Strona główna
Dla klienta
Wodomierze
Woda zużyta bezpowrotnie

Woda zużyta bezpowrotnie

Najpowszechniejszym sposobem wykorzystywania wody zużytej bezpowrotnie jest podlewanie ogrodu lub trawnika. Jest ono tańsze, ponieważ za wodę zużytą do tego celu nie są naliczane opłaty związane z odprowadzaniem ścieków. Jest to możliwe po zainstalowaniu „wodomierza odliczającego” za wodomierzem głównym. Ten dodatkowy licznik służy do pomiaru wody zużytej bezpowrotnie, czyli niewprowadzanej do kanalizacji. Po zastosowaniu takiego rozwiązania, obciążenie za odprowadzane ścieki jest pomniejszane o ilość wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, Odbiorca usług instaluje wodomierz odliczający na własny koszt.

Wodomierze dostępne na rynku posiadają ważną cechę legalizacyjną i nie wymagają dodatkowego plombowania przez służby techniczne Spółki. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza, wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Okres ważności cech legalizacyjnych wodomierza wynosi 5 lat.

Po zainstalowaniu wodomierza odliczającego, należy przekazać Spółce następujące dane dotyczące urządzenia:  

·         numer fabryczny, ·         wskazanie początkowe, ·         datę instalacji.

W celu podania tych danych, można osobiście przygotować dokument z wymaganymi informacjami lub skorzystać z gotowego formularza poniżej: 

ZGŁOSZENIE ZAMONTOWANIA WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO. pdf

WZÓR WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA. pdf


Powyższe informacje można przesłać:

·         pocztą elektroniczną na adres: dok@mpwik.com.pl faksem pod numer 22 445 50 05
·         formularzem zgłoszeniowym poprzez ebok.mpwik.com.pl
·         pocztą tradycyjną (MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa)

lub przekazać telefonicznie konsultantowi infolinii (22 445 50 00) albo złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta.

PAMIĘTAJ!

W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy do podlewania zieleni należy przekazywać:

       - na początku oraz na końcu okresu wegetacyjnego, tj. 15 kwietnia i 15 września;

       - w okresie letnim, każdorazowo w terminie planowanego odczytu wodomierza głównego.


Koszty eksploatacji wodomierza odliczającego ponosi Odbiorca usług. Dlatego przed montażem takiego urządzenia prosimy rozważyć czy jego koszty eksploatacji nie będą wyższe niż szacowana kwota odliczeń za ścieki, które nie zostaną odprowadzone do kanalizacji miejskiej.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz 139):

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”