Strona główna
O Firmie
Zasady udostępniania obiekt...

Zasady udostępniania obiektów

 Zasady udostępniania obiektów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 
1. Ze względów bezpieczeństwa obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach komercyjnych, tj. organizacji imprez/konferencji niezwiązanych merytorycznie z przedmiotem działalności Spółki.
 
2. Terminologia:
 
Bilet wstępu – blankiet uprawniający do wstępu na teren obiektów.
 
Dni Otwarte – cykliczna akcja udostępniania zwiedzającym wybranych obiektów w każdą sobotę lipca i sierpnia, na podstawie zakupionych biletów, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody na wejście.
 
Imprezy promocyjne – organizowane przez Spółkę akcje udostępniania zwiedzającym wybranych obiektów, m.in. Dni Otwarte, Noc Muzeów.
 
Noc Muzeów – cykliczna akcja nieodpłatnego udostępniania zwiedzającym wybranych obiektów, organizowana wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody na wejście.
 
Obiekt – ogrodzony teren, który wraz z posadowioną na nim, czasowo lub trwale, konstrukcją lub budynkiem oraz przynależnymi do nich urządzeniami, stanowiący całość pod względem techniczno-użytkowym o przeznaczeniu biurowym lub technologicznym, na którym Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i przesyłu wody lub oczyszczania i przesyłu ścieków oraz zabezpiecza potrzeby transportowe.
 
Osoba oprowadzająca – pracownik Spółki wyznaczony do oprowadzania zwiedzających po obiekcie.
 
Program Edukacji Ekologicznej – Program Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem” realizowany i finansowany przez Spółkę, skierowany do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z aglomeracji Warszawskiej i gmin ościennych, mający na celu kształtowanie ich świadomości z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz promowanie zachowań proekologicznych.
 
Spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 
Wniosek – pisemne wystąpienie wnioskodawcy do Dyrektora Pionu Organizacyjnego
o wyrażenie zgody na zwiedzanie obiektu/wejście.
 
Wnioskodawca – osoba fizyczna lub instytucja wnioskująca o wyrażenie zgody na zwiedzanie obiektu/wejście.
 
Zgoda na wejście – udzielana przez Dyrektora Pionu Wody lub Dyrektora Pionu Ścieków akceptacja pisemnego wniosku wnioskodawcy.
 
Zwiedzający – osoba fizyczna zwiedzająca obiekt w ramach zorganizowanej grupy.
 
 
3. Obiekty Spółki mogą zwiedzać:
 
1) zorganizowane grupy studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych;
 
2) zorganizowane przez pracodawców grupy pracowników, goście instytucji lub podmiotów zewnętrznych;
 
3) zorganizowane grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych – w ramach realizacji zajęć Programu Edukacji Ekologicznej;
 
4) osoby fizyczne – w trakcie organizowanych imprez promocyjnych;
 
5) osoby lub grupy osób zaproszone przez Zarząd.
 
 
4. Zwiedzanie obiektów odbywa się:
 
1) na wniosek wnioskodawcy;
 
2) w trakcie trwania imprez promocyjnych;
 
3) w ramach realizacji zajęć Programu Edukacji Ekologicznej.
 
 
5. Wniosek przesyłany przez wnioskodawcę do Spółki powinien zawierać:
 
1) nazwę obiektu, którego dotyczy zwiedzanie;
 
2) informację dotyczącą liczby zwiedzających;
 
3) proponowany termin zwiedzania.
 
 
6. Wykonywanie profesjonalnych zdjęć, filmów i fotoreportaży na terenie obiektów do celów innych niż prywatne odbywa się na podstawie uprzedniej zgody Spółki.
 
 7. Częstotliwość zwiedzania i liczebność zorganizowanej grupy zwiedzających jest inna
dla każdego z obiektów:
 
1) Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” – dwa razy w tygodniu, jedno zwiedzanie dziennie, maksymalna liczebność grupy zwiedzających – 25 osób wraz z opiekunami grupy;
 
2) Stacja Uzdatniania Wody „Praga” – dwa razy w tygodniu, jedno zwiedzanie dziennie, maksymalna liczebność grupy zwiedzających – 20 osób wraz z opiekunami grupy;
 
3) Zakład „Czajka” – dwa razy w tygodniu, jedno zwiedzanie dziennie, maksymalna liczebność grupy zwiedzających – 30 osób wraz z opiekunami grupy;
 
4) Zakład „Południe” – trzy razy w tygodniu, dwa zwiedzania dziennie, maksymalna liczebność grupy zwiedzających – 20 osób wraz z opiekunami grupy.

