Dla klienta
 

AKTUALIZACJA WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


WAŻNE

► Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są ważne 3 lata od daty ich wydania.

Po tym czasie należy złożyć wniosek o ich ponowne wydanie. 
 
JAK TO ZROBIĆ

W celu aktualizacji warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć zamieszczone poniżej zlecenie, a następnie postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w zakładce WARUNKI TECHNICZNE w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza
 

Do składanego zlecenia należy dołączyć:

1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji;

Mapę zasadniczą można uzyskać w następujących placówkach:

- Warszawa: Składnica Map przy ul. Sandomierskiej 12;
- Pruszków, Piastów, gmina Michałowice: Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30;
- Wieliszew: Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 
3. kserokopię wydanych przez MPWIK w m.st. Warszawie S.A warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

4. dane techniczne wydane przez MPWIK w m.st. Warszawie S.A.;

5. upoważnienie/pełnomocnictwo.


WAŻNE

Jeśli o aktualizację wydanych warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy. 

WZÓR UPOWAŻNIENIA/PEŁNOMOCNICTWA


►  W przypadku, gdy w imieniu inwestora o aktualizację wydanych warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/ pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa. 

 


GDZIE ZŁOŻYĆ

Zlecenie aktualizacji warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej razem z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:

► w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5:  
w poniedziałki:  7.00 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.00 - 16.00

w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20:
w czwartki: 
7.00 - 9.30 oraz 12.00 - 15.00; 

►lub przesłać pocztą na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA  I OPŁATY

Opracowanie warunków technicznych następuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do Spółki.

Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru dokumentów za pośrednictwem SMS-a (jeśli na zleceniu został podany numer telefonu komórkowego) lub w formie pisemnej.

Odbiór warunków technicznych jest możliwy po okazaniu:

- kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;

- SMS-a od MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z informacją o numerze załatwionej sprawy;

- pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

- dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.


Aktualizacja wydanych warunków technicznych jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK w m.st. Warszawie S.Acennikiem opłat za opracowanie wstępnych informacji technicznych, warunków technicznych oraz danych technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Faktura za opracowanie dokumentów, jest wystawiana w Dziale Obsługi Klienta podczas odbioru warunków technicznych. Opłaty należy uiścić w Kasie Spółki (możliwa płatność gotówką lub kartą).