Komunikat strony

02.12.2019

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości

MPWiK ogłasza konkurs na dzierżawę nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6 w Warszawie.

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy

ul. Odlewniczej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 48/1
z obrębu 4-07-10, o powierzchni 2 211 m2, wraz z posadowioną na niej stacją zlewną.

 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odlewniczej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 48/1 z obrębu 4-07-10, o powierzchni 2 211 m2, wraz z posadowioną na niej stacją zlewną.

2. Okres dzierżawy wynosi 3 lata od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

3. Cena minimalna za dzierżawę 1 m² powierzchni nieruchomości wynosi 23,00 zł miesięcznie (netto) tj. 50 853,00 zł netto miesięcznie.

4. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta dzierżawy nieruchomości” należy składać w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godziny 14-tej. W ofercie powinno być zamieszczone oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w konkursie ofert określonych w ogłoszeniu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, która ma zostać wydzierżawiona i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zapoznał się z treścią umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do ogłoszenia i zobowiązuje się do jej zawarcia po wyborze jego oferty.

5. Miejscem składania ofert jest siedziba Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

6. Termin związania ofertą uczestników konkursu ofert upływa w dniu 31.01.2020 r. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12.12.2019 r. Nie będą rozpatrywane oferty złożone z naruszeniem lub niespełniające warunków ogłoszenia.

7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 10.12.2019 r. wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 z dopiskiem „Wadium – Odlewnicza”, za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Jeżeli uczestnik konkursu ofert, mimo wyboru jego oferty, uchyli się od zawarcia umowy w ten sposób, że nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna do zawarcia umowy dzierżawy o treści podanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia lub odmówi jej zawarcia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna może pobraną tytułem wadium sumę zachować. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

8. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaproponowana stawka czynszu netto za 1 m² powierzchni dzierżawionej nieruchomości.

9. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna przysługuje, bez podawania przyczyn, prawo do odwołania lub zmiany ogłoszenia warunków, uczestnictwa w konkursie ofert, unieważnienia albo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W sprawie oględzin nieruchomości prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Sawicki p.o. Kierownika Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, telefon (022) 445 76 01, 784 021 103.

Dodatkowych wyjaśnień i informacji w sprawie ogłoszenia udziela Pan Mariusz Burkacki Z-ca Kierownika Działu Majątkowego, telefon (022) 445 58 68, 784 021 791.

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UMOWY

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a