INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MPWiK), pl. Starynkiewicza 5;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. znajdują się pod adresem mailowym: iodo@mpwik.com.pl

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141,poz. 4984), art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Komunikat strony

26.01.2018

Inwestujemy w rozwój i bezpieczeństwo aglomeracji warszawskiej

Znacząca poprawa bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej w trakcie pogody deszczowej i bezdeszczowej oraz stworzenie możliwości uruchomienia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową – takie będą najważniejsze korzyści z modernizacji kolektora Burakowskiego i budowy kolektora C Bis. Inwestycje zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w ramach Fazy V i VI Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie”.

Umowy na wykonanie obydwu przedsięwzięć podpisano w obecności przedstawicieli Spółki oraz wykonawców. Łączny koszt obydwu zadań wynosi blisko 160 mln zł netto.

Bezpieczeństwo miasta w trakcie deszczy nawalnych

Ze względu m.in. na odnotowywane w ostatnich latach zmiany klimatyczne, inwestycje MPWiK mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Warszawy oraz komfortu życia mieszkańców miasta. „Dzięki modernizacji kolektora Burakowskiego oraz budowie kolektora C Bis w Pruszkowie i Piastowie –- wzrośnie bezpieczeństwo miasta podczas gwałtownych opadów” -- powiedział Witold Pahl, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.- „ Zwiększenie możliwości retencyjnych układu odbiorczego pozwoli ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk., powstających podczas ulewnych deszczy. Budowa kolektora C Bis to także szansa na uruchomienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie Pasma Pruszkowskiego, w szczególności Piastowa oraz Pruszkowa, a w przyszłości także Dzielnicy Ursus” – dodał prezydent

Nowy kolektor dla Piastowa, Pruszkowa i Ursusa

Mierzący około 7 km kolektor C-Bis będzie służył do transportu ścieków sanitarnych głównie   z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Zadanie wchodzi w zakres rzeczowy Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj – Buduj”, a jej koszt wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r. Trasa kolektora będzie przebiegała wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ulic: Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie. Ponadto fragment kanału zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Utraty w specjalnie, w tym celu wybudowanym syfonie.

Ponad 7 km mikrotunelingu

Nowy kolektor będzie budowany metodą bezwykopową z rur GRP o średnicy od 800 mm do 1000 mm. Wykorzystanie nowoczesnej technologii mikrotunelingu pozwoli ograniczyć utrudnienia w ruchu lokalnym, gdyż punktowe wykopy będą wykonywane jedynie w miejscach komór technologicznych i studni rewizyjnych zlokalizowanych na jego trasie. Ponadto w ramach kontraktu znalazły się zadania polegające na włączeniu kanału do istniejących kolektorów C i G oraz odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach.

Realizacja inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszarów położony w rejonie Pasma Pruszkowskiego. Usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi bowiem m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Za prawidłowe wykonanie inwestycji jest odpowiedzialna firma POLAQUA Sp. z o.o. Zawarcie kontraktu oznacza, że wykonawca może przystąpić do prac projektowych, by po ich ukończeniu i pozyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, móc rozpocząć budowę.

Pionierski projekt w Polsce

Także w tym roku rozpocznie się modernizacja blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez dzielnice Żoliborz i Bielany. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, a łączny koszt inwestycji wynosi blisko 110 mln zł netto. Wnętrze kanału zostanie wyłożone 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, każdy o długości 3 metrów oraz ważący ponad tonę. By dopasować wysokość poszczególnych elementów niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału.  

Technologia modernizacji kolektora, po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Dodatkowo, by zwiększyć jego szczelność i nośność, miejsca spojeń zostaną zalaminowane, a przestrzeń pomiędzy starym kolektorem a nowym zostanie wypełniona betonową zaprawą. Montaż pierwszych paneli rozpocznie się w II połowie 2018 r. Co istotne - prace remontowe, prowadzone wzdłuż ul. Marymonckiej oraz ul. Słowackiego na odcinku od Mostu Północnego do ul Popiełuszki, nie będą powodowały utrudnień w ruchu drogowym. Roboty ziemne polegające przede wszystkim na wykonaniu pięciu komór obejmą wyłącznie pasy zieleni, bez potrzeby ingerencji w jezdnię.

Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm: Blejkan S.A., ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. oraz TERLAN Sp. z o.o. Prace modernizacyjne potrwają do 23 września 2020 r.

Nowoczesny system sterowania siecią

Opisane zadania stanowią jedynie wycinek zamierzeń inwestycyjnych Spółki w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz aglomeracji Pruszków. Do 2021 r. MPWiK wdroży również innowacyjny centralny system zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, a do 2023 r. wybuduje m.in. trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego-Bis oraz Mokotowski Bis. Realizacja zadań pozwoli ograniczać m.in. występowanie lokalnych zalewisk i podtopień spowodowanych deszczami nawalnymi.

Największy projekt środowiskowy w Europie

Opisane inwestycje z zakresu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej stanowią kontynuację działań  realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego łączna wartość dla Faz I – VI wynosi około 6,7 mld złotych. Spółka, korzystając ze środków unijnych, w ostatnich kilkunastu latach gruntownie zmodernizowała i rozbudowała proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody,                          a oczyszczone ścieki nie zatruwają wód Wisły i Bałtyku. Jednocześnie, w trosce o komfort życia mieszkańców, systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odbioru ścieków, co pozwala na utrzymanie ponad 98% wskaźnika dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijających się aglomeracji obsługiwanych przez Spółkę.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Projektu są dostępne na stronie przedsiębiorstwa: https://www.mpwik.com.pl/view/projekt-warszawski

Informacja prasowa w wersji PDF (TUTAJ)

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a