 
8. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych, zawartych w dokumencie R-POR-03/01 Przepisy porządkowe dla zwiedzających obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
 
9. W celu weryfikacji tożsamości zwiedzający jest zobowiązany okazać pracownikowi ochrony obiektu dokument tożsamości ze zdjęciem. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych.
 
10. Osoba oprowadzająca weryfikuje posiadanie przez zwiedzających biletów wstępu i zbiera kupony kontrolne biletów wstępu.
 
11. Zwiedzanie w trakcie trwania imprez promocyjnych oraz w ramach zajęć Programu Edukacji Ekologicznej nie wymaga wydawania uprzedniej zgody na wejście.
 
12. Zwiedzanie w trakcie imprez promocyjnych, z wyłączeniem Dni Otwartych, oraz w ramach zajęć Programu Edukacji Ekologicznej nie wymaga posiadania biletów wstępu przez zwiedzających.
 
13. Z tytułu: zwiedzania przez grupy zorganizowane, udostępniania obiektów do celów wykonywania profesjonalnych zdjęć, filmów i fotoreportaży, Spółka pobiera opłaty, zgodnie z cennikiem zawartym w dokumencie R-POR-03/02 Cennik opłat za bilety wstępu. Nie dotyczy to zwiedzania w ramach Nocy Muzeów oraz niektórych innych imprez promocyjnych.
 
14. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się w kasach mieszczących się w siedzibie Spółki, przy pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Podstawą sprzedaży biletów wstępu jest okazanie pracownikowi kasy pisemnej zgody na wejście.
 
15. Sprzedaż biletów wstępu na Dni Otwarte odbywa się przez pośrednika internetowego lub w kasach mieszczących się w siedzibie Spółki, przy pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
bez konieczności uzyskania pisemnej zgody na wejście.
 
16. Należność za bilety wstępu można uregulować gotówką, kartą płatniczą, bądź przelewem na konto bankowe Spółki lub konto pośrednika internetowego.
 
17. Spółka nie pobiera opłat od zwiedzających obiekty w ramach zajęć Programu Edukacji Ekologicznej oraz w przypadku udzielania wywiadów mediom przez Rzecznika Prasowego.
 
18. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek wnioskodawcy skierowany do Dyrektora Pionu Organizacyjnego, Spółka może odstąpić od naliczania opłaty.

 
19. Spółka wystawia faktury za zakup biletów wstępu, z uwzględnieniem:
 
  1) w odniesieniu do grup zorganizowanych, zwiedzających obiekty poza Dniami Otwartymi -    fakturę za zakup biletów wstępu zwiedzający odbierają w kasie Spółki w dniu zwiedzania, bądź  otrzymują drogą pocztową, zgodnie z uprzednią dyspozycją;
 
  2) w odniesieniu do grup zorganizowanych i osób fizycznych, zwiedzających obiekty podczas  Dni Otwartych, faktury są wystawiane na żądanie, po wypełnieniu pisemnego zlecenia  wystawienia faktury, zgodnie ze wzorem zawartym w dokumencie R-POR-03/03 Zlecenie na  wystawienie faktury za sprzedaż biletów wstępu. Fakturę za zakup biletów wstępu zwiedzający  odbierają w kasie Spółki, w terminie dwóch dni roboczych od wystawienia zlecenia, bądź  otrzymują drogą pocztową, zgodnie z uprzednią dyspozycją.
 
20. Spółka dopuszcza możliwość zwrotu należności za niewykorzystane bilety wstępu na podstawie pisemnego wniosku, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w dokumencieR-POR-03/05 Wniosek dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety wstępu:
 
  1) wniosek wraz z niewykorzystanymi biletami wstępu należy złożyć w kasie Spółki (pl.  Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa) w ciągu siedmiu dni roboczych, liczonych od daty  widniejącej na bilecie wstępu;
 
  2) w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury za zakup biletów wstępu wystawia się  fakturę korygującą, która jest wysyłana pocztą na koszt Spółki na adres wskazany we wniosku.  Faktura korygująca może być również odebrana w kasie Spółki, zgodnie z wcześniejszą  dyspozycją;
 
  3) o terminie dokonania zwrotu należności wnioskodawca jest informowany telefonicznie lub    pocztą elektroniczną – zgodnie ze wskazaniem we wniosku.

Powiązane dokumenty:

Cennik opłat za bilety wstępu

Przepisy porządkowe dla zwiedzających obiekty MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Wniosek dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety wstępu

Zlecenie wystawienia faktury VAT

Dokument przyjęty Uchwałą nr 196/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.