zasad monitorowania ryzyka oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem. Zasady te służą również usprawnieniu planowania działalności Spółki, a tym samym zwiększeniu skuteczności realizacji zadań i osiągania celów poprzez: stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej, uzyskiwanie informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań oraz utrzymywanie ciągłości procesów.
 2. Polityka zarządzania ryzykiem jest spójna z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w Spółce.

§ 3 
 

Członkowie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. poprzez osobiste zaangażowanie wspierają rozwój systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.  
 

§ 4
 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem, działalność Spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na:

 1.      realizację misji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.;
 2.      osiąganie wyznaczonych celów, ujętych w Strategii Spółki, rocznych planach gospodarczych i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;
 3.      monitorowanie i ocenę stopnia realizacji celów, zatwierdzanych i rozliczanych w ramach systemu Zarządzanie przez Cele, wdrożonego w Spółce;
 4.      identyfikowanie, szacowanie poziomu ryzyka, analizę kluczowych wskaźników ryzyka i określenie reakcji na ryzyko, które może zakłócić lub uniemożliwić realizację celów, zadań i procesów;
 5.      zapewnianie zgodności realizacji zadań i celów z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 6.      optymalizowanie realizowanych procesów, minimalizację zagrożeń oraz zarządzanie potencjalnymi szansami;
 7.      kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki.  


§ 5
 

1.   W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Spółki.

 

2. Pracownicy Spółki zobowiązani są zapoznać się z Polityką zarządzania ryzykiem i przestrzegać jej zasad, a w szczególności zobowiązani są do:

1)      monitorowania poziomu ryzyk zdefiniowanych w Rejestrze ryzyk w zakresie, w jakim dotyczą one działań Pracownika;

2)      podejmowania reakcji w sytuacji zmaterializowania się ryzyka;

3)      informowania bezpośrednich przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą doprowadzić do negatywnych skutków dla działalności Spółki, w tym o potencjalnych nowych ryzykach lub istotnych zmianach oddziaływania zidentyfikowanych ryzyk 
lub prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

4)     informowania bezpośrednich przełożonych o zdarzeniach, które mogą negatywnie wpływać na realizację celów Spółki lub naruszyć jej wizerunek.

 

§ 6

 

1.   Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki są zobowiązani:

1)      znać swoją rolę i zakres odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem;

2)      być świadomymi ryzyka występującego przy realizacji wyznaczonych celów i zadań;

3)      brać odpowiedzialność za realizację celów i zadań w sposób efektywny i skuteczny;

4)      stale podnosić swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

2. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykami występującymi w działalności kierowanej przez siebie jednostki/podstawowej komórki/ wewnętrznej komórki organizacyjnej oraz są właścicielami ryzyk występujących w działaniach jednostki/podstawowej komórki/wewnętrznej komórki organizacyjnej, którą kierują.

 

3.  Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi mogą delegować wykonywanie powyższych działań w całości lub w części na pracowników jednostki/podstawowej komórki/wewnętrznej komórki organizacyjnej, nie mogą jednak przenosić na nich odpowiedzialności za te działania.


§ 7

 

System zarządzania ryzykiem podlega monitorowaniu i rocznym przeglądom. Ponadto jest ciągle rozwijany i doskonalony.

§ 8 

 

Raportowanie ryzyka jest zintegrowane z procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i z procesami systemu Zarządzanie przez Cele. 
 

§ 9
 

Polityka zarządzania ryzykiem w Spółce:

 1. zamieszczana jest na stronie internetowej Spółki;
 2. udostępniana jest pracownikom Spółki poprzez zamieszczenie jej na portalu intranetowym „Wodnik”. 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a