Dla klienta
 

KROK 2 - Docelowe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej / przebudowy istniejącego przyłącza

Docelowe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej lub przebudowy istniejącego przyłącza, są podstawą do uzyskania uzgodnień w ZUDP i w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

KTO WYSTĘPUJE

O określenie docelowych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej występuje się m.in. w przypadku:

- budowy nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego lub projektowanego budynku/obiektu;

-  rozbudowy istniejącego budynku/obiektu;

-  zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku/obiektu;

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku/obiektu.

O wydanie docelowych warunków technicznych może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

JAK TO ZROBIĆ

W celu wydania docelowych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy wypełnić poniższe zlecenie:

 

 
WAŻNE

Przyjmujemy inne formy zlecenia niż na standardowym formularzu pod warunkiem, że treść merytoryczna jest tożsama z treścią w nim zawartą.

► Prawidłowa ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s powinna zostać podana w treści zlecenia i określa ją Projektant. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe określa rzeczoznawca Staży Pożarnej.

► W przypadku budynków wielorodzinnych należy podać także liczbę mieszkańców.

Prawidłowe określenie powyższych wartości pozwoli na odpowiedni dobór średnicy przyłącza.

Podstawą do terminowego rozpatrzenia zlecenia o wydanie warunków technicznych jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.


Do składanego zlecenia należy dołączyć:
 

1. kopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, tzw. stan archiwalny, która powinna spełniać następujące wymagania:
- skala mapy - 1:500 (1:1000 w przypadku braku podkładów geodezyjnych w skali 1:500 w zasobach Składnicy Map),
- mapa powinna być czytelna,
- na mapie powinien być zaznaczony obrys nieruchomości, której dotyczy zlecenie lub zakres opracowania w przypadku inwestycji liniowych,
- mapa powinna posiadać pieczątkę z datą wydania potwierdzającą jej aktualny stan;

Mapę sytuacyjno-wysokościową można uzyskać w następujących placówkach:

- Warszawa: Składnica Map przy ul. Sandomierskiej 12;
- Pruszków, Piastów, gmina Michałowice: Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30;
- Wieliszew: Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11;

2. plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:500) z lokalizacją obiektu, obrysem garaży oraz drogą dojazdową do nieruchomości, jeżeli nieruchomość nie przylega bezpośrednio do drogi miejskiej; 

3. opis sytuacyjny w przypadku, gdy zachodzi konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień do zlecenia;

4. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy. 

WZÓR UPOWAŻNIENIA/PEŁNOMOCNICTWA


►  W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/ pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa. 


GDZIE ZŁOŻYĆ

Zlecenie na wydanie docelowych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:
 
w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5, w godzinach:  
poniedziałki:  7.00 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.00 - 16.00;
 
 
w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20:
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00;
 
 
►lub przesłać pocztą na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
.

 
CZAS REALIZACJI ZLECENIA  I OPŁATY

Opracowanie docelowych warunków technicznych następuje w terminie 21 dni od daty wpłynięcia zlecenia do Spółki.
 
Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru gotowych dokumentów za pośrednictwem SMS-a (jeśli na zleceniu został podany numer telefonu komórkowego) lub w formie pisemnej.
 
Odbiór docelowych warunków technicznych jest możliwy po okazaniu:
- kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
- SMS-a od MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z informacją o numerze załatwionej sprawy;
- pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
- dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.
 
Opracowanie docelowych warunków technicznych, zgodnie z obowiązującym w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. cennikiem opłat za opracowanie warunków i danych technicznych, jest usługą płatną. 
 
Faktura za opracowanie dokumentów jest wystawiana w Dziale Obsługi Klienta, podczas odbioru gotowych warunków technicznych. Opłatę należy uiścić w Kasie Spółki (możliwa płatność gotówką lub kartą).

 
WAŻNE

Warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej lub przebudowy istniejącego przyłącza, są ważne 3 lata.

► W tym okresie należy wykonać i złożyć do  MPWiK w m.st. Warszawie S.A. projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w celu uzgodnienia przez Spółkę.

► Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, ta informacja zamieszczona jest w wydanych warunkach technicznych.
 
Jeżeli minie termin ważności warunków technicznych, należy ponownie wystąpić o ich wydanie wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową (aktualizacja wydanych warunkow technicznych).