INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

08.05.2017

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. zakupu urządzenia do koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego

Przedstawiamy niniejszą informację dotyczącą zakupu urządzenia do koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego wraz z możliwością odmulania i usuwania systemów korzeniowych: 

Woda zgromadzona w Zbiorniku Czerniakowskim stanowi strategiczną rezerwę, zapewniającą zabezpieczenie niezakłóconej przez okres czterdziestu ośmiu godzin dostawy wody, wcześniej ujętej oraz wstępnie uzdatnionej, będąc jednym z krytycznych elementów układu technologicznego Zakładu Centralnego, dostarczającego wodę dla ponad 70% naszych odbiorców. Obecnie jest w nim magazynowana, wstępnie uzdatniona woda infiltracyjna, a nie - jak do roku 2010 -  woda powierzchniowa.

Oznacza to konieczność usuwania nadmiernie rozrastającej się roślinności. Podyktowane jest to potrzebą zapobiegania wszelkim niekorzystnym zjawiskom, związanym ze zmianami warunków wodnych w zbiornikach podlegających procesowi eutrofizacji, czyli stopniowego zarastania. Rozwijająca się roślinność obumierając powoduje, że materia organiczna w niej zgromadzona jest częściowo włączana w obieg biochemiczny, a częściowo odkładana na dnie. Efektem tego jest stopniowe wypłycanie zbiornika, a nieodłożony, przejęty wtórnie nadmiar materii i zawarte w nim substancje biogenne powodują „użyźnianie" wód akwenu, co w konsekwencji prowadzi do intensywnego rozwoju fitoplanktonu, czyli tzw. „zakwitów" glonów. Zmiany te powodują obniżenie jakości retencjonowanej, wstępnie uzdatnionej wody, w tym wzrost jej mętności, barwy i pogorszenia zapachu, a w okresach zakwitów skutkują niedoborem tlenu.

Efektem odkładania się na dnie zbiornika obumarłych szczątków roślinności jest wzrost jego zamulenia, co prowadzi do kumulowania się zanieczyszczeń. Wspomniany wcześniej proces wypłycania, w połączeniu z nagromadzeniem osadów dennych powoduje, że woda w okresie letnim szybciej się nagrzewa w całej swojej objętości, co w konsekwencji dodatkowo pogarsza jej warunki tlenowe. Wszystkie te zjawiska niekorzystnie oddziałują na jakość wody, co jest szczególnie niepożądane z punktu widzenia pełnionej obecnie przez Zbiornik Czerniakowski funkcji, polegającej na retencjonowaniu zapasu wody tłoczonej do SUW Filtry, w celu jej dalszego uzdatniania. Natężeniu tych zjawisk sprzyjają obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne, manifestujące się wzrostem temperatury w okresie letnim, co wzmaga i przyspiesza proces wegetacji roślinności wodnej.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbiornika Czerniakowskiego Spółka zleciła usługę koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego zewnętrznej firmie. Koszty realizacji tej usługi przez podmiot zewnętrzny oraz analiza korzyści zasadności zakupu własnego urządzenia były podstawą do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu. Warto wskazać, że planuje się zwrot kosztu nabycia urządzenia (zgodnie z oszacowaniem) w stosunku do kosztu rocznego usługi zewnętrznej po trzech latach. Ważny zauważenia jest w tym kontekście także fakt, iż czynności związane z koszeniem i zbieraniem roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego wraz z możliwością odmulania i usuwania systemów korzeniowych stanowią obowiązki MPWiK w m.st. Warszawie S.A na wiele lat i nie są ograniczone w czasie. Z tej przyczyny posiadanie własnego, wysokiej klasy sprzętu należy uznać za uzasadnione.

Zważywszy wszystkie przytoczone wyżej przesłanki, zarówno natury technologicznej, jak i ekonomicznej oraz uwzględniając aspekty bezpieczeństwa i ciągłości działania Zbiornika Czerniakowskiego, podjęto decyzję o  nabyciu wyżej opisanych urządzeń. W związku z tym, w dniu 13 marca 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego statku śródlądowego, łodzi kosząco - zbierającej wraz z przenośnikiem taśmowym", w którym zgodnie z prawem ma prawo wziąć udział, każdy potencjalnie zainteresowany po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W świetle powyższego, decyzja o nabyciu łodzi specjalistycznej oparta została o racjonalne przesłanki, jest wyrazem dbałości zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, jak i przejawem troski o interes Spółki, bowiem wybieramy metodę optymalną w ujęciu funkcjonalnym i finansowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a